profil

Mam problem z załączonymi zadaniami z buforów. Policzyłam je po swojemu, jednak nie mam do nich prawidłowych

odpowiedzi. Bardzo proszę o pomoc w ich rozwiązaniu.
Moje odpowiedzi (nie jestem pewna czy są prawidłowe) to:
1. 4,76 a)4,673 b)4,847
2. 7,21
3. 9,8 g
4. 4, 584 pH buforu po rozcienczeniu nie zmieni się
5. 4,59
6,7,8,9 <- jestem w trakcie robienia zadan
ROZTWORY BUFOROWE
1. Oblicz pH roztworu buforowego zawierającego w objętości 1 dm3 0,1 mola kwasu octowego i 0,1 mola octanu sodu. Wartość stałej dysocjacji kwasu octowego K=1,75·10-5. Jak zmieni się pH tego roztworu buforowego jeśli do roztworu wprowadzi się: a) 0,01 mola HCl, b) 0,01 mola NaOH
2. Oblicz pH roztworu buforowego zawierającego w objętości 1 dm3 0,1 mola dwuwodorofosforanu sodu (NaH2PO4) i 0,1 mola wodorofosforanu sodu (Na2HPO4). Wartość stałej dysocjacji drugiego etapu procesu dla kwasu fosforowego(V) K2 =6,2·10-8
3. Ile gramów octanu sodowego należy dodać do 1 dm3 0,1 molowego roztworu kwasu octowego, aby otrzymać roztwór buforowy o pH = 5,00. pK = 4,76.
4. Jak zmieni się pH buforu octanowego o stężeniach ck = 0,15M i cs = 0,10M, jeśli rozcieńczymy go 2-krotnie?
Ka = 1,75·10−5.
5. Do objętości 20,8cm3 0,11M roztworu kwasu mrówkowego dodano 20cm3 0,1M roztworu wodorotlenku sodu. Oblicz pH powstałego roztworu. Stała dysocjacji kwasu mrówkowego K= 1,76x10-4.
6. Do 150 cm3 0,4 M roztworu NH3 dodano 50 cm3 0,5 M roztworu HNO3. Ile wynosi pH tak otrzymanego roztworu buforowego? Kb = 1,77·10 −5.
7. Ile gramów cyjanku potasu (KCN) należy dodać do 1dm3 0,05M roztworu kwasu cyjanowodorowego, aby pH roztworu wynosiło 6. Stała dysocjacji kwasu cyjanowodorowego K=7,2x10-10.
8. Obliczyć pH roztworu buforowego powstałego przez rozpuszczenie w 100 cm3 wody 3,05g dwuwodorofosforanu potasu i 4,25 g wodorofosforanu potasu. Wartość stałej dysocjacji drugiego stadium procesu dla kwasu ortofosforowego K2 = 6,2 10-8.
9. Do 100 ml 0,2 M roztworu buforowego, będącego mieszaniną roztworu kwasu octowego o stężeniu 0,16 mol/l i roztworu octanu sodu o stężeniu 0,04 mol/l dodano: a) 1 ml HCl o stężeniu 0,9 mol/l; b) 1 ml NaOH o stężeniu 0,9 mol/l. Oblicz pojemność buforową roztworu wobec mocnego kwasu i mocnej zasady
Pojemność buforowa () jest to stosunek liczby moli mocnego kwasu lub mocnej zasady wprowadzonych do buforu (x) (w przeliczeniu na 1 litr roztworu buforowego) do zmiany pH jaką ten dodatek wywoła (pH).
 = x/pH
Pojemność buforowa zależy od stężenia składników buforu, jak również od stosunku stężeń tworzących go składników. Pojemność buforowa wzrasta wraz ze wzrostem stężenia buforu i maleje z jego rozcieńczeniem. 
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 8.6.2018 (14:30)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie