profil

Status Stowarzyszenia

drukuj
satysfakcja 43 % 7 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

STATUT
STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW JEŹDZIECTWA

ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne
1
Stowarzyszenie nosi nazwę "Stowarzyszenie Miłośników Jeździectwa", zwane dalej
Stowarzyszeniem.
2
1. Stowarzyszenie jest organizacją działającą w zakresie kultury fizycznej i rekreacji,
ze szczególnym uwzgędnieniem sportów jeździeckich.
2. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego
3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
4
Stowarzyszenie jest wpisane do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących
działalności gospodarczej i posiada osobowość prawną.
5
1. Stowarzyszenie używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych, z zachowaniem
obowiązujących w tym zakresie przepisów.
2. Barwami Stowarzyszenia są kolory: czarny, srebrny i granatowy
3. Flaga Stowarzyszenia jest koloru czarno -srebrno- granatowego, po środku której
znajduje się godło Stowarzyszenia.
5. Godłem Stowarzyszenia (logo) jest wizerunek galopującego konia wierzchowego na tle
zachodzącego słońca.
ROZDZIAŁ II
Cele Stowarzyszenia i środki działania
6
Celem Stowarzyszenia jest:
1) upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu oraz innych form aktywnego
wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem rekreacji konnej i sportu
jeździeckiego, jak również stwarzanie członkom dogodnych warunków działania w
tym zakresie,
2) aktywny udział w życiu społeczno-sportowo- rekreacyjnym środowiska,
7
Dla osiągnięcia swoich celów statutowych Stowarzyszenie podejmuje następujące środki
działania:
1) organizuje zawody oraz imprezy rekreacyjne i sportowe dla swych członków oraz
innych osób fizycznych i prawnych, w oparciu o środki własne i pomoc osób
prawnych i fizycznych zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,
2) bierze udział w imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez władze
kultury fizycznej i turystyki oraz inne organizacje sportowo-turystyczne,
3) propaguje idee kultury fizycznej, sportu i rekreacji,

/> 4) organizuje kursy, konferencje, seminaria i obozy, na których podnosi teoretyczne
i praktyczne umiejętności jeździeckie, szkoli kadrę działaczy, instruktorów i sędziów
zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5)organizuje lekcje jazdy konnej, obozy letnie i zimowe, rehabilitacje dla dzieci, konkursy, wypady w teren oraz liczne rekreacje w towarzystwie koni, dla dzieci i młodzieży

6) organizuje i prowadzi z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów,
terenowe ośrodki sportowa-rekreacyjne i wypożyczalnie sprzętu sportowo-rekreacyjnego.
7) stwarza warunki do ochrony zwierząt, a w szczególności koni, które nie mogą być
użytkowane
8) zarządza posiadanymi urządzeniami sportowymi i rekreacyjnymi, rozwija działalność
w zakresie eksploatacji, budownictwa, remontów i konserwacji tych urządzeń
8
Stowarzyszenie kieruje się w swej działalności zasadami demokracji, umacniając i rozwijając
inicjatywę oraz samorządne formy aktywności wszystkich członków. Stowarzyszenie opiera
swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może
zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) rzeczywistych,
2) wspierających,
3) honorowych.
Członkowie rzeczywiści
10
Członkami rzeczywistymi Stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie, które:
4) posiadają odpowiednie kwalifikacje jeździeckie,
5) wykazują się aktywną działalnością na rzecz Stowarzyszenia,
6) posiadają co najmniej roczny staż członkowski, w charakterze członka wspierającego,
7) uzyskają poręczenie udzielone przez dwóch członków rzeczywistych.
11
Przyjęcia w poczet członków rzeczywistych dokonuje Zarząd.
12
Wszyscy członkowie założyciele Stowarzyszenia nabywają prawa członków rzeczywistych
z dniem rejestracji Stowarzyszenia.
13
Członkowie rzeczywiści mają prawo:
1) uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia z głosem stanowiącym,
2) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
3) brać udział w zawodach i imprezach rekreacyjnych i sportowych Stowarzyszenia,
4) reprezentować barwy Stowarzyszenia w zawodach i imprezach organizowanych z
udziałem Stowarzyszenia,
5) korzystać z urządzeń i sprzętu sportowo-rekreacyjnego Stowarzyszenia, zgodnie
z przepisami wydanymi przez Zarząd,
6) wysuwać wnioski i postulaty wobec organów Stowarzyszenia w zakresie działalności
statutowej, oceniać i poddawać krytyce ich działalność,
7) korzystać z ulg w ośrodkach sportowo-rekreacyjnych Stowarzyszenia na zasadach
ustalonych przez Zarząd,
8) korzystać z innych przywilejów wynikających ze statutu i działalności
Stowarzyszenia.


