profil

Teksty 27
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Zobowiązaniepoleca85%
Prawo

Umowa darowizny

Umową nazywamy zgodne oświadczenie woli dwóch stron, zmierzające do ustanowienia, zniesienia lub zmiany stosunku prawnego .Do definicji umowy dołożono łacińskie słowo „ donatio”, które było podstawą do utworzenia pojęcia „ darowizna”. W szerszym...poleca85%
Prawo

Zobowiązania

Prawo zobowiązań-jest działem prawa cywilnego, obejmujący zespól norm prawnych regulujących formy wymiany dóbr i usług. Reguluje ono stosunki obrotu majątkowego, zarówno miedzy osobami fizycznymi jak i osobami prawnymi. Zobowiązanie-jest to...poleca85%
Prawo

Prawo prywatne średniowiecza wg Sójki - Zielińskiej.

Prawo osobowe i rodzinne Zdolność prawna – uznanie za podmiot praw i obowiązków -- tylko ludzie wolni -- brak podmiotowości prawnej dla cudzoziemców -- ograniczenie zdolności prawnej kobiet (słabość przyrodzenia) -- cofnięcie względem...poleca85%
Administracja

Prawo Zobowiązań-zarys

1. Pojęcie zobowiązania Zobowiązanie – stosunek prawny, w którym jedna osoba (wierzyciel) może żądać świadczenia od drugiej strony (dłużnik), która zobowiązana jest to świadczenie spełnić. Zobowiązanie jest stosunkiem prawnym, więzią o...poleca85%
Prawo cywilne

Pytania na egzamin z prawa w studium policealnym

RACZEJ NIE POLECANE DLA STUDENTÓW :) ODPOWIEDZI NIE SĄ ZBYT ROZBUDOWANE, BO MY MIELIŚMY TYLKO UCZYĆ SIE NIEWIELKIEJ PARTI I NIESZCZEGÓŁOWO :) SAME OGÓLNIKI NIE WEIM DLACZEGO NIE WYŚWIETLAJĄ SIĘ TABELE :( W ZAŁĄCZNIKU SĄ :) 1. Prawo jako system...poleca85%
Prawo cywilne

Wykłady z prawa i zagadnienia egzaminacyjne

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE PRAWO 1. Pojęcie prawa j jego funkcje 2. Państwo i prawo 3. Norma prawna, przepis prawny, stosunki prawne 4. Źródła prawa 5. Zobowiązania 6. Ubezpieczenia turystyczne 7. Umowy w turystyce i rekreacji:...poleca85%
Prawo

Formy czynności prawnej

Podstawową przyczyną powstania zobowiązania jest czynność prawna (umowa). Czynności prawne to działania mające na celu wywołanie określonych skutków prawnych. Elementy czynności prawnej: akt woli → oświadczenie aktu woli → słowne wyrażenie aktu...poleca92%
Prawo cywilne

Prawo zobowiązań- różne rodzje odpowiedzialności.

Odpowiedzialność posiadacza pojazdu • Szkoda wyrządzona przez mechaniczny pojazd komunikacyjny napędzany siłami przyrody • Ruch pojazdu komunikacyjnego • Szkoda • Związek przyczynowy między szkodą a ruchem pojazdu komunikacyjnego Pojazd...poleca85%
Prawo

Podmioty stosunków cywilnoprawnych

Podmiotami w stosunkach cywilnoprawnych są przede wszystkim osoby fizyczne oraz osoby prawne (jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną). Wyróżniamy także tzw. ułomne osoby prawne, są to jedn. organizacyjne nie posiadające osobowości...poleca86%
Prawo

Prawo.

PRAWO to zespół norm wydanych lub usankcjonowanych przez państwo i zagwarantowanych przymusem państwowym. To zespół reguł ustanowionych bądź uznanych przez pewne organy państwa. 1. Prawo jako zjawisko społeczne-relacje między jednostkami. 2.P.jako...poleca85%
Prawo

Podstawowe pojęcia z prawa cywilnego

Zakres tematyczny: 1. Pojęcie i przedmiot prawa cywilnego Przedmiotem prawa cywilnego są stosunki majątkowe i niektóre osobiste, zaistniałe między podmiotami prawa. Cechą istotną i charakterystyczną prawa cywilnego jest równorzędność podmiotów...poleca85%
Prawo cywilne

Zobowiązanie i jego źródła

ZOBOWIĄZANIE I PRAWO ZOBOWIĄZANIOWE Zobowiązanie (stosunek zobowiązaniowy) jest jednym z rodzajów stosunków cywilnoprawnych, różniących się od innych swą treścią i charakterem. Zobowiązaniem nazywamy stosunek prawny, w którym jedna ze stron...poleca83%
Język polski

Sentencja z książki pt: "Mały Książe"

Wyjaśnienie słuszności sentencji ?Stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to co oswoiłeś?. Po przeczytaniu tej sentencji nasunęła mi się refleksja, potwierdzająca prawdziwośc myśli zawartej w zdaniu. Czytając ?Małego Księcia? uświadomiłem sobie...poleca85%
Filozofia

