profil

Wybierz przedmiot
Teksty 18
Zadania 0
Słowniki 9
Grafika 0
Filmy 0
Ciekawostki ze świata

Rodzaje reakcji chemicznych

poleca33%
Chemia

Reakcje utleniania-redukcji

Reakcje utleniania-redukcji są to reakcje chemiczne, podczas których następuje zmiana stopni utlenienia atomów w wyniku wymiany elektronów. Stopień utlenienia – pojęcie umowne. Stopień utlenienia pierwiastka w danym związku chemicznym jest to liczba dodatnich lub ujemnych ładunków elementarnych, jakie przypisalibyśmy atomom danego pierwiastka w związku, gdyby wszystkie wiązania utworzone przez ten atom były jonowe. Pamiętaj! stopnie utlenienia– cyfry rzymskie;ładunek jonu – cyfry...

poleca76%
Chemia

Reakcja synproporcjonowania

Przykładem reakcji utleniania-redukcji, w której atomy tego samego pierwiastka z dwóch różnych stopni utlenienia przechodzą na jeden wspólny, jest np.:

poleca53%
Chemia

Charakterystyczne cechy reduktorów i utleniaczy

utleniacze reduktory posiadają właściwości utleniające - występując na najwyższym możliwym stopniu utlenienia mają możliwość jego obniżenia - pierwiastki charakteryzujące się dużą elektroujemnością, np. tlen, fluor,chlor oraz np. H 2 O 2 , Mg 2+ , SO 4 2– , NO 3 – ,MnO 4 – , Cr 2 O 7 2– posiadają właściwości redukujące - występując na najniższym możliwym stopniu utlenienia mają możliwość jego podwyższenia - pierwiastki charakteryzujące się małą...

poleca80%
Chemia

Reakcja dysproporcjonowania (dysmutacji)

Jest to szczególny rodzaj reakcji utleniania-redukcji, w której atomy tego samego pierwiastka ulegają zarówno procesowi utleniania, jak i redukcji, np.: Analizując powyższe przykłady można stwierdzić, że reakcje te zachodzą, gdy atom pierwiastka może występować na co najmniej 3 różnych stopniach utlenienia oraz gdy związek, w którym występuje na pośrednim stopniu utlenienia, jest mniej trwały od związków, w których pierwiastek ten występuje na pozostałych stopniach utlenienia.

poleca67%
Chemia

Reguły obliczania stopni utlenienia

Atomy (cząsteczki) pierwiastków w stanie wolnym mają zawsze stopień utlenienia równy zero. Suma stopni utlenienia wszystkich atomów wchodzących w skład cząsteczki równa jest zero. Suma stopni utlenienia wszystkich atomów wchodzących w skład jonu równa jest ładunkowi jonu. Fluor w związkach ma zawsze stopień utlenienia równy –I. Tlen w związkach ma na ogół stopień utlenienia równy –II, ale w nadtlenkach równy –I, ponadtlenkach –½ i w cząsteczce fluorku tlenu OF 2 równy II....

poleca63%
Chemia

Reakcje chemiczne

Substancje chemiczne pod wpływem różnorodnych czynników ulegają przemianom fizycznym lub chemicznym. W przemianie fizycznej zmieniają się tylko właściwości fizyczne substancji (np.stan skupienia). Podczas przemiany chemicznej powstają nowe substancje,o odmiennych właściwościach fizycznych i chemicznych. Przemiana chemiczna określana jest jako reakcja chemiczna. Zapisem reakcji chemicznej jest jej równanie, w którym pojawiają się po lewej stronie substraty (substancje...

poleca34%
Chemia

Zastosowanie reakcji utleniania-redukcji

Reakcje utleniania-redukcji mają praktyczne zastosowanie, m.in. w chemii analitycznej. Dzięki miareczkowaniu z wykorzystaniem odczynników będących utleniaczami lub reduktorami można oznaczyć stężenie wybranych substancji. Używając roztworu KMnO 4 jako roztworu miareczkującego (titranta) można oznaczyć stężenie w badanej próbce, np. nadtlenku wodoru H 2 O 2 : lub kwasu szczawiowego HOOC–COOH: Miareczkowanie prowadzi się w obecności kwasu siarkowego(VI). Punkt...

poleca49%
Chemia

Reakcje utleniania-redukcji w układach biologicznych

Wiele procesów biochemicznych w organizmach żywych przebiega ze zmianą stopni utlenienia atomów wchodzących w skład biocząsteczek. Procesy transportu elektronów pomiędzy związkami, które na przemian utleniają się i redukują, mają szczególne znaczenie w uzyskiwaniu energii, pochodzącej z utleniania glukozy w czasie oddychania komórkowego oraz syntezy glukozy z tlenku węgla(IV) i wody podczas fotosyntezy. Aby organizm mógł wykorzystać glukozę do syntezy związków „bogatych w energię”, czyli...poleca83%
Chemia

Reakcje chemiczne - I klasa

Reakcje egzotermiczne: 2Mg + O2 = 2MgO CH4 + 2O2 ® CO2 + 2H2O Zn + 2HCl ® ZnCl2 + H2 Fe + 2HNO3 ® Fe(NO3)2 + H2 2NaOH + H2SO4 ® Na2SO4 + H2O KOH + HNO3 ® KNO3 + H2O Reakcje endotermiczne: 2HgO ® 2Hg + O2 Cu(OH)2 ® CuO + H2O...poleca80%
Chemia

Reakcje chemiczne

Reakcja chemiczna – przemiana, w trakcie której z jednych składników układu (substratów) powstają inne składniki (produkty), o odmiennych właściwościach fizycznych i chemicznych. Reagent (substancja reagująca) – jest to substancja podlegająca...poleca85%
Chemia

Substancje i ich przemiany-pojęcia

Substancja chemiczna-to cząstka materii o określonych właściwościach fizycznych , chemicznych i o określonej masie. Dzielimy je na: a)substancje prostą-czyli substancje, których cząsteczki zbudowane są z takich samych atomów b)substancje...poleca85%
Chemia

Chemia - materiał klasy I o profilu ogólnym

Lekcja Organizacyjna. Ułóż wzory sumaryczne związków z atomów o podanej wartościowości: Siarczek ołowiu (II) – PbS2 Węglik glinu – Al4C3 Chlorek wapnia – CaCl2 Tlenek sodu – Na2O Fluorek siarki – SF6 Tlenek Osmu (VIII) – OsO4 Chlorek...poleca85%
Chemia

Reakcje chemiczne

Zjawiska fizyczne to przemiana podczas której nieuległa zmianie rodzaj substancji a jedynie zmienia się w niej właściwość fizyczna jak stan skupienia i rozdrobnienia, gęstość, lepkość, sprężystość. np.: topnienie lodu, mielenie ziarna, padanie...poleca83%
Chemia

Typy reakcji chemicznych

Typy reakcji chemicznych 1. Reakcje syntezy Synteza jest reakcją, w której z dwu lub więcej substancji prostszych powstaje jedna substancja złożona o odmiennych właściwościach chemicznych i fizycznych. A + B ---> AB 2. Reakcje...poleca84%
Chemia

Substancja chemiczna, pierwiastki, zw.chemiczne, mieszanina, reakcje chemiczne,reakcja syntezy,prawo zachowania masy

Substancja chemiczna to cząstka materii o określonych właściwościach fizycznych , chemicznych i o określonej masie Pierwiastki to substancje których nie da się rozdzielić na inne subst proste. Wśród poznanych i opisanych pierwiastków dwa...poleca80%
Chemia

Rodzaje reakcji chemicznych

Reakcje chemiczne - przemiany jednych substancji chemicznych w inne, które mają odmienne właściwości. W trakcie reakcji chemicznych substraty przemieniają się w produkty. Reagent - substancja biorąca udział w reakcji chemicznej. Nazwa odnosząca...poleca83%
Chemia

Typy reakcji chemicznych.

Różnego rodzaju reakcje chemiczne usystematyzowano i podzielono na trzy podstawowe typy: - Reakcje analizy czyli rozkładu - Reakcje syntezy czyli łączenia - Reakcje wymiany 1. Analiza (rozkład) jest reakcją, w której z jednej substancji...