profil

Izolinie - wykaz różnych rodzajów izolii

poleca 85% 376 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Wykaz różnych rodzajów izolinii
W wykazie niniejszym wyróżniono cztery zasadnicze grupy izolinii: natężenia, odległości, ruchu i odchyleń. W ramach każdej z grup terminy są ułożone w porządku alfabetycznym. Izolinia jest to linia przedstawiająca zbiór punktów o tej samej wartości liczbowej zjawiska.

Izolinie natężenia
Linie izometryczne – izolinie reprezentujące jednakowe wyniki pomiarów zjawisk w rzeczywistości. Przebieg ich odpowiada położeniu pomierzonych punktów.
Izometrala – linia izometryczna
Hydroizobata – linia jednakowej głębokości lustra wody gruntowej powyżej poziomu morza.
Hydroizohipsa – linia jednakowej wysokości lustra wody gruntowej powyżej poziomu morza.
Izobata – linia jednakowej głębokości wód poniżej średniego poziomu morza przyjętego jako powierzchnia zerowa; poziomica ujemna.
Izoglacihipsa – linia jednakowej wysokości dolnej granicy lodowców; również linia jednakowych wysokości klimatycznej graniczy wiecznych śniegów.
Izohipsa – linia jednakowej wysokości powyżej średniego poziomu morza, przyjętego jako powierzchnia zerowa, poziomica dodatnia.
Izoklina – linia jednakowych spadków lub katów stoku; termin ten stosowany jest również dla linii jednakowych inklinacji magnetycznych.
Poziomica – linia jednakowych wysokości liczonych od poziomu morza, przyjętego jako powierzchnia zerowa. Poziomica dodatnia oznacza wysokość powyżej poziomu morza; poziomica ujemna – głębokość poniżej poziomu morza.
Izarytmy – izolinie natężenia, reprezentujące wynik interpolacji opartej na ograniczonej liczbie punktów pomiaru.
Geoizoterma – linia jednakowych temperatur wgłębnych ziemi poniżej powierzchni skorupy ziemskiej.
Izanabaza = izobaza
Izanemona = izoanemona
Izoakusta – linia jednakowych sił dźwięku (głosu).
Izoanemona – linia jednakowej średniej siły wiatru.
Izobara – linia jednakowego ciśnienia atmosferycznego.
Izobatyterma – linia jednakowej temperatury wody na określonej głębokości.
Izobronta – linia jednakowej liczby dni burzowych.
Izochalaza – linia jednakowej częstotliwości gradu
Izochimena – linia jednakowych średnich temperatur zimy.
Izochina – linia jednakowej miąższości (grubości) pokrywy śnieżnej, linia jednakowego czasu trwania pokrywy śnieżnej; linia częstotliwości opadów śnieżnych; linia jednakowych wysokości graniczy wiecznych śniegów (linia firnu) nad poziomem morza.
Izochroma – strefa zmienności wartości pomiędzy dwoma sąsiednimi izoliniami; powierzchni na mapie ograniczona sąsiednimi izoliniami i pokryta jednolitym kolorem lub deseniem dla zwiększenia czytelności mapy.
Izodensa – linia jednakowej gęstości zaludnienia.
Izodyna – linia jednakowych wpływów (ciążeń) gospodarczych miasta, wyrażona natężeniem wędrówek siły roboczej w określonym czasie.
Izodynama – linia jednakowej siły (natężenia) pola magnetycznego Ziemi; linia jednakowego natężenia ruchu.
Izoflacja – linia jednakowej miąższości warstwy skalnej danej facji (zob. izolita).
Izofrigora – linia jednakowego ochłodzenia (chłodów) w określonym czasie.
Izogeoterma = geoizoterma
Izogona – linia jednakowego kierunku wiatru; linia jednakowej deklinacji magnetycznej
Izohalina – linia jednakowego zasolenia wód.
Izohela – linia jednakowego, średniego czasu trwania słonecznej pogody.
Izohieta – linia jednakowej, średniej ilości opadów atmosferycznych.
Izohigromena – liczna jednakowej liczby wilgotnych (lub suchych) miesięcy w roku.
Izohigroterma – linia jednakowego nasycenia powietrza para wodną; linia jednakowej parności powietrza.
Izohuma = izohumida
Izohumida – linia jednakowej wilgotności względnej powietrza.
Izohydrodynama – linia jednakowej potencjalnej siły wód; linia jednakowego potencjału hydroenergetycznego
Izohyla – linia jednakowej lesistości; linia jednakowego stosunku powierzchni zalesionej do powierzchni ogólnej.
Izoikety – linie jednakowych warunków zamieszkalności.
Izoliota – linia jednakowej miąższości warstwy geologicznej ( zob. izofacja)
Izomena – linia jednakowych, średnich temperatur miesiąca.
Izonefa – linia jednakowego średniego zachmurzenia.
Izopacha = izolita
Izopachyta = izolita
Izopaga – linia średniego czasu trwania pokrywy lodowej na wodach; linia jednakowej liczby dni trwania zlodzenia wód.
Izopikna – linia jednakowej gęstości powietrza.
Izopleta – izarytma teoretyczna, izarytmy oparte na punktach odniesienia reprezentujących jednostki przestrzenne.
Izopora – linia jednakowego trwania zjawisk.
Izosejsma – linia jednakowej siły trzęsień ziemi; linia jednakowej częstotliwości trzęsień ziemi.
Izoterma – linia jednakowych średnich temperatur.
Izotermobata – linia jednakowej temperatury wody na okreslonej głębokości morza.
Izotermobroza – linia jednakowej proporcji opadów letnich w stosunku do opadów rocznych.
Izotima – linia jednakowej intensywności parowania; linia jednakowych cen.
Izowala – linia jednakowych cen ziemi.