Członkowie wspierający
14
Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które
przystępując do Stowarzyszenia zobowiązują się do postępowania zgodnie ze statutem
i opłacania składek członkowskich w uzgodnionej wysokości.

15
Przyjęcie w poczet członków wspierających Stowarzyszenia następuje na podstawie decyzji
Zarządu, podjętej w oparciu o złożoną deklarację przystąpienia.
16
Członkowie wspierający mają prawo:
1) brać udział w obradach Walnego Zgromadzenia (osoby prawne za pośrednictwem
upoważnionego przedstawiciela, z głosem doradczym),
2) korzystać z uprawnień członków rzeczywistych określonych w 13 pkt. 3,4,5,6 i 7
Członkowie honorowi
17
Członkami honorowymi mogą zostać osoby fizyczne wybitnie zasłużone dla Stowarzyszenia.
18
Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie kwalifikowaną większością głosów.
19
1. Członkom honorowym przysługują wszystkie prawa członków rzeczywistych,
z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego na obradach
Walnego Zgromadzenia.
2. Członków honorowych, którzy uprzednio byli członkami rzeczywistymi nie obowiązują
ograniczenia uprawnień, określone w ust. 1.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.
20
Obowiązkiem wszystkich członków Stowarzyszenia jest:
1) przestrzeganie przepisów statutu oraz uchwał i postanowień władz Stowarzyszenia,
2) regularne opłacanie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia,
3) dbanie o dobre imię Stowarzyszenia,
4) przestrzeganie zasad współżycia społecznego oraz dbałość o mienie społeczne,
5) działalność społeczna na rzecz Stowarzyszenia.
5
Wygaśnięcie członkostwa
21
1. Członkostwo ustaje wskutek:
1) wystąpienia zgłoszonego na piśmie, po uprzednim uregulowaniu składek
członkowskich,
2) skreślenia z listy członków w razie nie płacenia składek członkowskich przez
okres dłuższy niż jeden rok,
3) wykluczenie członka ze Stowarzyszenia w razie naruszania postanowień statutu
Stowarzyszenia,
4) rozwiązania Stowarzyszenia,
5) ustania zdolności do czynności prawnych członka.
2. Od decyzji o skreśleniu lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia członkowi przysługuje
odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji.
22
1. Wykluczenia ze Stowarzyszenia członka wspierającego dokonuje zarząd na wniosek Sądu
Koleżeńskiego.
2. Wykluczenia ze Stowarzyszenia członka rzeczywistego dokonuje zarząd na wniosek Sądu Koleżeńskiego.
3. Wykluczenia ze Stowarzyszenia członka honorowego dokonuje Walne Zgromadzenie
kwalifikowaną większością głosów na wniosek Sądu Koleżeńskiego.
Wznowienie członkostwa

