profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Prawo własności przemysłowej



poleca85%
Prawo administracyjne

Ochrona wzorów użytkowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów skalonych

Ustawa Prawo własności przemysłowej określa zasady udzielania patentów na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe i znaki towarowe , a także praw z rejestracji na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych oraz oznaczenia geograficzne....



poleca85%
Prawo gospodarcze

Prawo Gospodarcze

Prawo Gospodarcze Normy Prawa Gospodarczego mają charakter: 1. cywilno-prawny albo 2. administracyjno-prawny Ad.1) Normy Prawa Gospodarczego o charakterze cywilno-prawnym są wtedy, gdy zawierają dowolną umowę, dowolny kontrakt w obrocie...



poleca87%
Administracja

Ochrona własności intelektualnej-ściąga

ściąga gotowa do wydrukowania i pocięcia



poleca83%
Administracja

Prawo własności intelektualnej

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ - dr Wojciech Włodarczyk Prawo własności intelektualnej: 1)w znaczeniu przedmiotowym 2)w znaczeniu podmiotowym 1) w znaczeniu przedmiotowym ? normy prawne określające nabywanie, zmianę, utratę i ochronę praw...



poleca82%
Zarządzanie przedsiębiorstwem

Ochrona własności intelektualnej

dźwiękowych) i organizacji nadawczych, patentów, praw do wzorów przemysłowych, znaków towarowych , geograficznych oznaczeń pochodzenia towarów, ukłądów scalonych, a także ochronę poufnego know-how oraz



poleca80%
Budownictwo

Ochrona własności intelektualnej

. (zastrzeżenia, pełnomocnictwa) dla wzorów użytkowych : · podanie lub wniosek o rejestrację · opis rozwiązania · rysunek · ew. dodatk. dla znaków towarowych : · podanie i opis znaku · fotografie