Izolinie odległości
Ekwidystanta – linia jednakowej odległości od punktu lub linii mierzonej miarami długości.
Izochora – linia jednakowych odległości od linie kolejowych.
Izodystanta = ekwidystanta.

Izolinie ruchu
Izallobara = izoallobara – linia jednakowych zmian ciśnienia atmosferycznego.
Izalloterma = izoalloterma – linia jednakowych zmian temperatury.
Izanabaza = izobaza – linia jednakowych, wiekowych ruchów pionowych skorupy ziemskiej.
Izochrona – linia jednakowych odległości czasowych.
Izodapana – linia jednakowych kosztów transportu lub podróży.
Izodata – linia jednakowych rozprzestrzeniania się ( lub cofania) zjawisk w określonych okresach czasu.
Izofena – linia jednakowego średniego początku fazy fenologicznej; linia jednakowego początku kwitnienia roślin.
Izofoda = Izodapana
Izohachia – linia jednoczesnego pojawiania się wezbrań wody.
Izohylochrona – linia jednakowego położenia granicy lasów zmieniającej się w okresie postglacjalnym.
Izokatabaza – linia jednakowego, wiekowego zapadania się lądów.
Izokotidala – linia jednakowego pojawiania się wysokiej (lub niskiej) wody.
Izokriona – linia jednakowego zamarzania lodu; linia jednakowego tajania pokrywy lodowej na wodach.
Izokryma – linia jednakowego czasu nadejścia mrozu; linia jednakowej temperatury wody w okresie najzimniejszych 30 dni w roku; linia największego lub średniego chłodu.
Izopekta = izokriona
Izopipteraz – linia jednakowej średniej daty przybycia danych gatunków ptaków wędrownych.
Izorecesa – linia rocznego cofania się lądu.
Izosejsta – linia jednakowego pojawiania się wstrząsów, licząc od epicentrum trzęsienia ziemi.
Izosynecha – linia jednakowej częstotliwości ruchu drogowego (komunikacyjnego)
Izotaka – linia jednakowego czasu topnienia śniegu.

Izolinie odchyleń
Izanakatabara – linia jednakowych średnich wahań ciśnienia atmosferycznego w ciągu miesiąca.
Izoanomala – linia jednakowych odchyleń (anomalii) od warunków normalnych.
Izoamplituda – linia jednakowych, średnich rocznych amplitud temperatury; linia jednakowych amplitud odchyleń ekstremalnych.
Izochronanomala – linia jednakowych anomalii izochronicznych.
Izodeklinata = izogona
Izogamma – linia jednakowych anomalii magnetycznych.
Izogona – linia jednakowej deklinacji magnetycznej; linia jednakowego kierunku wiatru.
Izokorelata – linia jednakowej wartości określonego współczynnika korelacji.
Izotalantoza – linia jednakowych średnich wahań temperatury powierza.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 5 minut