Twarz w filozofii dramatu Józefa Tischnera

„Dla filozofii dramatu oczywiste jest, że ludzie maja twarze, a rzeczy- wyglądy” - twarz w „filozofii dramatu” Józefa Tischnera Spotykając drugiego człowieka, stając naprzeciw niego widzimy jego twarz, czasami nie jest ona w zupełności...poleca85%
Administracja

Prawo zobowiązań

Są to notatki z prawa zobowiązań. Przydadzą się z penością studentom WSSS w Suwałkach. Prawo cywilne jest jedną z głównych gałęzi współczesnego prawa. Wraz z dwoma innymi podstawowymi gałęziami prawa, tj. prawem administracyjnym i prawem...poleca85%
Prawo cywilne

Prawo cywilne.

Zobowiązanie świadczenie jest jego treścią zachodzi między dłużnikiem i wierzycielem. Wierzyciel to strona uprawniona ma prawo domagać się świadczenia które wynika z danego zobowiązania. Dłużnik to strona obowiązana do spełnienia świadczenia....poleca86%
Psychologia

Miłość

1) Trójczynnikowa koncepcja miłości i 7 rodzajów miłości: Robert Stenberg zaproponował trójskładnikową koncepcję miłości, wedle której na to zjawisko skłaniają się trzy składniki o zasadniczo odmiennej naturze i dynamice: 1) intymność ? łagodne,...poleca85%
Prawo

Księgi wieczyste

Księga Wieczysta składa się z czterech działów: • oznaczenie nieruchomości i prawa związane z jej własnością • prawa własności (współwłasności) użytkowania wieczystego • ograniczone prawa rzeczowe za wyjątkiem hipoteki • prawo hipoteki...poleca90%
Prawo cywilne

Prawo zobowiązań - przypadki odpowiedzialności absolutnej.

Odpowiedzialność absolutna • Art. 142, 149, 182 §2 • Naprawienie szkody wyrządzonej w pewnych przypadkach właścicielowi gruntu przy wykonywaniu uprawnień do połowu ryb • Odpowiedzialność państwa za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne •...poleca91%
Prawo cywilne

Prawo zobowiazań- dowody.

Dowody wykonania zobowiązań • Jeżeli świadczenie polega na czynieniu na dłużniku spoczywa ciężar dowodu, że je spełnił, a system prawny pomaga mu w jego uzyskaniu • Dowody (pokwitowanie, dokumenty, faktury, oględziny, świadkowie) • Niweczy...poleca92%
Prawo cywilne

Prawo Cywilne - Zobowiązania

prawo cywilne - zobowiązaniapoleca86%
Prawo

Prawo zobowiązaniowe

1. Pojęcie zobowiązania Zobowiązanie – stosunek prawny, w którym jedna ze stron zwana wierzycielem może domagać się od drugiej strony określonego zachowania, czyli świadczenia. Świadczenie, czyli obowiązujący dłużnika sposób zachowania może...poleca85%
Prawo cywilne

Prawo zobowiązań

Prawo zobowiązań Zobowiązania są częścią prawa cywilnego, które regulują społeczne formy wymiany dóbr i usług, czyli wszelkiego rodzaju usługi czy dobra, które potrafią przedstawić pewną wartość majątkową. Zobowiązanie polega na tym, że...poleca89%
Język polski

„Władza - namiętność, pokusa, zobowiązanie czy powołanie?” Twoje rozważania na temat władzy zilustruj przykładami z literatury.

Władza... Czym jest tak właściwe? Jedni twierdzą, że to pokusa i namiętność, inni, że zaszczyt i powołanie. Jeszcze inni, że obowiązek, bądź zobowiązanie. Wiele potrafimy dokonać by ją zdobyć, a jednocześnie nieraz staje się ona ciężarem ponad...poleca83%
Prawo

Prawo finansowe- kwestia długu publicznego.

Państwowy dług publiczny Do podstawowych pojęć z zakresu prawa finansów publicznych należy także zaliczyć pojęcie państwowego długu publicznego a także finansowych potrzeb pożyczkowych budżetu państwa. Terminami tymi posługuje się ustawodawca w...poleca84%
Prawo

Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań.

Na wstępie swojej pracy chciałabym przedstawić ogólne pojęcie zobowiązania, czym jest i czym się charakteryzuje itp. Zobowiązanie jest stosunkiem prawnym, w którym osoba (wierzyciel) może żądać od drugiej (dłużnik) świadczenia, a ta ostatnia...poleca83%
Historia

Prawo cywilne.

1. Zobowiązanie: Stosunek prawny, w którym jedna ze stron (wierzyciel) może domagać się od 2-iej str. (dłużnik) określonego zachowania, czyli świadczenia. <BR> <BR>2. Źródła zobowiązań: 1. Czynności prawne (umowy-nazwane >u....