profil

/

Zadania Prace

Krainy geograficzne Polski i ich krótka charakterystyka (położenie, klimat, roślinność, wody, budowa geologiczna, gleby, rzeźba terenu, przemysł, rolnictwo, turystyka).

drukuj
satysfakcja 46 % 350 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

POBRZEŻA:
Położenie: Obszary nizinne przylegające do Bałtyku. Wydzielono: Nizinę Szczecińską, Pobrzeże Słowińskie, Pobrzeże Gdańskie, Żuławy Wiślane.
Klimat: Morski o łagodnych zimach i chłodnych latach. Ku wschodowi występuje wzrost kontynentalizmu klimatu. Występują bryzy. Jesienią i zimą częste sztormy.
Roślinność: Bory nadmorskie, łąki bagienne, wrzosowiska i roślinność wydmowa.
Wody: Znajdują się tu ujściowe odcinki Wisły i Odry. Liczne rzeki przymorskie, wypływające z pojezierza pomorskiego. Jeziora przybrzeżne i obszary bagienno-torfowiskowe.
Budowa geologiczna: Utwory polodowcowe, rzeczne, morskie i powstałe na wskutek budującej działalności wiatru. Nieliczne surowce mineralne: ropa naftowa i gaz ziemny, sole potasowe, i piaski.
Gleby: Bielice, brunatne i bagienne. Przy deltowatych ujściach Wisły i Odry- urodzajne mady.
Rzeźba terenu: Obszary równinne i pagórkowate o wysokościach do 100 m.n.p.m. Brzegi piaszczyste (plaże i wydmy) i klifowe.
Przemysł: Dominuje przemysł stoczniowy, elektromaszynowy i przetwórstwo rybne.
Rolnictwo: Przeważają uprawy ziemniaków i żyta, oraz hodowla bydła. Na lepszych glebach uprawy pszenicy i buraków cukrowych. W okolicach dużych miast rozwinęło się warzywnictwo. Dobrze rozwinięte rybołówstwo dalekomorskie i przybrzeżne.
Turystyka: Rozwija się gł. w lecie. Ma charakter wypoczynk. Powstały liczne miejscowości wypoczynk. i kąpieliska. Występują także ciekawe atrakcje przyrodnicze i kulturowe. Gł ośrodki: Szczecin, Gdańsk Malbork.
POJEZIERZA POLSKIE:
Położenie: Między pobrzeżami Południowobałtyckimi, a Nizinami Środkowopolskimi. Wydzielono pojezierza: Pomorskie, Wielkopolskie i Mazurskie.
Klimat: Zróżnicowany. Na pojezierzach: Wielkopolskim i Pomorskim o cechach morskich, na mazurach o cechach kontynentalnych. We wschodniej Wielkopolsce i na Kujawach zaznacza się stepowienie.
Roślinność: Przewaga borów sosnowych porastających piaski sandrowe i wydmy.
Wody: Liczne jeziora polodowcowe tworzące pojezierza. Sieć rzeczna ukształtowana przez lądolód- duże rzeki wykorzystują pradoliny, mniejsze dostosowały się do rzeźby terenu.
Budowa Geologiczna: Utwory polodowcowe( piaski, żwiry i iły). Bogactwa mineralne: surowce budowlane i ceramiczne, sól kamienna, wapienie, węgiel brunatny i ropa naftowa.
Gleby: Przeważnie bielicowe, brunatne i płowe. Na Kujawach i w okolicy Gniezna żyzne czarne ziemie.
Rzeźba terenu: Silnie urozmaicona, mająca charakter polodowcowy. Gł. elementy to: wał moren czołowych, równiny sandrowe, pradoliny i rynny polodowcowe. Występuje Strefowość form polodowcowych.
Przemysł: Gł. wydobywczy i przetwórczy uwarunkowany występowaniem soli kamiennej, wapieni, węgla brunatnego i ropy naftowej. W dużych miastach- elektromaszynowych, środków transportu i chemiczne
Rolnictwo: Najlepsze warunki naturalne na pojezierzu Wielkopolskim- uprawy ziemniaków i buraków cukrowych, hodowla bydła i trzody chlewnej. Pozostałe pojezierza- uprawa żyta, ziemniaków i lnu, oraz hodowla bydła. Rozwinięte jest również rybołówstwo śródlądowe.
Turystyka: Tereny atrakcyjne dla rozwoju turystyki letniej- urozmaicony krajobraz, liczne jeziora i duże powierzchnie leśne. Niektóre obszary bogate w zabytki związane z najstarszym okresem w historii Polski (okolice Gniezna).
NIZINY SRODKOWOPOLSKIE:
Położenie: Między pasem pojezierzy a Wyżynami Polskimi. Wydzielono niziny: Śląską, Mazowiecką, Podlaską i Polesie Lubelskie.
Klimat: W zachodniej części, o cechach oceanicznych, we wschodniej-kontynentalnych. Niewielkie opady( 500-800mm/rok). Wzrost rocznych amplitud temperatur ku wschodowi.
