profil

Wybierz przedmiot
Prace 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcjab/d
Prawo cywilne

Prawo zobowiazań- umowa sprzedaży.

Umowa sprzedaży Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. (art. 535 k.c.). Zastosowanie przepisów o umowie sprzedaży do...satysfakcjab/d
Prawo cywilne

Prawo zobowiazań- dowody.

Dowody wykonania zobowiązań • Jeżeli świadczenie polega na czynieniu na dłużniku spoczywa ciężar dowodu, że je spełnił, a system prawny pomaga mu w jego uzyskaniu • Dowody (pokwitowanie, dokumenty, faktury, oględziny, świadkowie) • Niweczy...satysfakcja100%
Prawo cywilne

Prawo zobowiazań- umowa ubezpieczenia.

Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę (art. 805...satysfakcjab/d
Prawo cywilne

Prawo zobowiazań- nienależyte wykonanie zobowiązania.

Przesłanki odpowiedzialności dłużnika: • Szkoda • Spowodowanie szkody niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania • Związek przyczynowy między niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania a szkodą wierzyciela Możliwości...satysfakcjab/d
Prawo cywilne

Prawo zobowiazań- okoliczności odpowiedzialności za szkodę.

Podstawowa zasada odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzęta (art. 431 §1 k.c.) • Odpowiedzialność ponosi chowający (ten kto przez dłuższy czas otacza zwierzę opieką, daje mu schronienie, karmi, leczy itp.) lub posługujący...satysfakcjab/d
Prawo cywilne

Prawo zobowiazań- udział dłużnika w wykonaniu zobowiązania.

Udział dłużnika w wykonaniu zobowiązania Obowiązek osobistego świadczenia spoczywa na dłużnika jedynie wtedy, gdy: • Wynika to z treści czynności prawnej • Wynika to z ustawy (np. art. 840 k.c., art. 738 k.c.) • Wynika to z właściwości...