profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Prawa pracowniczepoleca80%
Wiedza o społeczeństwie

Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela

Zerwanie z ideologią państwa totalitarnego zapoczątkowało w Polsce modyfikację systemu prawnego. Celem tej modyfikacji było uwzględnienie powszechnie akceptowanych wartości demokratycznych. Integralnym elementem tych wartości są prawa człowieka i...poleca85%
Prawo pracy

Związki zawodowe i ich rola w polskich zakładach pracy

Istotną rolę w kształtowaniu całokształtu społecznych i prawnych stosunków pracy, a przede wszystkim sytuacji prawnej pracowników, odgrywają związki zawodowe. Są one bowiem organizacją o szczególnym statusie prawnym, powołaną do życia w celu...poleca85%
Etyka

Etyczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi

ETYKA [gr.]: 1) ogół ocen i norm moralnych przyjętych w danej zbiorowości społecznej (społeczeń-stwie, klasie lub grupie społecznej, środowisku) w określonej epoce historycznej; 2) nauka o moralności, według tradycji filozoficznej dyscyplina...poleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Prawa i obowiązki człowieka w Konstytucji

organem, którego zadaniem jest stanie na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji. W Konstytucji opisane zostały także obowiązki obywatela . Należy do nich wpoleca81%
Wiedza o społeczeństwie

Wolności prawa i obowiązki człowieka i obywatela podstawą funkcjonowania państwa demokratycznego

Prawny status (sytuacja) jednostki w państwie zmieniał się. Następowało zwłaszcza rozszerzenie katalogu podstawowych praw i wolności człowieka i obywatela . W wieku XIX był on ograniczony do wolnościpoleca71%
Wiedza o społeczeństwie

Prawa i obowiązki obywatela w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Prawa i obowiązki obywatela w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Jednym z głównych zadań państwa jest zapewnienie wolności i praw człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwa obywateli, wyraźniepoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Czy prawa i wolności człowieka i obywatela zawarte w konstytcji RP odnoszą się do Powszechnej Deklracji Praw Człowieka. Czy są one łamane w naszym kraju.

Człowieka . Udało się sformułować ogólne zasady na jakich oparte są wszystkie prawa człowieka . Tematem przewodnim II rozdziału Konstytucji RP jest obywatel – jego wolności , prawa i obowiązki . Artykułypoleca85%
Polityka

Wolności, prawa i obowiązki w świetle konstytucji z 1997 roku

) wolność wyboru 2) nieuszkodzenie innym w toku realizacji własnych decyzji, gdyż wszystkim przysługuje ten sam zakres wolności 3) ograniczenie władzy państwowej nad jednostką Prawa człowieka i obywatela