Roślinność: Obszary o największym stopniu wylesienia w Polsce. Na piaskach rosną bory sosnowe. Występują resztki dawnych puszcz( Knyszyńska, Kampinoska, Białowieska)
Wody: Duże rzeki maja charakter tranzytowy. Znaczne powierzchnie bagien i torfowisk, zwłaszcza we wschodniej części kraju. Brak pojezierzy.
Budowa geologiczna: Na powierzchni występują utwory polodowcowe rzeczne i jeziorne. Gł. bogactwa naturalne to: rudy miedzi, węgiel brunatny, gaz ziemny okruchowe surowce budowlane i ceramiczne.
Gleby: Przeważnie bielice, płowe, bagienne, brunatne. W dolinach dużych rzek- mady. Rzadkie czarne ziemie.
Rzeźba terenu: Przeważają równiny rozcięte przez szerokie doliny rzeczne i pradoliny. Większe wyniosłości tworzą jedynie Wał Trzebnicki i Wzniesienia Łódzkie. Powszechne są też wydmy.
Przemysł: Rozwinął się gł. w dużych miastach: Wrocław, Łudź, Warszawa, Białymstoku. Wokół nich powstały okręgi przemysłowe. W rejonach wydobycia rud miedzi i węgla brunatnego rozwinęło się górnictwo, hutnictwo i przemysł energetyczne.
Rolnictwo: Najlepiej rozwinięte ze względu na dobre gleby i korzystne warunki klimatyczne, na Nizinie Śląskiej, oraz wysoką kulturę rolna- na Nizinie Wielkopolskiej. Uprawie się pszenicę, buraki cukrowe, rzepak i ziemniaki. Hoduje się bydło i trzodę chlewną. Wokół dużych miast rozwija się intensywnie warzywnictwo i sadownictwo.
Turystyka: Gł. w dużych miastach, gdzie znajdują się liczne zabytki.
WYŻYNY POLSKIE:
Położenie: Między nizinami środkowopolskimi, a kotlinami podkarpackimi. Wydzielono: Wyżynę śląską, Krakowsko-Częstochowską, Nieckę Nidziańską, Kielecko-Sandomierską, lubelską i roztocze.
Klimat: Silnie zróżnicowany. W zachodniej części występuje oddziaływanie morskich mas powietrza, a ku wschodowi następuje wzrost kontynentalizmu klimatu. Warunki klimatyczne wyżyny Śląskiej zostały silnie przeobrażone w skutek działalności gospodarczej.
Roślinność: Tereny przeważnie bezleśne. Resztki grądów, buczyn i puszcz jodłowych. Większe kompleksy leśne: Puszcza świętokrzyska i Solska.
Wody: Siecz rzeczna rzadka, a cieki niewielkie i ubogie w wodę. W niektórych rejonach silne zanieczyszczenie wód(wyżyna śląska). Obszar źródłowy Warty, Pilicy i Nidy, Wieprza i małej Panwi. Sztuczne zbiorniki wodne: Starachowicki, Poraj oraz stawy hodowlane w okolicach Krasnobrodu i Tomaszowa Lubelskiego.
Budowa geologiczna: Różnorodne skały osadowe(piaskowce, zlepieńce, wapienie, margle itp.). Liczne bogactwa mineralne: węgiel kamienny, rudy cynku i ołowiu, rudy żelaza, skały budowlane(piaskowce, zlepieńce) oraz surowce chemiczne(wapienie gipsy i kreda).
Gleby: Zróżnicowane zależnie od podłoża, na którym się rozwinęły(różne odmiany rędzin, czarnoziemy, gleby brunatne mady, bielice).
Rzeźba terenu: Silnie urozmaicona, uwarunkowana różnorodnością występujących tu skał i bogatą przeszłością geologiczną. Teren przeważnie falisty z wyraźnymi wyniosłościami powierzchni ziemi(wyżyna Krakowsko-Częstochowska, góry świętokrzyskie, Roztocze) oraz obniżeniami(Niecka Nidziańska).
Przemysł: Wykazuje silne zróżnicowanie regionalne. Najsilniej rozwinięty na Wyżynie Śląskiej nieco słabiej na wyżynie Kielecko-Sandomierskiej i Lubelskiej. Uwarunkowany istnieniem bogatej bazy surowcowej( górnictwo, hutnictwo). W dużych miastach rozwinęły się różne gałęzie przemysłu przetwórczego i lekkiego
Rolnictwo: Uwarunkowane występowaniem dobrych gleb i tradycjami. Najlepiej rozwinięte na wyżynie Lubelskiej, Kielecko-Sandomierskiej i w Niecce Nidziańskiej. Uprawia się pszenicę, buraki cukrowe, rzepak, tytoń, chmiel. Silnie rozwinięte jest też warzywnictwo i sadownictwo.
Turystyka: Rozwinęły się gł. Na obszarach słabo przekształconych przez człowieka, tam gdzie występują przyrodnicze i kulturowe atrakcję turystyczne. Gł. rejony to jura Krakowsko-Częstochowska, góry Świętokrzyskie, okolice Kielc oraz Lublin i Zamość.