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia
24
1. Organami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie,
b) Rada
c) Zarząd,
d) Komisja Rewizyjna,
e) Sąd Koleżeński
2. Organy Stowarzyszenia: Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński są wybierane na
okres 2 lat przez Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze. W uzasadnionych
6
przypadkach zmian w składzie organów lub wyboru nowych może dokonać Walne
Zgromadzenie sprawozdawcze lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
3. Organy wymienione w ust. 2 konstytuują się w obecności Przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia.
4. Radę tworzą członkowie – założyciele oraz członkowie rzeczywiści, którzy pełnili funkcję
Prezesa Zarządu
5. Członkowie organów wymienionych w ust. 2 pełnią swoje funkcje społecznie.
6. Jeżeli szczególne przepisy statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich organów
zapadają zwykłą większością głosów, tj. 50% + 1 przy czym dla ich ważności wymagana
jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie
równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
7. Decyzje i uchwały podejmowane kwalifikowaną większością głosów wymagają
uzyskania co najmniej 2/3 ilości głosów do głosowania.
Walne Zgromadzenie
25
1. Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie może być zwołane:
- co 2 lata - sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie,
- w połowie kadencji wybranych organów - sprawozdawcze Walne Zgromadzenie.
3. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie, przy czym termin, miejsce i porządek obrad
powinien być podany do wiadomości członkom nie później niŜ na 2 tygodnie przed datą
Zgromadzenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest na skutek:
a) uchwały poprzedniego Walnego Zgromadzenia,
b) uchwały Zarządu lub Komisji Rewizyjnej lub na wniosek Rady
c) wniosku uchwalonego przez co najmniej 1/10 członków rzeczywistych, nie mniej niż
15 osób.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w terminie 1 miesiąca
od daty wpłynięcia wniosku lub przyjęcia uchwały z określeniem celu, dla którego
Zgromadzenie ma być zwołane.
26
1. Dla swojej ważności Walne Zgromadzenie wymaga obecności co najmniej połowy
uprawnionych osób uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku nie stawienia się w pierwszym terminie wyżej wymienionej liczby
członków Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie wyznaczone w drugim terminie jest
ważne bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania. Termin Walnego
Zgromadzenia nie może być wyznaczony w sezonie letnim tzn. od 1 lipca do
30 września.


27
W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział z głosem doradczym:
1) osoby posiadające godność członka honorowego, przy uwzględnieniu zapisu 19
ust. 2,
2) członkowie wspierający,
7
3) osoby zaproszone przez Zarząd,
4) członkowie organów doradczych.
28
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) uchwalanie kierunków i programów działalności Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu
Koleżeńskiego oraz dokonywanie ocen całej działalności Stowarzyszenia,
c) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d) wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
e) dokonywanie zmian w składzie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
f) uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia,
g) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd, Komisję
Rewizyjną i Sąd Koleżeński lub członków rzeczywistych,
h) podejmowanie uchwał o przystąpieniu w charakterze członka do innych stowarzyszeń,
i) uchwalanie wysokości składek członkowskich,
j) rozpatrywanie odwołań członków od decyzji organów Stowarzyszenia.
2. O jawnym lub tajnym sposobie wyboru Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu
Koleżeńskiego każdorazowo decyduje uchwała Walnego Zgromadzenia.
3. Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają w jawnym głosowaniu, o ile Walne
Zgromadzenie nie zadecyduje inaczej.
Rada
29
1. Rada pełni w Stowarzyszeniu funkcję stabilizacyjną i opiniodawczą.
2.Rada przedstawia swoje opinie i wnioski Walnemu Zgromadzeniu.
3. Do kompetencji Rady należy w szczególności:
a) wyznaczanie średniookresowych celów działania Stowarzyszenia w okresach między
Walnymi Zgromadzeniami, zgodnie z kierunkami wytyczonymi przez Walne Zgromadzenie
b) podejmowanie mediacji pomiędzy Zarządem a menadżerem-kierownikiem ośrodka
jeździeckiego
4. Szczegółowy zakres działania, organizację oraz tryb pracy Rady określa regulamin
uchwalony przez Walne Zgromadzenie na wniosek Rady, z tym, że Rada zbiera się nie rzadziej
niż raz na 6 miesięcy.
Zarząd
30
1. Zarząd składa się z 5-6 członków.
2. Liczbę członków Zarządu ustala każdorazowo Walne Zgromadzenie.
3. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Wiceprezes, Skarbnik i 2-3 członków.
31
Do kompetencji Zarządu należy:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
3) planowanie i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia,
4) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
5) określanie kierunków budownictwa urządzeń sportowych i rekreacyjnych dla potrzeb
Stowarzyszenia.
6) uchwalanie regulaminów szczegółowych działalności określonej w 7 statutu,
7) wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów
Stowarzyszenia.
8) Zatrudnianie i zwalnianie pracowników etatowych oraz po zasięgnięciu opinii Rady
menadżera-kierownika ośrodka jeździeckiego
32
Każdy członek Zarządu może pełnić jedną i tę samą funkcję maksymalnie przez dwie kolejne
kadencje.
33
Zebrania Zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu.
Organy doradcze Zarządu
34
1. Zarząd może powoływać komisje lub inne organa doradcze i opiniodawcze, zwane
ogólnie doradczymi.
2. Organa doradcze realizują zadania powierzone im przez Zarząd.
3. Skład organów doradczych ustala Zarząd.
35
Szczegółowy zakres działania, organizację, oraz tryb pracy Zarządu i jego organów
doradczych określają regulaminy uchwalane przez Walne Zgromadzenie za wniosek Zarządu.
Komisja Rewizyjna
36
9
1. Całość działalności Stowarzyszenia, a w szczególności jego działalność finansowa jest
kontrolowana przez Komisję Rewizyjną co najmniej raz w roku.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków, w tym przewodniczącego Komisji
i sekretarza.
Walne Zgromadzenie ustala każdorazowo ilość członków Komisji Rewizyjnej.
3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić pracownicy etatowi Stowarzyszenia oraz
członkowie Zarządu i jego organów doradczych oraz Sądu Koleżeńskiego i Rady.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Członkiem Komisji
Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy
umyślnej.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym
w posiedzeniach pozostałych organów Stowarzyszenia, oprócz niejawnych posiedzeń
Sądu Koleżeńskiego.
37
1. Komisja Rewizyjna:
a) przeprowadza okresowe kontrole statutowej i finansowej działalności
Stowarzyszenia,
b) określa terminy oraz sposoby usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
c) może żądać od Zarządu wyjaśnień na temat jego działalności,
d) składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności oraz posiada
wyłączne prawo zgłaszania wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.
2. Szczegółowy zakres działania, organizację oraz tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa
regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie na wniosek Komisji Rewizyjnej.
Sąd Koleżeński
38
1. Rozstrzyganie sporów w obrębie Stowarzyszenia należy do Sądu Koleżeńskiego.
2. W szczególności Sąd Koleżeński czuwa nas przestrzeganiem zasad współżycia
społecznego, statutu, uchwał i postanowień organów Stowarzyszenia przez wszystkich
jego członków.

