profil

Wybierz przedmiot
Teksty 15
Zadania 0
Słowniki 15
Grafika 0
Filmy 0
Ciekawostki ze świata

Tenses

poleca94%
Angielski

Future Perfect Continuous – czas przyszły ciągły niedokonany

Czasu Future Perfect Continuous używamy, wyrażając: czynności, które w danym momencie w przyszłości będą już trwały od pewnego czasu: By next year I will have been working for the same company for over 20 years. ( W przyszłym roku będę pracował dla tej samej firmy odponad dwudziestu lat. ) By 3 pm she will have been working on the project for 7 hours. ( O trzeciej będzie już pracowała nad projektem od siedmiu godzin. ) We will have been discussing that topic for over half...

poleca80%
Angielski

Past Perfect Continuous – czas zaprzeszły niedokonany

Czasu Past Perfect Continuous używamy: chcąc wyrazić czynności przeszłe, które były wykonywane przez pewien okres, zanim rozpoczęły się inne czynności w przeszłości: I had been reading for an hour when the phone rang. ( Czytałem od godziny, kiedy zadzwonił telefon. ) Jason had been learning Spanish for 5 years before he went to Spain. ( Jason uczył się hiszpańskiego od pięciu lat, zanim pojechał do Hiszpanii. ) Before they moved to Liverpool, they had been living in...

poleca89%
Angielski

Present Perfect Continuous – czas teraźniejszy ciągły niedokonany

Czasu Present Perfect Continuous używamy, mówiąc o: czynnościach, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają do chwili obecnej: I have been writing the letter for an hour. She has been talking on the phone since I came back home. We have been learning English since August. czynnościach, które miały miejsce w bliżej nieokreślonej przeszłości, trwały przez dłuższy okres i których skutki są widoczne obecnie: He is tired because he has been running. ( Jest...

poleca43%
poleca64%
Angielski

Past Simple – czas przeszły dokonany

Czasu Past Simple używamy, wyrażając: czynności, które są zakończone i miały miejsce w konkretnym czasie w przeszłości: She watched that film yesterday. They invited me to the party last week. Kate bought that dress two months ago. szereg kolejno następujących po sobie działań w przeszłości: He opened the door, entered the room, sat down on the sofa and turned on the TV. Okolicznikami czasu są: yesterday (wczoraj), last week /month / year...

poleca69%
Angielski

Present Continuous – czas teraźniejszy ciągły

Czasu Present Continuous używamy, wyrażając: czynności odbywające się w chwili mówienia o nich: She is reading a book now. They are watching TV now. I am having a bath at the moment. czynności, które na pewno będą miały miejsce w najbliższej przyszłości: Julie is visiting her parents tonight. I am flying to New York tomorrow. We are leaving for Paris next week. Zauważ, że również w języku polskim stosujemy czas teraźniejszy, opisując tego...

poleca83%
Angielski

Future Continuous – czas przyszły niedokonany

Czasu Future Continuous używamy, mówiąc o: czynnościach, które będą się rozgrywały w danym momencie w przyszłości: He will be writing a book tomorrow morning. ( Jutro rano będzie pisał książkę. ) Tom will be sunbathing on the beach this time next week. ( O tej porze w przyszłym tygodniu Tom będzie się opalał na plaży. ) At 4 pm tomorrow I will be working in my office. ( Jutro o czwartej będę pracował w biurze. ) Konstrukcja: podmiot + will + be +...

poleca65%
Angielski

Future Simple – czas przyszły prosty

Czasu Future Simple używamy: mówiąc o czynnościach, które będą miały miejsce w przyszłości: He will visit us tomorrow. They won’t be able to read the book next week. Kate and Bob will buy a new house next year. Czynność przyszłą możemy również wyrazić za pomocą zwrotu to be going to ( zamierzać coś ). Musisz pamiętać jednak o podstawowej zasadzie. Wyrażając czynność wcześniej zaplanowaną, będziesz korzystać ze zwrotu to be going to , jeśli natomiast...

poleca91%
Angielski

Past Perfect – czas zaprzeszły dokonany

Czasu Past Perfect używamy: mówiąc o czynnościach / stanach, które miały miejsce wcześniej, niż inne czynności / stany przeszłe: Before she cooked dinner, she had done the housework . John went to bed after he had finished writing his report . Before she worked as a manager she had been a secretary . Nie przesadzaj z nadmiernym korzystaniem z Past Perfect . Wiadomo,że czynności następują jedna po drugiej, w krótszych lub dłuższych odstępach czasu. Dopiero...

poleca72%
Angielski

Present Simple – czas teraźniejszy prosty

Czasu Present Simple używamy, wyrażając: stany lub czynności charakteryzujące podmiot w sposób trwały: She is a good doctor. They hate spaghetti. Janet has beautiful hair. czynności, które mają miejsce zwykle, stale, powtarzają się, są rutyną lub przyzwyczajeniem: She usually eats bread with cheese for breakfast. I always get up at 7 am. Tom often goes to the cinema. Do wyrażania częstotliwości stosujemy: - przysłówki częstotliwości: always...

poleca53%
Angielski

Future Simple in the Past

Czasu Future Simple in the Past używamy, wyrażając: czynności przyszłe rozpatrywane z punktu widzenia czasu przeszłego: We thought they would tell us the truth. ( Myśleliśmy, że powiedzą nam prawdę. ) She hoped she would meet Jim at the party. ( Miała nadzieję, że spotka Jima na przyjęciu. ) We believed we would manage to repair the car by ourselves.( Wierzyliśmy, ze sami naprawimy samochód. ) Bardzo często czas Future in the Past jest stosowany w mowie...

poleca74%
Angielski

Past Continuous – czas przeszły niedokonany

Czasu Past Continuous używamy: chcąc podkreślić fakt, że dane czynności trwały przez pewien dłuższy okres: He was working the whole day yesterday. It was snowing all day yesterday. We were preparing for the test the whole week. mówiąc o czynnościach w czasie przeszłym, które trwały już od pewnego okresu: At 5 pm he was watching a match. At that time yesterday I was ironing. The child was having a bath at 7 pm. mówiąc o czynnościach...

poleca56%
Angielski

Future Perfect in the Past

Czas Future Perfect in the Past używany jest: w trzecim trybie warunkowym w zdaniu nadrzędnym. She would have written the report if she had time. ( Napisałaby raport, gdyby miała czas. ) If I had learned more, I wouldn’t have had to take the exam once again . ( Gdybym był się więcej uczył, nie musiałbym jeszcze raz podchodzić do tego egzaminu. ) They would have helped us if the had known we were in trouble . ( Pomogliby nam, gdyby wiedzieli, że mamy problemy. )...

poleca83%
Angielski

Future Perfect – czas przyszły dokonany

Czasu Future Perfect używamy, mówiąc o: czynnościach, które będą zakończone w danym momencie w przyszłości: She will have written the report by 5 pm. ( Do piątej napisze raport. ) He hopes he will have prepared for the test by Friday. ( Ma nadzieję, że przygotuje się na test do piątku. ) Judy will have read that book by the end of the month. ( Judy przeczyta tę książkę do końca miesiąca. ) Okoliczniki czasu w Future Perfect : by (do), by the time...

poleca81%
Angielski

Present Perfect – czas teraźniejszy dokonany

Czasu Present Perfect używamy, wyrażając: zakończone czynności, których rezultaty są widoczne w teraźniejszości: She has broken her leg. I have written my homework. They have done the washing-up. Okolicznikami czasu, które będą pojawiać się w tym zastosowaniu czasu Present Perfect , są: already ( już ) i yet ( już / jeszcze ).Słówko already stosujemy w zdaniach twierdzących pomiędzy czasownikami posiłkowym i głównym, natomiast yet na końcu w...