profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0

Prawo Hardy ego Weinberga

poleca77%
Biologia

Mechanizmy i prawidłowości ewolucji

Procesowi ewolucji ulega nie pojedynczy organizm, który żyje określony czas, ale cała populacja. Osobniki tworzące populacje danego gatunku mogą się ze sobą swobodnie krzyżować, dzięki czemu występuje przepływ genów. Suma wszystkich genów osobników należących dodanej populacji tworzy jej pulę genową . Stan populacji, w którym częstość występowania genów utrzymuje się bez zmian z pokolenia na pokolenie, opisuje prawo Hardy’ego-Weinberga . Czynnikami warunkującymi proces ewolucji są...

poleca89%
Biologia

Prawo Hardy’ego-Weinberga

Stan populacji, w którym częstość występowania alleli poszczególnych genów utrzymuje się bez zmian z pokolenia na pokolenie, opisuje prawo Hardy’ego-Weinberga . Głosi ono, że jeżeli kojarzenie jest losowe, nie występują mutacje, nie działa dobór naturalny ani dryf genetyczny, nie zachodzi migracja, a populacja jest dostatecznie duża, to częstość występowania wszystkich alleli w populacji jest stała i brak jest zmian ewolucyjnych. Populacja znajduje się w stanie równowagi genetycznej....poleca85%
Biologia

Ewolucja ściąga

Arystoteles - teoria stałości form i dynamiki życia. Teoria Cuviera (koniec XVIII w. - nie był zwolennikiem ewolucji, wprowadził teorię katastrof tłumaczącą istnienie szczątków wymarłych org. Po każdej katastrofie a było ich kilka życie odradzało...poleca89%
Biologia

Genetyka populacji - populacja, prawa hardy’ego – Weinberga, dryf genetyczny, dobór naturalny, izolacja, specjacja, polimorfizm.

Genetyka populacji – zajmuje się badaniem alleli genów w populacji; analizuje wyniki kojarzeń wewnątrz populacji; dowodzi, ze genetyka jest koronnym drzewem; Populacja – zbiór osobników tego samego gat. zamieszkujących określony teren; mogą się...poleca85%
Biologia

Historia myśli ewolucyjnej

Proces ewolucji trwa stale. Jest to fakt istotny, a nie przeszłość. Jest wiele czynników, które wpływają na ewolucję. Pragnę przedstawić najważniejsze z nich, a także prawidłowości oraz mechanizmypoleca85%
Biologia

Prawidłowości w ewolucji.

biologii, pozwala bowiem zrozumieć ogromne zróżnicowanie świata organizmów żywych. Biolodzy, nie wątpiąc w istnienie ewolucji , starają się w swych badaniach i dociekaniach zgłębić jej rzeczywiste mechanizmypoleca85%
Biologia

Prawidłowości w ewolucji

biologii, pozwala bowiem zrozumieć ogromne zróżnicowanie świata organizmów żywych. Biolodzy, nie wątpiąc w istnienie ewolucji , starają się w swych badaniach i dociekaniach zgłębić jej rzeczywiste mechanizmypoleca88%
Biologia

Charakterystyka ewolucji

jej istnienie, starają się poznać jej rzeczywiste mechanizmy i prawidłowości . Wyróżniamy 3 rodzaje ewolucjii Ewolucja regresywna – proces prowadzący do uproszczenia struktury lub całkowitegopoleca85%
Biologia

Ewolucjonizm

kopulacyjne nie pasują do siebie. Izolacja postzygotyczna – Wszystkie mieszańce poza gatunkowe, albo zygota obumiera, albo jak już młode przyjdzie na świat, to będzie bezpłodne. PRAWIDŁOWOŚCI EWOLUCJI