3. Sąd Koleżeński realizuje swoje zadania poprzez:
a) prowadzenie działalności prewencyjnej,
b) orzekanie.
4. Sąd Koleżeński składa się z 5-7 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza. Liczbę
członków każdorazowo ustala Walne Zgromadzenie.
5. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji we władzach organizacyjnych,
rewizyjnych Stowarzyszenia oraz nie mogą być etatowymi pracownikami Stowarzyszenia.
6. Członkowie Sadu Koleżeńskiego mogą uczestniczyć w pracach i posiedzeniach władz
Stowarzyszenia z głosem doradczym.
7. Stronom w postępowaniu przed Sądem Koleżeńskim przysługuje prawo powołania
swoich rzeczników.
8. Po przeprowadzeniu jawnego postępowania orzeczenie Sądu Koleżeńskiego zapada na
posiedzeniu niejawnym.
10
9. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego są podstawą wykluczenia i skreślenia członka przez
zarząd Stowarzyszenia.
10. Szczegółowy zakres działania, organizację oraz tryb pracy Sadu Koleżeńskiego określa
regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie na wniosek Sadu Koleżeńskiego.
Kompetencje organów Stowarzyszenia
39
1. W przypadku rezygnacji lub niemożności pełnienia funkcji przez któregoś z członków
Zarządu, Komisji Rewizyjnej czy Sądu Koleżeńskiego, organy te mogą uzupełnić swój
skład. Kooptacji dokonuje organ w którym pojawił się vacat.
2. Dokooptowani członkowie organów wymienionych w ust. 1 pełnią swoje funkcje do
najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. Liczba członków pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby
wybieralnych członków tych organów.
ROZDZIAŁ V
Wyróżnienia, nagrody i kary
40
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia przyznawane są wyróżnienia
i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa Zarząd w szczegółowym
regulaminie.
41
1. W razie naruszenia postanowień statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia Sądowi
Koleżeńskiemu przysługuje prawo wymierzania kar.
2. Rodzaje kar oraz tryb postępowania dyscyplinarnego określa regulamin Sądu
koleżeńskiego, o którym mowa w 38 ust. 10.
ROZDZIAŁ VI
Majątek i fundusze
42
1. Majątek Stowarzyszenia stanowić mogą: nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2. Na fundusze Stowarzyszenia mogą się składać:
11
a) wpływy ze składek członkowskich,
b) dochody z działalności statutowej,
c) dotacji,
d) darowizn i zapisów.
3. Stowarzyszenie nie udziela pożyczek i nie zabezpiecza swoim majątkiem zobowiązań w
stosunku do swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich.4. Stowarzyszenie nie może przekazać majątku na rzecz swoich członków, członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach.
5. Stowarzyszenie nie może wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów
lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba, że wykorzystanie to bezpośrednio wynika ze statutowego celu
Stowarzyszenia.
6. Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub
usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego
organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
43
1. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego oraz zaciągania
zobowiązań finansowych na kwotę powyżej 2000 zł uprawnionych jest dwóch członków
Zarządu: Prezes i skarbnik
2. Dokumenty finansowe Stowarzyszenia podpisują: Prezes i osoba odpowiedzialna za
księgowośćDlaczego takie stowarzyszenie?
Ostatnio często słyszę od znajomych, że chcieliby jeździć konno, ale mają ku temu różne przeszkody. Jedną z nich jest m.in. brak porządnego ośrodka jeździeckiego, gdzie przy specjalnie wyszkolonej kadrze, można by było rozwijać wymarzone umiejętności jeździeckie, miło spędzać czas przy wierzchowcach oraz wiele, wiele innych. Niektórzy dopytują się również o stadniny, w których chcieliby służyć jako pomocnicy dbający o konie. To kolejny argument do utworzenia rancza.

