profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Powstanie Rzeczpospolitej Obojga Narodów

poleca67%
Historia

Unia lubelska i powstanie Rzeczpospolitej Obojga Narodów

Do 1569 roku unia polsko-litewska miała charakter personalny. Przeciwnikami zacieśnienia związku unijnego byli sami Jagiellonowie. Jednak wobec perspektywy wygaśnięcia dynastii Zygmunt August postanowił połączyć w sposób trwalszy Koronę i Litwę. Unia lubelska, Jan Matejko Dążenia króla zostały poparte przez szlachtę litewską, która pragnęła uzyskania takich samych przywilejów stanowych jak szlachta polska, oraz szlachtę polską, która postulat ściślejszego związku obu krajów...poleca83%
Historia

XVI w. "Złoty Wiek"

Europie wpływ miała zawarta w 1569 r. unia lubelska . Oznaczała ona unie realną Polski i Litwy czyli powstanie państwa polsko-litewskiego. Wspólne dla Polski i Litwy miały być sejm, król i politykapoleca85%
Historia

Kultura szlachecka od średniowiecza do XIX wieku

Rzeczypospolitej Obojga Narodów . Terytorium Rzeczpospolitej zwiększyło się wtedy niemalże trzykrotnie, przy czym było zamieszkanie przez 8 mln ludzi. Rzeczpospolita osiągnęła wtedy apogeum terytorialne. Od rokupoleca83%
Język polski

,,Jagiellonowie dynastia, która miała wpływ na dzieje Europy”

Litwa stanowiły odtąd Rzeczpospolitą Obojga Narodów , ze wspólnie obieranym królem, wspólnym sejmem i wspólną polityką zagraniczną. W odróżnieniu od poprzednich unii personalnych unia lubelska była uniąpoleca85%
Historia

Demokracja szlachecka

Książęce HOŁD PRUSKI W 1525 r. - Zygmunt II August --> przyłączenie Inflant, - UNIA LUBELSKA 1569 POWSTANIE RZECZPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW . Postanowieniapoleca83%
Historia

Kalendarium daty 1374 - 1791

Maris Baltici 1562-1569 - reformy państwa zgodne z programem ruchu eg¬zekucyjnego 1569 - unia lubelska - powsta¬nie Rzeczpospolitej Obojga Na¬rodów 1572 - wygaśnięcie dynastii Ja¬giellonów 1573