profil

Kultura polityczna

drukuj
satysfakcja 81 % 56 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Kultura polityczna jest to wiedza, wzorce zachowań a także systemy wartości, którymi kierują się wszyscy, którzy w mniejszy bądź większy sposób wpływają na wykonywanie władzy państwowej. Nie dotyczy ona tylko polityków, lecz także wszystkich obywateli państwa demokratycznego. Innymi słowy kultura polityczna to czynnik regulujący relacje pomiędzy rządzącymi i rządzonymi.

Tak rozumiana kultura polityczna spełnia trzy główne funkcje:

a) regulacyjną
b) socjalizacji politycznej
c) integracyjną

Składa się z czterech elementów wg (Powella, Almond’a) ;

1. Element Poznawczy to wiedza na temat procesów i faktów politycznych. Może być ona zgodna z rzeczywistym stanem rzeczy, ale często opiera się także na stereotypach. Zarówno jeden, jak i drugi rodzaj wiedzy może służyć jako motywacja do podjęcia aktywności politycznej.

2. Element Normatywny składają się na niego wartości i zasady, które zdaniem członków danego społeczeństwa powinny kształtować sferę polityki.

3. Element Oceniający zawiera opinie i sądy wartościujące na temat instytucji życia politycznego czyli ocena zjawisk politycznych, dot. tego, jak powinna być sprawowana władza,

4. Element Emocjonalny przejawia się w postawach i zachowaniach prezentowanych na scenie politycznej.

Rodzaje kultury politycznej charakteryzują stopień zaangażowania społeczeństwa danego państwa w politykę koncepcja, którą przedstawili autorzy metodologicznej koncepcji badań nad kulturą polityczną - Almond i Verba. Wyodrębnili trzy typy :

• Typ zaściankowy /parafialny./ charakteryzuje się małym zainteresowaniem zagadnieniami politycznymi, a w związku z tym małą aktywnością polityczną. Występuje on w społecznościach znajdujących się na niskim szczeblu rozwoju cywilizacyjnego, gdzie panuje model życia plemiennego, a rytuały magiczne dominują nad innymi formami aktywności publicznej. Wodzowie plemienni łączą w swych rękach funkcje polityczne, religijne i ekonomiczne. Społeczność taka nie jest zainteresowana utrzymywaniem stosunków ze światem zewnętrznym, a model życia plemiennego traktowany jest jako niezmienny.

• Typ poddańczy cechuje się uległością rządzonych wobec rządzących. Ludność nie widzi potrzeby angażowania się w politykę, akceptując, iż to zadanie należy do elity władzy. Jednocześnie poszczególni członkowie społeczeństwa - jeśli w ogóle interesują się polityką - mogą mieć wyrobione własne poglądy polityczne, często krytyczne wobec przedstawicieli władzy. Taki rodzaj kultury politycznej jest charakterystyczny dla społeczeństw rządzonych autorytarnie i totalitarnie, bądź dla społeczeństw, które niedawno wyszły z któregoś z tych dwóch systemów i nie są jeszcze mentalnie przygotowane do funkcjonowania w państwie demokratycznym.

Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: kultura_polityczna.doc
(0) Brak komentarzy
Typ pracy