profil

Prawoznawstwo.

drukuj
satysfakcja 90 % 19 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Rozdział I:
1. Charakterystyka nauk prawnych:
Wśród nauk prawnych wyróżniamy:
- dogmatykę prawną tworzą tzw. szczegółowe nauki prawne, z których każda w zasadzie rozwiązuje problemy powstające w innej gałęzi prawa obowiązującego w danym państwie i czasie.
-historia państwa i prawa zajmuje się dziejami ustrojów państwowych prawem oraz ich szczegółowymi instytucjami. Przedmiotem jej badań są państwa występujące w przeszłości, zasady ich organizacji i funkcjonowania oraz treść obowiązującego prawa w różnych okresach historycznych.
-historia doktryn polityczno-prawnych bada poglądy dotyczące państwa i prawa, jakie były wypowiadane w przeszłości.
-teoria państwa i prawa podejmując badania ogólnoteoretyczne nad państwem i prawem jako szczególnymi, złożonymi zjawiskami społecznymi, nie interesuje się konkretnymi, przeszłymi i aktualnymi ustrojami polityczno-prawnymi, które są podmiotem badań nauk dogmatycznych historyczno-prawnych.
Rozdział II:
1. Pojęcie państwa i jego cechy:
-przymusowość polega na tym, że państwo ma możliwość zabezpieczania przymusem norm prawnych ustanowionych dla regulacji dziedzin życia.
-suwerenność to niezależność państwa wyrażająca się w zwierzchnictwie władzy państwowej nad danym terytorium:
-suwerenność wewnętrzna to niezależność i zwierzchność wobec wszelkich podmiotów i ich organizacji występujących w państwie.
-suwerenność zewnętrzna to niepodległość, niezależność od innych państw.
2.Co to jest obywatelstwo i sposoby jego nabywania?
Obywatelstwo to trwały związek prawny łączący osobę fizyczną z państwem.
Może być nabyte na skutek urodzenia lub w sposób pochodny. W Polsce stosuje się „prawa krwi” tzn., że dziecko nabywa obywatelstwo swoich rodziców lub jednego z nich, bez względu na miejsce urodzenia.
„prawo ziemi”
To nabycie obywatelstwa tego państwa na terytorium, którego dziecko się urodziło. W Polsce prawo ziemi stosuje się wtedy, gdy nie można ustalić obywatelstwa dziecka, lub jego rodziców, albo, kiedy dziecko zostało znalezione na terytorium Polski.
3. Co składa się na pojęcie formy państwa?
Forma państwa jest kategorią ilościową wskazującą pewne rozwiązania strukturalno-organizacyjne, jakie mogą być przyjęte w ramach danego typu państwa, na to pojęcie składa się:
A) budowa naczelnych organów państwowych ich wzajemne stosunki.
B) struktura terytorialna
B) środki i metody sprawowania władzy.
4. Co to jest naród?
Naród to wielka grupa społeczna,którą wiążą więzi kulturowe: wspólny język, tradycje narodowe, przeszłość historyczna, religia.
5. Co to jest partia polityczna, a grupa nacisku?
Partia polityczna to dobrowolna organizacja występująca pod określona nazwą, stawiająca sobie za cel udział w życiu politycznym poprzez wywieranie metodami demokratycznymi wpływu na kształtowanie polityki państwa lub sprawowanie władzy publicznej.

Przydatna praca? Tak Nie
Podobne prace:
Podobne tematy:
Prawoznawstwo nauki prawne charakterystyka nauk prawnych historia państwa teoria państwa państwo pojęcie państwa Cechy państwa Obywatelstwo WSZYSTKIE
Wersja ściąga: prawoznawstwo..doc
(0) Brak komentarzy
Nauki