profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Władza ustawodawcza w Rzeczypospolitej Polskiej

poleca68%
Wiedza o społeczeństwie

Czym jest władza ustawodawcza w Rzeczypospolitej Polskiej?

Naród będący, zgodnie z konstytucją, najwyższą władzą w Rzeczypospolitej Polskiej, sprawuje ją poprzez swoich przedstawicieli wybieranych do Sejmu i Senatu. Sejm i Senat stają się tym samym przedstawicielami narodu. Art. 95.1. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat.2. Sejm sprawuje kontrolę nad działalnością Rady Ministrów w zakresie określonym przepisami Konstytucji i ustaw. [Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej] Istnienie dwuizbowego parlamentu nie...poleca84%
Politologia

Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sadowniczej.

W Polsce, zgodnie z art. 95 ust.1 konstytucji, władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat. Obie te izby parlamentu, jeśli obradują razem, mają status Zgromadzenia Narodowego. Zgromadzenie Narodowe uchwala konstytucję, odbiera przysięgę od nowo...poleca85%
Historia

Ustrój po 1989, zasady prawa konstytucyjnego, opis władz ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej, organy kontroli w państwie.

Tworzenie ustroju w Polsce po 1989 1989-Porozumienie Okrągłego Stołu-23 kw.1992-ustawy konstyt.o trybie przygotowania i uchwalenia Konst.RP.17 paź1992-Mała Konstyt.2 kw1997-uchwalenie nowej konstyt. Konstytucja-akt prawny o najwyższym znaczeniu,...poleca84%
Administracja

Partie polityczne

Partie polityczne Pojęcie partii politycznych: Słowo ?partia? wywodzi się od łacińskich ?pars-część i partie-dzielić. Partie polityczne stanowią ważny element współczesnych systemów politycznych i w różnych formach istnieją we wszystkich...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Struktura organów władzy Rzeczypospolitej Polskiej-władza ustawodawcza

dokonywania zmian w obowiązującej konstytucji -Funkcja ustawodawcza : polega ona na regulowaniu określonych sfer życia społecznego za pomocą ustawy. Procedura uchwalania ustaw jest złożona i wieloetapowapoleca82%
Wiedza o społeczeństwie

Wady i zalety trójpodziału władzy w Polsce.

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej władzę sądowniczą sprawują sądy i trybunały. Konstytucja gwarantuje ich odrębność i niezależność od innych władz. Władza sądownicza jest władzą niezawisłą. podlega onapoleca78%
Wiedza o społeczeństwie

Władza wykonawcza, ustawodawcza, sądownicza.

. Jest podstawowym aktem regulującym funkcjonowanie wspólnoty obywatelskiej zorganizowanej w państwo. Preambuła- uroczysty wsęp powołujący się na polskie tradycje historyczne oraz ważne wartości (prawdapoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Kompetencje Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

wspólnym wszystkich obywateli. Jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Jest to państwo jednolite w którym władza zwierzchnia należy do Narodu którypoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Konstytucje

w wyborach do Senatu: 40 lat Władza wykonawcza: Władza wykonawcza sprawowana była przez premiera, Radę Ministrów, podporządkowanych Sejmowi, oraz Prezydenta, którego decyzje wymagały