profil

Dokonaj bilansu II RP.

drukuj
satysfakcja 47 % 13 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

II Rzeczpospolita rozpoczęła swój niepodległy byt po wydarzeniach z 11listopada1918 roku. Wtedy , we francuskiej miejscowości Compiègne doszło do kapitulcji Niemiec-kończąc w ten sposób okres I wojny światowej. W Berlinie wybuchła rewolucja, oraz Rosja i Austrio-Węgry przegrywają wojneę.Dzięki tym wydarzeniom oraz upartym dążeniom i nadziei społeczeństwa polskiego możliwe stało się odrodzenie państwa polskiego. 10 listopada 1918 roku do Warszawy powrócił Józef Piłsudzki. Wszystkie stronnictwa polskie, oprócz lewicy rewolucyjnej, zażądały od Rady Regencyjnej przekazani mu władzy. Rada podporządkowała się całkowicie Piłsudzkiemu i dekretem z 11 listopada 1918 roku oddała mu naczelne dowództwo nad tworzonym wojskiem oraz władze w nowopowstałym, niepodległym państwie.
II Rzeczpospolita osiągnęła bardzo wiele w zakresie spraw gospodarczych. Co najważniejsze , odbudowano kraj po zniszczeniach spowodowanych I wojną światową i walkami przy tworzeniu kraju. Wyeksploatowane były 2 województwa, co spowodowała bliskość frontu, a 13 z 16 województw doznało ogromnych strat i zniszczeń. Wycięto 2,5 mln ha lasów, zniszczono 1,8 mln budynków, 2399 mostów, 574 dworców kolejowych, 4,29 mln sztuk bydła, koni i owiec, a także 1,949 mln wozów i maszyn rolniczych. Zdewastowano kolejnictwo na ziemiach polskich. Odrodzenie Polski możliwe było tylko w przypadku odbudowy gospodarki. Dźwignięcie się z tak ogromnych zniszczeń jest więc niebywałym sukcesem II Rzeczypospolitej.
W momencie odzyskani niepodległości sytuacja ekonomiczna Rzeczpospolitej była w krytycznym stanie. Spowodowane to było zacofaniem, zniszczeniami wojennymi i zerwaniem dotychczasowych więzów gospodarczych z państwami zaborczymi.
Bardzo mocno odczuło skutki pierwszej wojny światowej rolnictwo polskie. Na kresach wschodnich były powiaty, w których procent zniszczonych budynków gospodarczych i mieszkalnych sięgał 40 %.W województwach centralnych odsetek zniszczonych budynków wahał się w granicach 10 – 15 %.Rabunkowa gospodarka okupacyjna ,przede wszystkim prowadzone z całą bezwzględnością, spowodowała spadek pól uprawnych w Polsce centralnej do 30 %stanu z okresu przedwojennego. Na kresach wschodnich spadek ten był jeszcze większy. Mobilizacje wojenne pozbawiły wiele rejonów, w których istotną rolę odgrywał gospodarka rolna, dostatecznej liczby rąk do pracy na roli i inwentarza żywego(Inwentarz żywy, zwierzęta gospodarskie ujęte w rejestrach zwierząt prowadzonych przez gospodarstwo rolne. Zalicza się tu: bydło domowe, trzoda chlewna, konie, osły, muły, owce, kozy, lamy, wielbłądy, zwierzęta futerkowe, króliki, koty, psy oraz drób i inne ptactwo domowe)Obok przemysłu i rolnictwa w bardzo wysokim stopniu uległy zniszczeniu transport i komunikacja. W końcu 1918 roku Polska dysponowała 2513 lokomotywami,2875 wagonami osobowymi i 41 448 wagonami towarowymi.

Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: dokonaj_bilansu_ii_rp..doc
(0) Brak komentarzy