Na jakie potrzeby ono odpowiada?
Zapotrzebowanie jest dosyć spore. Należałoby wyznaczyć duży obszar ziemi i przeznaczyć go na pastwiska oraz wybiegi dla koni. Z kolei wybudować dobre stajnie, ujeżdżalnię, halę, a także miejsca do organizacji wszelakich imprez. Na to wszystko potrzeba wiele pieniędzy, wielu ludzi, którzy utrzymywaliby stadninę w czystości. Uważam, że kiedy chęci i zaangażowanie jest ogromne, potrzeby i realizacja planu wydają się błahostką.


Kto byłby zainteresowany uczestnictwem?
Myślę, że przede wszystkim młodzież. Jak wspomniałam wiele się mówi o jeździe konnej ostatnimi czasy. Może dlatego, iż staje się ona coraz bardziej popularna? Małe dzieci także lubią „koniki” i zapewne chciałyby dosiąść prawdziwego wierzchowca, a nie tylko tego na biegunach.
Rodzice dla swoich pociech są w stanie zrobić wszystko, tak więc kuce cieszyłyby się popularnością wśród dzieciaków. Ponad to osoby dorosłe chętnie korzystałyby z takich usług. Nie jeden człowiek marzył kiedyś o znalezieniu się w siodle. Rehabilitacje z końmi dla chorych osób to jedna z metod leczenia. Współpraca ze zwierzęciem sprawia radość, a uśmiech to połowa sukcesu. Dzięki temu niepełnosprawni czuli by się lepiej, a nawet wychodziliby z niektórych schorzeń. Podsumowując stwierdzam, że w większości właśnie młodzież byłaby zainteresowana uczestnictwem oraz osoby niepełnosprawne.

Kto poparłby jego cele?
Doskonała reklama, świetnie wysłowieni i przygotowani do tego ludzie, kampania, akcje w szkołach i na miejskich imprezach – to zaledwie początek… Przede wszystkim należałoby reklamować taki pomysł w miejscach skupienia wielu ludzi, na deptakach miast, centrum handlowym, czy rozdając ulotki na osiedlach. Cele poparłyby szkoły, związki jeździeckie, inne stowarzyszenia, a nawet sponsorzy. Należałoby ich oczywiście znaleźć, przedstawić koncept i działać. Zwrócenie się z prośbą do prezydenta miasta jest równie ciekawą ideą, bowiem budżet powinien wspomóc taką działalność, szczególnie, gdy przyniosłaby w przyszłości znaczne dochody.


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy