profil

Teksty 39
Zadania 0
Słowniki 39
Grafika 0
Filmy 0
Ciekawostki ze świata

Verb

poleca56%
Angielski

Czasownik (Verb)

poleca71%
Angielski

Tryb rozkazujący (Imperative)

Tryb rozkazujący wyraża: nakazy i polecenia: Tell me the truth. Open the door. Shut up your mouth. zakazy: Don’t try to cheat me. Don’t buy that bag. It’s too expensive. Don’t come any closer. życzenia: Let me close the door. ( Pozwól, że zamknę drzwi. ) Let us do it for you. ( Pozwólcie, że zrobimy to za was. ) Let her pay the bill. ( Pozwól, żeby ona zapłaciła rachunek. ) Let’s go to the ciemna. ( Chodźmy do kina. )...

poleca56%
Angielski

wyrażanie przyzwolenia, braku przyzwolenia, zakazu: can could, may, might, can’t, mustn’t

o przyzwolenie pytamy za pomocą: can, could, may, might: Can we go out? ( Czy możemy wyjść? ) Could I open the window? ( Czy mogę otworzyć okno? ) May I leave the classroom? ( Czy mogę wyjść z klasy? ) Might I look at these papers? ( Czy mogę spojrzeć na te papiery? ) Zwróć uwagę, że czasownik can stosowany jest w języku nieformalnym, natomiast could, may i might występują w języku formalnym. przyzwolenia udzielamy za pomocą:...

poleca94%
Angielski

Future Perfect Continuous – czas przyszły ciągły niedokonany

Czasu Future Perfect Continuous używamy, wyrażając: czynności, które w danym momencie w przyszłości będą już trwały od pewnego czasu: By next year I will have been working for the same company for over 20 years. ( W przyszłym roku będę pracował dla tej samej firmy odponad dwudziestu lat. ) By 3 pm she will have been working on the project for 7 hours. ( O trzeciej będzie już pracowała nad projektem od siedmiu godzin. ) We will have been discussing that topic for over half...

poleca20%
Angielski

Czasownik posiłkowy to have (have – had – had)

czasownik posiłkowy to have (have – had – had) służy dotworzenia wszystkich czasów typu Perfect : to have + imiesłów bierny (3 forma czasownika) Present Perfect I have already done my work. Present Perfect Continuous I have been doing my work for an hour. Past Perfect I had done my work before I went to bed. Past Perfect Continuous I had been doing my work for an hour when Tom came. Future Perfect I...

poleca80%
Angielski

Past Perfect Continuous – czas zaprzeszły niedokonany

Czasu Past Perfect Continuous używamy: chcąc wyrazić czynności przeszłe, które były wykonywane przez pewien okres, zanim rozpoczęły się inne czynności w przeszłości: I had been reading for an hour when the phone rang. ( Czytałem od godziny, kiedy zadzwonił telefon. ) Jason had been learning Spanish for 5 years before he went to Spain. ( Jason uczył się hiszpańskiego od pięciu lat, zanim pojechał do Hiszpanii. ) Before they moved to Liverpool, they had been living in...

poleca50%
Angielski

Wysuwanie propozycji, ofert: can, could, shall

do wysuwania propozycji (w 1 osobie liczby mnogiej) służą: can w twierdzeniach: We can visit Tom. ( Odwiedźmy Tomka .) We can go for a walk. ( Chodźmy na spacer .) We can invite Jim for a meal. ( Zaprośmy Jima do restauracji .) could w twierdzeniach: We could go to the theatre. ( Chodźmy do teatru .) We could watch „Spiderman 2”. ( Obejrzyjmy „Spidermana 2” .) We could eat pizza. ( Zdejdzmy pizzę .) shall w pytaniach:...

poleca89%
Angielski

Present Perfect Continuous – czas teraźniejszy ciągły niedokonany

Czasu Present Perfect Continuous używamy, mówiąc o: czynnościach, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają do chwili obecnej: I have been writing the letter for an hour. She has been talking on the phone since I came back home. We have been learning English since August. czynnościach, które miały miejsce w bliżej nieokreślonej przeszłości, trwały przez dłuższy okres i których skutki są widoczne obecnie: He is tired because he has been running. ( Jest...

poleca78%
Niemiecki

Czas teraźniejszy Präsens

Czas teraźniejszy Präsens wyraża czynność trwającą w chwili obecnej, czynność, jaką mamy w zwyczaju wykonywać lub stan stały: Wir essen gerade zu Mittag. (Jemy właśnie obiad.) Ich gehe normalerweise um 22.00 schlafen. (Zazwyczaj chodzę spać o 22.00.) Czas Präsens służy również do wyrażenia przyszłości. Jednak wtedy musimy użyć określeń czasowych lub słów wyrażających przypuszczenie lub pewność: Wir fahren im Juli nach Frankreich. (W lipcu pojedziemy do Francji.) Du bestehst...

poleca90%
Angielski

Czasowniki modalne (Modal verbs)

Czasowniki modalne, jak sama nazwa wskazuje, modelują, czyli wpływają na znaczenie czasowników, którym towarzyszą. W języku angielskim czasowniki modalne odgrywają ważną rolę, dlatego teraz przyjrzymy się poszczególnym funkcjom, które pełnią: I should do – powinienem zrobić I must do – muszę zrobić I needn’t do – nie muszę robić I had to do – musiałem zrobić I was able to do – byłem w stanie zrobić Zwróć uwagę, że czasowniki modalne nie zmieniają...

poleca43%
poleca76%
Angielski

Wyrażanie umiejętności, braku umiejętności: can, could, to be able to

umiejętność wyrażamy za pomocą: can ( móc, potrafić, umieć ) w czasie teraźniejszym: She can play the piano well. They can ride a horse. You can speak Chinese. could w czasie przeszłym: She could play the piano well when she was a child. They could ride a horse when they were younger. You could speak Chinese five years ago. be able to (być w stanie coś zrobić) zarówno w czasie teraźniejszym, jak i przeszłym, jednak w...

poleca64%
Angielski

Past Simple – czas przeszły dokonany

Czasu Past Simple używamy, wyrażając: czynności, które są zakończone i miały miejsce w konkretnym czasie w przeszłości: She watched that film yesterday. They invited me to the party last week. Kate bought that dress two months ago. szereg kolejno następujących po sobie działań w przeszłości: He opened the door, entered the room, sat down on the sofa and turned on the TV. Okolicznikami czasu są: yesterday (wczoraj), last week /month / year...

poleca69%
Angielski

Wyrażanie pewności w odniesieniu do teraźniejszości i przeszłości: must, can’t, couldn’t

wypowiadając zdanie (zarówno w czasie teraźniejszym, jaki przeszłym), co do prawdziwości którego jesteśmy przekonani, skorzystamy z następujących czasowników modalnych: must – jeśli wypowiadamy zdanie twierdzące: w czasie teraźniejszym: must + czasownik w bezokoliczniku bez to She must be at work. ( Na pewno jest w pracy. ) They must work hard. ( Na pewno ciężko pracują. ) lub wyrażając ciągłość: must + forma ciągła ( be + czasownik z...

poleca69%
Angielski

Present Continuous – czas teraźniejszy ciągły

Czasu Present Continuous używamy, wyrażając: czynności odbywające się w chwili mówienia o nich: She is reading a book now. They are watching TV now. I am having a bath at the moment. czynności, które na pewno będą miały miejsce w najbliższej przyszłości: Julie is visiting her parents tonight. I am flying to New York tomorrow. We are leaving for Paris next week. Zauważ, że również w języku polskim stosujemy czas teraźniejszy, opisując tego...

poleca83%
Angielski

Future Continuous – czas przyszły niedokonany

Czasu Future Continuous używamy, mówiąc o: czynnościach, które będą się rozgrywały w danym momencie w przyszłości: He will be writing a book tomorrow morning. ( Jutro rano będzie pisał książkę. ) Tom will be sunbathing on the beach this time next week. ( O tej porze w przyszłym tygodniu Tom będzie się opalał na plaży. ) At 4 pm tomorrow I will be working in my office. ( Jutro o czwartej będę pracował w biurze. ) Konstrukcja: podmiot + will + be +...

poleca72%
Angielski

Czasowniki statyczne

Wyrażające stany, uczucia, czynności zmysłów, do tej grupy zaliczamy następujące czasowniki: appear pojawiać się know wiedzieć be być like lubić believe wierzyć love kochać belong należeć mean znaczyć care troszczyć się mention wspominać consist of składać się z mind mieć coś przeciwko consider rozważać possess...

poleca43%
Angielski

Czasowniki dynamiczne

Wyrażające ruch, czynności, np.: dance, drive, get, give, go, move, travel, walk: She dances beautifully. We’re driving to Prague. Max got a nice present for his birthday. Where will you go on your holidays? I was walking in the park when I met a friend of mine. występują one we wszystkich typach czasów;

poleca58%
Niemiecki

Czasownik (Verb)

poleca66%
Niemiecki

Czasowniki nieregularne

Czasowniki nieregularne zmieniają w temacie 2. i 3. osoby liczby pojedynczej samogłoskę a -> ä lub e -> i / ie fahr en lauf en ich fahr e lauf e du f ä hr st l ä uf st er/sie/es f ä hr t l ä uf t wir fahr en lauf en ihr fahr t lauf t sie/Sie fahr en lauf en Podobnie odmieniamy czasowniki: empfangen, fallen, fangen, gefallen, graben,...

