profil

Opracuj plan marketingowy dowolnie wybranego produktu rolniczego.

poleca 85% 953 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

W planowaniu przedsiębiorstwa wyróżniające się znaczenie ma plan marketingu. Jest on uznany za ? kamień probierczy? skutecznego zarządzania i z tego względu jego opracowanie wymaga współdziałania inteligencji i talentu. Plan marketingu wytycza dla bliższej i dalszej przyszłości cele, jakie zamierza osiągnąć przedsiębiorstwo i drogi, które do nich prowadzą, wskazując spadki i wzniesienia, mielizny i obejścia, a równocześnie tworzy strategię i taktykę osiągania celów, przy możliwie najniższych kosztach i optymalnych efektach. Plan marketingu kukurydzy, czyli plan marketingowy gospodarstwa uprawiającego kukurydzę.
1}. Analiza sytuacji gospodarstwa jest podstawą projektowania strategii zmieniających stan obecny na stan pożądany w przyszłości. Powinna zawierać charakterystykę działalności gospodarstwa, a zwłaszcza: kukurydzy, jej hurtowej lub detalicznej sprzedaży, informować o wysokościach obrotów uzyskanych w przeciętnym dla planowania okresie, o miejscu, jakie dzięki temu gospodarstwo zajmuje na rynku, wskazywać grupy najważniejszych nabywców i najgroźniejszych konkurentów kukurydzy. W tej wstępnej części planu konieczna jest ocena mocnych i słabych stron gospodarstwa związanych przede wszystkim z wewnętrznymi uwarunkowaniami, a więc wykorzystaniem zdolności produkcyjnej i handlowej, jakością i użytecznością kukurydzy, atrakcyjnością cen, efektywnością kanałów dystrybucji i skutecznością promocji.
2}. Cele gospodarstwa, jakie zamierza ono osiągnąć, powinny wynikać z analizy sytuacji, przede wszystkim zaś z diagnozy mocnych stron, które można jeszcze bardziej utrwalić i niedostatków, jakie trzeba będzie osłabić, bądź najlepiej w ogóle wyeliminować. Głównymi celami, na które należy zwrócić uwagę, jest maksymalizacja sprzedaży kukurydzy i zysku. Wymaga to skonkretyzowania w planie zespołu celów pomocniczych, które mają obejmować zastosowanie nowej technologii, zmianę asortymentu produkcji, podjęcie działań na nowych segmentach rynku, pozyskanie licencji, udzielenie bądź pozyskanie koncesji, uruchomienie nowych produktów sprzedaży, podjęcie inwestycji dla zwiększenia zdolności produkcyjnej kukurydzy itp. Każdy z ustalonych celów powinien w miarę możliwości dokładnie określać rodzaj wymaganych działań, kosztów i spodziewanych efektów.
3}. Analiza rynku, na którym działa gospodarstwo, oraz innych zewnętrznych uwarunkowań powinna odzwierciedlać obiektywne możliwości i szanse oraz zagrożenia realizacji projektowanych celów. Wymaga to scharakteryzowania podaży i popytu w dziedzinach działalności gospodarki, kształtujących się tendencji spadku lub wzrostu, zmian, jakich można oczekiwać w związku z zastosowaniem nowych technologii u siebie i u konsumentów. Ważnym elementem analizy koniunktury rynku jest charakterystyka istniejących i potencjalnych konsumentów. Na zewnętrzne ukierunkowania sytuacji gospodarstwa uprawiającego kukurydzę mają również wpływ czynniki polityczne, społeczne, kulturalne, projektowane unormowania prawne, regulacje finansowe, bezpośrednie ingerowanie państwa, życie gospodarcze, opinia publiczna i postawa społeczeństwa.
4}. Projektowanie strategii marketingowych jest ściśle związane z obecnym stanem gospodarstwa, celami, jakie zamierza osiągnąć, sposobem oraz siłą oddziaływania zewnętrznych uwarunkowań. W tej fazie opracowania planu dokonuje się analizy i oceny dotychczasowych strategii gospodarstwa, czego konsekwencją jest ich kontynuacja, bądź podjęcie nowych strategii, według propozycji różnych działów i pracowników gospodarstwa.
5}. Wybór najlepszych strategii jest wartościowaniem zgłoszonych propozycji i własnych koncepcji autorów planu marketingowego, z punktu widzenia przyczynia się do realizacji celów, wysokość kosztów, stopnia ryzyka i wielkości szans w konfrontacji z uwarunkowaniami wewnętrznymi wynikającymi z analizy sytuacji i uwarunkowaniami zewnętrznymi gospodarstwa.
6}. Program operacji taktycznych wynika z przyjętych strategii i ich wpływu na całą kompozycje marketing-mix lub na jej wzajemnie powiązane elementy. Strategia dotycząca kukurydzy nie pozostaje, bowiem bez wpływu na cenę i kanał dystrybucji, a strategia dystrybucji będzie miała wpływ na fizyczny obieg kukurydzy, warunki sprzedaży i zasady współdziałania rynkowych potentatów.
Koszty i efekty programów stanowią konieczny etap ich oceny i wyboru, ponieważ mogą one albo przekreślić możliwości realizacji programu, albo nie zapewnić wystrczającego stopnia realizacji celów.
7}. Harmonogram realizacji i ustalenie, kto, kiedy i jak ma realizować zadania planu marketingu, stanowią normalne wymagania prawidłowego zarządzania oraz rozłożenia kompetencji i odpowiedzialności w całej strukturze gospodarstwa.
8}. System kontroli realizacji planu powinien umożliwić ciągłą i systematyczną obserwacje i analizę uzyskiwanych pożądanych efektów i niezamierzonych następstw oraz bieżące, elastyczne dostosowanie produkcji kukurydzy, sprzedaży i płynności finansowej do nowych szans przekraczających wyznaczone cele, ale równocześnie pozwalać na korygowanie działań nie rokujących oczekiwanego powodzenia.
9}. Podsumowanie planu jest jego ostateczną weryfikacją, wypunktowaniem kluczowym problemów i najważniejszych działań strategicznych.
Tak, więc opracowując plan marketingowy kukurydzy należy szczególną uwagę zwrócić na:
- ceny kukurydzy odróżniające ją od innych produktów na rynku
- cenę kukurydzy i jej jakość
- jej zalety na tle wyrobów konkurencyjnych
- jej wady i możliwości ich wyeliminowania
- zgodności kukurydzy z obowiązującymi normami i przepisami {technologicznymi, sanitarnymi itp.}
- fazę, w jakiej się znajduje{stadium badań, prototyp, produkcja masowa}
- rentowność tego produktu wytwarzanego przez gospodarstwo.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty