profil

1) Podaj, jakie podstawowe zasady demokracji zostały naruszone w opisanych sytuacjach.


1. Organy władzy państwowej

często nie przestrzegają prawa, nie ponosząc za to odpowiedzialności
2. Władza ustawodawcza i wykonawcza skupiona jest w jednej instytucji
3. W państwie może działać ograniczona, z góry ustalona liczba partii politycznych.

2) Jakie zasady demokratycznego państwa zostały opisane w podanym fragmencie konstytucji


Art.4 
1.Władza zwierzchnia w RP należy do Narodu.
2.Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio

Art. 11
 1.RP zapewnia wolność działania i tworzenia partii politycznych. Partie działają na zasadach dobrowolności i  równości obywateli polskich w celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 11.5.2017 (17:21)
Znasz odpowiedź?