profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Ruchy migracyjne w Polscepoleca83%
Geografia

Wymień przykłady polskich ruchów migracyjnych oraz podaj ich przyczny i skutki.

MIGRACJE - zmiany miejsca zamieszkania ludności. Rozróżnia się migracje wewnętrzne, dotyczące zmiany miejsca zamieszkania wewnątrz danego kraju, oraz zewnętrzne, obejmujące przyjazdy i wyjazdy zagraniczne. Ze względu na czas pobytu...poleca84%
Geografia

Notatki z działu demografia

Okresy największego wzrostu liczby ludności świata w dziejach ludzkości: -rewolucja rolnicza; -rewolucja przemysłowa; -druga poł. XXw. największy wzrost w historii ludzkości; -eksplozja demograficzna(pań. biedne; postęp medycyny, lepsze...poleca85%
Geografia

Migracje ludności

 Utrata niepodległości i próby jej odzyskania W historii Polski procesy migracyjne ściśle związane były z sytuacją polityczną . Rozbiory w 1972, 1993 i 1795 r. spowodowały, że ziemie polskie dostały się w granice Rosji, Prus i Austrii, a proces...poleca84%
Historia

Przyczny wypraw geograficznych w XVw.

Przyczny : -wysokie ceny towarów sprowadzanych z krajów Wschodu -Europejskie towary sprzedawane bylykupcom arabskim i były tańsze -ujemny bilans handlu ze Wschodem -odpływ kruszców szlachetnych zpoleca84%
Historia

Przyczny i skutki odkryć geograficznych

Skutki odkryc odkryc geograficznych : Dobre skutki : A)gospodarcze -powstawały i rozwijały się nowe miasta -powstawały wielkie imperia kolonialne -rozwijała się gospodarka towarowo-pieniężnapoleca85%
Polityka

Polityka migracyjna

granic, rosnącej skali przyjazdów cudzoziemców i artykułowanych w związku z tym zjawiskiem obaw – a także rosnącej skali ruchów migracyjnych w Europie na przełomie lat 80-tych i 90-tych. I choć wpoleca83%
Historia

Przyczny upadku Rzeczypospolitej w II połowie XVIII wieku

Nieustająca w 1773, a także działalność Sejmu Wielkiego. Lecz do porozumienia doszło dopiero 3 maja 1791 i skutkiem tego była Konstytucja 3 Maja. Znosił ona: konfederacje, liberum veto oraz wolnąpoleca85%
Historia i społeczeństwo

Przyczny Rozbiorów Polski

konfederatami barskimi. Wszystkie trzy dwory rozpętały kampanię, jakoby był to dowód na niezdolność Rzeczypospolitej do utrzymania porządku i jedności wewnętrznej oraz że jej stan anarchii jest zagrożeniem dla