KOTLINY PODKARPACKIE:
Położenie: Między Wyżynami Polskimi, a Karpatami. Wydzielono: Kotlinę Oświęcimską, Bramę Krakowską i Kotlinę Sandomierską.
Klimat: Łagodny, o cechach kontynentalnych. Kraina ta należy do najcieplejszych regionów w Polsce.
Roślinność: Region słabo zalesiony. Duże kompleksy leśne występują jedynie w Kotlinie Sandomierskiej na podłożu piaszczystym (Puszcze: Sandomierska i Solska)oraz na wschód od Krakowa(Puszcza Niepołomicka).
Wody: Region jest odwadniany przez Wisłę i jej Karpackie dopływy. Występują tu częste powodzie wiosenne i letnie.
Budowa geologiczna: Zapadlisko przedgórskie wypełnione iłami i piaskami morskimi, na których zalegają osady rzeczne. Liczne surowce mineralne: sól kamienna, gips, siarka, gaz ziemny, ropa naftowa.
Gleby: Przeważnie bielice, brunatne i płowe. W południowej części Kotliny Sandomierskiej ciągnie się pas czarnoziemów.
Rolnictwo: Uprawia sie pszenicę, żyto i ziemniaki. Rozwinięte warzywnictwo i sadownictwo. Hoduje się bydło i drób.
Rzeźba terenu: Obszar równinny i falisty, otoczony wyraźnymi progami Pogórza Karpackiego i Wyżyn Polskich. Kotliny rozcięte przez Karpackie dopływy Wisły, między którymi występują płaskowyże. W Kotlinie Sandomierskiej znajdują się duże pola wydmowe.
Przemysł: Zachodnia część Kotlin wykazuje silne powiązanie z GOP-em (przemysł energetyczny, chemiczny i elektromaszynowy oraz górnictwo).We wschodniej części Kotlin uwarunkowany istnieniem bazy surowcowej (siarki, gipsu, gazu ziemnego i soli kamiennej).Rozwinięte także przetwórstwo tych surowców oraz przemysł elektromaszynowy i środków transportu.
Turystyka: Najatrakcyjniejsze są miasta, w których występują cenne zabytki i inne obiekty kulturowe. Największym ośrodkiem jest Kraków. pozostałe ośrodki to :Baranów Sandomierski, Sandomierz, Oświęcim, Wieliczka

KARPATY:

Położenie: W południowej Polsce. Wydzielono: Tatry, Pieniny i Podhale tworzące Karpaty Wewnętrzne oraz Beskidy, Bieszczady i Podgórze Karpackie wchodząće w skład Karpat Zewnętrznych.
Klimat: Górski, zależy do wysokości n.p.m. Występują piętra klimatyczne cechujące się spadkiem temperatury, wzrostem ilości opadów wraz z wysokością.
Roślinność: Zróżnicowana, tworzy wyraźne piętra roślinne: regiel dolny, regiel górny, kosodrzewina, hale, turnie. Dominują lasy świerkowe.
Wody: Główny obszar źródliskowy rzek polskich. Góry te należą prawie w całości do dorzecza Wisły. Zmienne stany wód w ciągu roku. Na większych rzekach wybudowano jeziora zaporowe (Porąbka, Tresna, Czorsztyńskie, Różnowskie, Czchowskie, Myczkowskie i Solińskie). Występują wody mineralne.
Budowa geologiczna: Zróżnicowana; Karpaty Zewnętrzne- łupki, piaskowce i zlepieńce (flisz); Karpaty Wewnętrzne- granity, piaskowce, wapienie. Typowe góry fałdowe. Bogactwa mineralne: ropa naftowa, gaz ziemny, wody mineralne i skały budowlane.
Gleby: Przeważnie górskie. Na podłożu wapiennym występują rędziny, w dolinach większych rzek mady. Na Pogórzu Karpackim czarnoziemy, rozwinięte na lessach.
Rzeźba terenu: Zróżnicowana, uwarunkowana budową geologiczną. K.Z.- grzbiety górskie o kopulastych kształtach, kotliny śródgórskie. K.W. rzeźba wysokogórska (Tatry) oraz rozwinięte w skalach wapiennych (Pieniny).
Przemysł: Głównie-przetwórczy, elektromaszynowy, środków transportu,, drzewny, papierniczy, włókienniczy, odzieżowy. Słabo rozwinięte i zanikające górnictwo ropy naftowej, gazu ziemnego i surowców skalnych.
Rolnictwo: ograniczone słabymi glebami i niekorzystnymi warunkami klimatycznymi. Uprawia się ziemniaki, żyto, owies. Na lepszych glebach Podgórza uprawy pszenicy. Rozwinięte jest sadownictwo, warzywnictwo, przetwórstwo warzyw i owoców. Hoduje się bydło i owce.
Turystyka: Największy region turystyczny w kraju. Rozwinięta jest turystyka piesza, samochodowa, stacjonarna, narciarstwo, uzdrowiska. Główne regiony turystyczne to: Tatry, Pieniny, Beskid Śląski, Żywiecki, Sądecki, Bieszczady.


SUDETY I PRZEDGÓRZE SUDECKIE:

Położenie: W południowo-zachodniej Polsce. Wydzielono: Przedgórze Sudeckie i Sudety, dzieląc je na Zachodnie, Środkowe i Wschodnie.
Klimat: Kształtowany przez morskie masy powietrza. W Sudetach-typowo górski - chłodny i wilgotny, na Przedgórzu - ciepły i wilgotny. Występują typowe pietra klimatyczne.
Roślinność: Występuje typowa piętrowość roślinna (regiel dolny, regiel górny, kosodrzewina i hale). Są to przeważnie sztuczne zbiorowiska roślinne. Duże powierzchnie zajmują lasy świerkowe. Powszechne są torfowiska.
Wody: Rzeki małe, należące głównie do dorzecza Odry. Zmienne stany wód w ciągu roku. Nieliczne zbiorniki zaporowe. Niektóre rzeki silnie zanieczyszczone. Powszechne wody mineralne.
Budowa geologiczna: Różnorodne skały różnego wieku tworzące tzw. mozaikowa budowę geologiczną. Typowe góry zrębowe. Liczne surowce mineralne: węgiel kamienny, brunatny, surowce skalne, baryt, fluoryt, itp.
Gleby: W Sudetach przeważnie górskie, brunatne i bielicowe. Na przedgórzu –czarnoziemy, brunatne i płowe.
Rzeźba terenu: Uwarunkowana budową i długą przeszłością geologiczna. Występują rożne typy krajobrazów i form terenu (rozległe masywy górskie, kopulaste wzniesienia, stożki powulkaniczne, strome ściany skalne, kotliny śródgórskie). Trzy pasy rzeźby: właściwe Sudety w obrębie których znajdują się duże kotliny, Podgórza sudeckie oddzielone od Podgórza krawędzią sudecka. Przedgórze to obszar falisty z licznymi izolowanymi wzniesieniami.
Przemysł: Silnie rozwinięty i zróżnicowany. Dominuje przemysł wydobywczy węgla brunatnego oraz surowców skalnych, energetyka, przemysł przetwórczy, hutniczy, szklarski, włókienniczy, odzieżowy, środków transportu i chemiczny.
Rolnictwo: W Sudetach słabo rozwinięte (niekorzystne warunki klimatyczne, glebowe i urozmaicona rzeźba terenu). Uprawia się Zyto i ziemniaki, hoduje bydło i owce. Na Przedgórzu występują korzystne warunki do rozwoju rolnictwa. Uprawia się pszenice, buraki cukrowe, hoduje się bydło. Dobrze rozwinięte jest warzywnictwo i sadownictwo.
Turystyka: Silnie rozwinięta ze względu na korzystne walory przyrodnicze i kulturowe oraz dobrze rozwiniętą bazę turystyczną. Główne regiony: Ziemia Jeleniogórska i Ziemia Kłodzka. Rozwinięta jest głównie turystyka piesza i narciarstwo oraz coraz bardziej popularna agroturystyka.

Źródło: Geografia Polski 3, podręcznik dla gimnazjum, Edward Dudek, Jan Wójcik.

Podobne tematy:
Krainy geograficzne Polski charakterystyka krain geograficznych polski pobrzeża położenie pobrzeży klimat pobrzeży roślinność pobrzeży wody pobrzeży budowa geologiczna pobrzeży gleby pobrzeży WSZYSTKIE
Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Geografia Polski


Zadania z Geografii
agusia15170 rozwiązanych zadań
Geografia 10 pkt wczoraj o 15:28

Opisz rozmieszczenie kilku upraw rolnych w Polsce , które uznawane są za rzadkie .

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

JadziaUE5 rozwiązanych zadań
Geografia 10 pkt 17.4.2015 (19:41)

Podaj systemy rzeczne!

Rozwiązań 1 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

JadziaUE5 rozwiązanych zadań
Geografia 10 pkt 17.4.2015 (19:33)

Podaj ,,rekordzistów'' strefy międzyzwrotnikowej (w odpowiedzi uwzględnij tylko te obiekty geograficzne, które w całości znajdują sie w...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

JelonekZielonek0 rozwiązanych zadań
Geografia 15 pkt 17.4.2015 (15:31)

Wypisz plusy i minusy (wady, zalety) migracji. Bardzo proszę o szybką odpowiedź. Ważne jest to żeby było jak najwięcej :) będę mega wdzięczny !!!!! :D

Rozwiązań 2 z 2
punktów za rozwiązanie do 12
Rozwiązuj

madziulaa950 rozwiązanych zadań
Geografia 25 pkt 17.4.2015 (13:50)

Charakterystyka obszarów pustynnych na Ziemi.

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 20
Rozwiązuj

Masz problem z zadaniem?

Tu znajdziesz pomoc!
Wyjaśnimy Ci krok po kroku jak
rozwiązać zadanie.

Zadaj pytanie Zaloguj się lub załóż konto

Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.