poleca65%
Angielski

Future Simple – czas przyszły prosty

Czasu Future Simple używamy: mówiąc o czynnościach, które będą miały miejsce w przyszłości: He will visit us tomorrow. They won’t be able to read the book next week. Kate and Bob will buy a new house next year. Czynność przyszłą możemy również wyrazić za pomocą zwrotu to be going to ( zamierzać coś ). Musisz pamiętać jednak o podstawowej zasadzie. Wyrażając czynność wcześniej zaplanowaną, będziesz korzystać ze zwrotu to be going to , jeśli natomiast...

poleca21%
Angielski

Czasowniki wyrażające czynności i stany (Action and state verbs)

Wszystkie czasowniki w języku angielskim możemy podzielić na dwie grupy: czasowniki dynamiczne czasowniki statyczne

poleca91%
Angielski

Past Perfect – czas zaprzeszły dokonany

Czasu Past Perfect używamy: mówiąc o czynnościach / stanach, które miały miejsce wcześniej, niż inne czynności / stany przeszłe: Before she cooked dinner, she had done the housework . John went to bed after he had finished writing his report . Before she worked as a manager she had been a secretary . Nie przesadzaj z nadmiernym korzystaniem z Past Perfect . Wiadomo,że czynności następują jedna po drugiej, w krótszych lub dłuższych odstępach czasu. Dopiero...

poleca72%
Angielski

Present Simple – czas teraźniejszy prosty

Czasu Present Simple używamy, wyrażając: stany lub czynności charakteryzujące podmiot w sposób trwały: She is a good doctor. They hate spaghetti. Janet has beautiful hair. czynności, które mają miejsce zwykle, stale, powtarzają się, są rutyną lub przyzwyczajeniem: She usually eats bread with cheese for breakfast. I always get up at 7 am. Tom often goes to the cinema. Do wyrażania częstotliwości stosujemy: - przysłówki częstotliwości: always...

poleca53%
Angielski

Future Simple in the Past

Czasu Future Simple in the Past używamy, wyrażając: czynności przyszłe rozpatrywane z punktu widzenia czasu przeszłego: We thought they would tell us the truth. ( Myśleliśmy, że powiedzą nam prawdę. ) She hoped she would meet Jim at the party. ( Miała nadzieję, że spotka Jima na przyjęciu. ) We believed we would manage to repair the car by ourselves.( Wierzyliśmy, ze sami naprawimy samochód. ) Bardzo często czas Future in the Past jest stosowany w mowie...

poleca68%
Niemiecki

Czasowniki regularne

Podstawą odmiany czasownika jest bezokolicznik składający się z tematu oraz końcówki -en lub -n : komm -en schaukel -n flieg -en lächel -n Odmieniając czasownik odrzucamy końcówkę -en i dodajemy końcówkę charakterystyczną dla danej osoby: ich -e du -st er / sie / es -t wir -en ihr -t sie / Sie -en schreib en -> schreib- kenn en -> kenn- ich schreib e kenn e du schreib st kenn st er/sie/es...

poleca74%
Angielski

Past Continuous – czas przeszły niedokonany

Czasu Past Continuous używamy: chcąc podkreślić fakt, że dane czynności trwały przez pewien dłuższy okres: He was working the whole day yesterday. It was snowing all day yesterday. We were preparing for the test the whole week. mówiąc o czynnościach w czasie przeszłym, które trwały już od pewnego okresu: At 5 pm he was watching a match. At that time yesterday I was ironing. The child was having a bath at 7 pm. mówiąc o czynnościach...

poleca70%
Angielski

Wyrażanie przypuszczenia w odniesieniu do teraźniejszości i przeszłości: can, could, may, may not, might, might not:

do wyrażania przypuszczenia w czasie teraźniejszym stosujemy czasowniki: can, could, may, might: can, could, may, might, may not, might not + czasownik w bezokoliczniku bez to She can be at home. ( Możliwe, że jest w domu. ) They could work long hours. ( Możliwe, że pracują do późna. ) Debbie may have some relatives in Spain. ( Możliwe, że Debbie ma rodzinę w Hiszpanii. ) Greg might speak Italian. He was in Italy for 5 years. ( Możliwe, że Greg...

poleca53%
Angielski

Wyrażanie krytyki: should, shouldn’t, ought to, ought not to

chcąc skrytykować czyjejś zachowanie, postępowanie, zastosujemy czasowniki shouldn’t i ought not to : w czasie teraźniejszym: shouldn’t, ought not to + bezokolicznik bez to You shouldn’t behave noisily. ( Nie powinieneś się głośno zachowywać. ) She ought not to be so cheeky. ( Nie powinna być taka bezczelna. ) Jason shouldn’t speak badly of his brother. ( Jason nie powinien źle mówić o swoim bracie. ) w czasie przeszłym: shouldn’t, ought not...

poleca54%
Angielski

Czasownik posiłkowy to be (be – was – been)

czasownik posiłkowy to be ( be – was – been ) służy do: tworzenia form ciągłych w czasach typu Continuous : to be + imiesłów czynny (czasownik + -ing ) Present Continuous She is sleeping now. Present Perfect Continuous She has been sleeping for an hour. Past Continuous She was sleeping the whole day yesterday. Past Perfect Continuous She had been sleeping for an hour when Tom woke her up. Future...

poleca80%
Angielski

Wyrażanie obowiązku, konieczności lub braku obowiązku: must, have to, need:

wyrażanie obowiązku / konieczności: do wyrażenia konieczności, obowiązku moralnego lub naszego wewnętrznego przekonania o potrzebie wykonania danej czynności używamy czasownika modalnego must ( musieć ): He must hurry up. They must get up at 4 am. I must study harder. Czasownik must występuje tylko w formie czasu teraźniejszego. Pozostałe formy tzn. przyszłą i przeszłą wyrażamy za pomocą have to w odpowiednim czasie: I must learn for the...

poleca42%
Angielski

Wyrażanie próśb: can, will, could, would, may, might

prosząc kogoś o wykonanie jakiejś przysługi dla nas, będziemy potrzebować następujących czasowników modalnych: can,will, could, would: Can you help me? ( Możesz mi pomóc? ) Will you do this for me? ( Zrobisz to dla mnie? ) ‘ Could you help me with my homework?’ the pupil asked the teacher. ( „Pomoże mi pan zrobić zadanie?” uczeń zapytał nauczyciela. ) Would you exchange this T-shirt for me? It’s too small. ( Wymieni mi pani tę koszulkę? Jest za mała. )...

poleca56%
Angielski

Future Perfect in the Past

Czas Future Perfect in the Past używany jest: w trzecim trybie warunkowym w zdaniu nadrzędnym. She would have written the report if she had time. ( Napisałaby raport, gdyby miała czas. ) If I had learned more, I wouldn’t have had to take the exam once again . ( Gdybym był się więcej uczył, nie musiałbym jeszcze raz podchodzić do tego egzaminu. ) They would have helped us if the had known we were in trouble . ( Pomogliby nam, gdyby wiedzieli, że mamy problemy. )...

poleca83%
Angielski

Future Perfect – czas przyszły dokonany

Czasu Future Perfect używamy, mówiąc o: czynnościach, które będą zakończone w danym momencie w przyszłości: She will have written the report by 5 pm. ( Do piątej napisze raport. ) He hopes he will have prepared for the test by Friday. ( Ma nadzieję, że przygotuje się na test do piątku. ) Judy will have read that book by the end of the month. ( Judy przeczyta tę książkę do końca miesiąca. ) Okoliczniki czasu w Future Perfect : by (do), by the time...

poleca50%
Angielski

Czasownik posiłkowy to do (do – did – done)

czasownik posiłkowy to do ( do – did – done ) służy do: budowania zdań pytających i przeczących w czasach Present Simple i Past Simple : Do you work every day? He doesn’t play tennis once a week. When did she finish university? They didn’t go to the cinema yesterday. wyrażania zakazów (tryb rozkazujący): Don’t play with matches. Don’t even think about that. Don’t touch it. W zdaniach, w których występuje czasownik...

poleca81%
Angielski

Present Perfect – czas teraźniejszy dokonany

Czasu Present Perfect używamy, wyrażając: zakończone czynności, których rezultaty są widoczne w teraźniejszości: She has broken her leg. I have written my homework. They have done the washing-up. Okolicznikami czasu, które będą pojawiać się w tym zastosowaniu czasu Present Perfect , są: already ( już ) i yet ( już / jeszcze ).Słówko already stosujemy w zdaniach twierdzących pomiędzy czasownikami posiłkowym i głównym, natomiast yet na końcu w...

poleca76%
Angielski

Udzielanie rad: should, ought to, must

Do udzielania rad w języku angielskim stosujemy: should, ought to , oraz must : should, ought to – powinno się : You should go to the dentist. ( Powinieneś iść do dentysty. ) She ought to eat less. ( Powinna jeść mniej. ) They should visit their grandmother. ( Powinni odwiedzić babcię. ) must – jest mocniejszą formą czasowników should i ought to: You must go to the dentist. ( Musisz (= powinieneś) iść do dentysty. ) You must...