profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0

Struktura przestrzenna populacji

poleca60%
Biologia

Struktura populacji

Populacja , to zespół osobników jednego gatunku zamieszkujących dany teren w określonym czasie, powiązanych ze sobą różnymi zależnościami. Każda populacja odznacza się wewnętrzną strukturą charakterystyczną dla danego gatunku, miejsca i czasu, określoną przez strukturę genetyczną, strukturę przestrzenną, stosunki liczbowe, strukturę wiekową, strukturę płci. Strukturę genetyczną stanowi pula genowa populacji, czyli suma genotypów wszystkich osobników, które tworzą tę populację....

poleca76%
Biologia

Struktura przestrzenna

Struktura przestrzenna określa sposób rozmieszczenia osobników danej populacji w obrębie siedliska, co uwarunkowane jest przez biologię gatunku oraz zasoby środowiska. W obrębie tej przestrzeni występują różne typy rozmieszczenia osobników: równomierne, losowe i skupiskowe: – Rozmieszczenie równomierne w warunkach naturalnych występuje rzadko. Uwarunkowane jest jednorodnością środowiska, która sprawia, iż odległości między osobnikami są w miarę jednakowe. U roślin przykładem jest...poleca85%
Biologia

Populacja

Populacja to zespół osobników tego samego gatunku, mogących się skutecznie i swobodnie krzyżować, zajmujący tę samą niszę ekologiczną. Nisza ekologiczna - jest to zespół czynników ekologicznych i przestrzeń fizyczna zajmowana przez dany...poleca85%
Biologia

Tolerancja ekologiczna, zanieczyszczenia

TOLERANCJA EKOLOGICZNA jest to zdolność organizmu do przystosowania się do zmian danego czynnika. Występowanie różnych org. W danym środowisku zależy zarówno od ich wymagań życiowych w stosunku do środowiska jak i panujących w tym środowisku...poleca85%
Biologia

Grupowe cechy populacji.

1.Populacja-zespół osobników należących do jednego gatunku występujących na określonym terenie. 2.Cechy populacji : a)rozmieszczenie ( struktura przestrzenna)-sposób zajmowania przestrzeni przezpoleca84%
Biologia

Cechy populacji

Cechy populacji : - rozmieszczenie, - liczebność, - zagęszczenie, - rozrodczość, - śmiertelność, - struktura wiekowa. Rozmieszczenie to sposób występowania osobników napoleca85%
Biologia

Cechy populacji.

populacjami, nie tylko pojedynczymi osobnikami danego gatunku, ekolodzy badają charakterystyczne cechy populacji . Należą do nich: liczebność, zagęszczenie, rozrodczość, śmiertelność, strukturapoleca85%
Biologia

Ekologia

.) równomierne – uprawy sztuczne, rośliny rozłogowe, rośliny konkurujące, zwierzęta terytorialne b.) przypadkowe (losowe) c.) skupiskowe Liczebność – liczba osobników w populacji Zagęszczeniepoleca85%
Biologia

Ekologia - sciaga dla gimnzajum

Populacja biologiczna-jest to zespół organizmów Jednego gatunku żyjących równocześnie w określonym środowisku i wzajemnie na siebie wpływających. Rozrodczoś-oznacza wrodzoną zdolność populacji