profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Struktura organizacyjna Rady Ministrówpoleca84%
Politologia

Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sadowniczej.

W Polsce, zgodnie z art. 95 ust.1 konstytucji, władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat. Obie te izby parlamentu, jeśli obradują razem, mają status Zgromadzenia Narodowego. Zgromadzenie Narodowe uchwala konstytucję, odbiera przysięgę od nowo...poleca85%
Bezpieczeństwo państwowe

Ustrój organów władzy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej

art. 10 Konstytucji, który brzmi: „ 1. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej , władzy wykonawczej i władzy sądowniczej . 2. Władzę ustawodawcząpoleca76%
Wiedza o społeczeństwie

Trójpodział władz w Polsce

się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej , władzy wykonawczej i władzy sądowniczej . 2. Władzę ustawodawczą sprawuje Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Radapoleca88%
Wiedza o społeczeństwie

Przedstaw funkcjonowanie Przeczypospolitej Polskiej uwzgledniając wszystkie elementy określające formę państwa.

Polska jest demokratyczną republiką parlamentarną opierającą się na konstytucji z 1997 r. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej , władzypoleca80%
Prawo

System organów państwowych

. Z podmiotowego punktu widzenia organ państwowy może być jednoosobowy lub kolegialny. Według konstytucji z 1997 r.: „ Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzypoleca81%
Historia

Konstytucja RP

się , wolność sumienia i wyznania, wolność działalności gospodarczej i własności prywatnej. ZASADA PODZIALU WLADZY stanowi, ze ustrój polityczny RP opiera się na podziale i równowadze władzy