profil

Wybierz przedmiot
Prace 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0poleca80%
Geografia

Wpływ klimatu na zróżnicowanie roślinności i gleb na Ziemi

Klimat wywiera duży wpływ na roślinność i gleby na Ziemi. Właśnie od klimatu zależy charakter oraz tempo procesów glebotwórczych. Niektóre typy gleb występują wyłącznie w obrębie określonej strefy klimatyczno-roślinnej. Gleby takie są nazywane...poleca85%
Biologia

Charakterystyka środowisk i gatunków

[LODOWCE- nie ma roslinnosci; temperatura nie przekracza 0C; silne wiatry, snieg i lod; Niedzwiedzie, pingwiny, lisy polarne. TUNDRA- powierzchnia gleb rozmraza się a dalsza czesc gleb to wieczna zmarzlina. Okres wegetacyjny 6-8 tygodni....poleca73%
Fizyka

Ogólnie o roślinności świata

Zróżnicowanie szaty roślinnej na Ziemi zależy od wielu czynników: ukształtowania powierzchni, rodzaju podłoża, przeszłości geologicznej, specyfiki flory danego obszaru, przede wszystkim jednak od klimatu. Ta ostatnia zależność jest na tyle silna,...poleca87%
Geologia

EROZJA GLEB I SPOSOBY JEJ ZAPOBIGANIA

Wstęp Erozję powierzchni ziemi oznacza zespół procesów degradacyjnych obejmujących przeobrażenia: rzeźby terenu, pokrywy glebowej i stosunków wodnych. Jeśli zachodzi w warunkach naturalnych, wyłącznie pod wpływem sił przyrody, wówczas określa...poleca81%
Geografia

Warunki naturalne Europy i Azji i ich wpływ na osadnictwo

Tematy pracy kontrolnej : Warunki naturalne Europy i Azji i ich wpływ na osadnictwo. Ćwiczenia kontrolne : 1. Zaznacz na mapie konturowej punkty skrajne A, B, C, D, podaj ich nazwy i współrzędne geograficzne. Oblicz rozciągłość...poleca80%
Geografia

Wykaż, że działalność rzeźbotwórcza wód płynących jest czynnikiem, który ma znaczący wpływ na zróżnicowanie krajobrazu lądów

Wody płynące odgrywają jedną z najważniejszych ról w kształtowaniu powierzchni litosfery. Definiując pojęcie „woda płynąca”, należy zaznaczyć, że w jej skład są wliczane: wody opadowe, rzeki, wody podziemne i wody wypływające spod lodowca. Główna...poleca82%
Biologia

Wpływ środowiska przyrodniczego na życie społeczeństw. Środowisko geograficzne. Osadnictwo i gospodarka w Europie

Wpływ środowiska przyrodniczego na życie społeczeństw. Środowisko geograficzne. Osadnictwo i gospodarka w Europie Wpływ środowiska geograficznego na osadnictwo Rozmieszczenie człowieka nie tylko na kontynencie europejskim, ale także w skali...