profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Prawa II generacji

poleca65%
Wiedza o społeczeństwie

Katalog praw człowieka

Przeciętny obywatel nie znając Konstytucji RP, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, nie słysząc nigdy o Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności czy też o Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych nie wie, jakie prawa mu przysługują ani gdzie może złożyć skargę, jeśli poczuje, że zostały złamane. Nie chodzi bynajmniej o znajomość prawa na poziomie profesjonalnym, ale jedynie o wiedzę praktyczną, czyli pozwalającą funkcjonować we...poleca85%
Stosunki międzynarodowe

Uniwersalizm a regionalizm praw człowieka

zrozumienie błędów i próby (często nieskuteczne) zapobieżenia podobnym sytuacjom w przyszłości. Postępujący rozwój społeczno-ekonomiczny społeczeństw warunkował rozwój i dostosowanie praw człowieka do obecnejpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Katalog praw i wolności.

uwzględnia obowiązujące Polskę odnośnie ochrony praw człowieka , zobowiązania prawnomiędzynarodowe. Zresztą, wedle samej Konstytucji, umowa międzynarodowa jest samodzielnym źródłem prawa (art.87 ust.1poleca83%
Prawo

Międzynarodowa ochrona praw człowieka - podstawowe regulacje prawne

Rady Europy z 1995r. o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności chociaż państwa członkowskie Wspólnot były jednocześnie stronami tej konwencji. I tak Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotępoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

System obronny praw człowieka na świecie i w Polsce

1. Podstawowy katalog praw człowieka Katalog praw człowieka chronionych przez Europejską Konwencję Praw Człowieka znajdziemy w artykułach 2-13. Do pewnego stopnia katalog ten przypomina katalogpoleca85%
Prawo cywilne

Prawo człowieka

nawet przed urodzeniem);b)powszechne – przysługują każdej osobie;c)niezbywalne – nie można się ich zrzec;d)nienaruszalne – nie można człowieka pozbawić tych praw . Najważniejsze prawa człowieka to