profil

Teksty 22
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Planktonpoleca85%
Biologia

Biologia w inżynierii środowiska, w ochronie przed

1.Może wskazać na niebezpieczeństwa wynikające z działalności człowieka, określając, które związki orga- niczne : - są rozkładalne, - ulegają kumulacji, -oddziały- wują szkodliwie 2.Może spełniać pozytywną rolę i akty- wnie działać we...poleca85%
Geografia

Gleby, wiatry i prądy

1hPa – 100N/m2 Prąd wstępujący – w niżu Prąd zstępujący – w wyżu Od zwrotników do równika – pasaty Cyklony – tworzą się między 5 a 25 szer. Geograficzną, nad oceanami, woda jest cieplejsza niż powietrze, różnica ciśnień ponad 100hPa,...poleca85%
Biologia

Ekosystem

Ekosystem-populacje roślinne i zwierzęce połączone wielorakimi zależnościami wraz ze środowiskiem nieożywionym, w którym żyją. Biotop-część nieożywiona ekosystemu Produkcja ekosystemu-intensywność magazynowania energii w związkach organicznych ....poleca89%
Biologia

Hydrobiologia - zooplankton

ZOOPLANKTON - plankton zwierzęcy, drobne organizmy w wodzie, nie mogące się przeciwstawić prądom i unoszą się w toni wodnej W zależności od wielkości: 1) nanoplankton – od 0,002 – 0,02 mm, PROTOZOA (pierwotniaki), SARCODINA (wiciowce),...poleca85%
Biologia

Ekosystem

EKOSYSTEM - fragment przyrody stanowiący funkcjonalną całość, w której zachodzi wymiana między jej częścią żywą - biocenozą, a nieożywioną - biotopem. Każdy w pełni rozwinięty ekosystem składa się z elementów: - abiotycznych...poleca85%
Biologia

Człowiek i środowisko

RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA (BIORÓŻNORODNOŚĆ) ? zróżnicowanie wszystkich form życia. Obejmuje różnorodność: ? GATUNKOWĄ, czyli bogactwa roślin i zwierząt występujących na Ziemi; ? GENETYCZNĄ (wewnątrzgatunkową), czyli zróżnicowania genów zawartych w...poleca85%
Biologia

Jezioro

Jeziora są naturalnymi, o średniej wielkości, zbiornikami wodnymi o powolnej wymianie wody, nie mające szerszego połączenia z morzem. Część przybrzeżna ukształtowana jest przez fale i prądy. Wielkość jezior waha się od poniżej 1 ha do tysięcy i...poleca85%
Biologia

Ekosystemy wodne

Ekosystemy wodne - główne grupy organizmów: plankton, nekton i bentos. Plankton: to zespół organizmów swobodnie unoszonych przez wodę , które nie są w stanie przeciwstawić się jej silniejszym prądom. Nekton: tworzą organizmy samodzielne...poleca85%
Biologia

Ekosystem wodny "Morza i oceany"

EKOSYSTEMY WODNY dzieli się na: I Morski, II Słodkowodny 1. Wody płynące - rzeki - strumienie - źródła 2. Wody stojące - stawy - jeziora - bagna Plankton (gr. planktós – błąkający się[1]) – zespół organizmów żywych...poleca83%
Biologia

Charakterystyka parzydełkowców. Ogólna charakterystyka niektórych pierwotniaków

Charakterystyka parzydełkowców 1. Występują w wodach, głównie morskich 2. Mają kształt workowatego Polipa prowadzącego osiadły tryb życia lub wolno żyjącej meduzy. 3. Ciało składa się z dwóch warstw komórek - pierwotnych tkanek ektodemy i...poleca76%
Geografia

Morza i oceany

1. WSTĘP Oceany stanowią, najrozleglejsze, zamieszkane środowisko ma Ziemi, pokrywające prawie trzy czwarte jej całkowitej powierzchni. Jeszcze przed 100 laty uczeni sądzili, że niskie temperatury, ciągła ciemność i wysokie ciśnienie w...poleca84%
Biologia

Formy ekologiczne i zbiorowiska roślin

Naukę zajmująca się wzajemnymi zależnościami pomiędzy organizmami i ich środowiskiem nazywamy ekologia. Ekolodzy badają populacje, biocenozy i ekosystemy oraz biosferę i ekosferę. A. Populacją są wszystkie osobniki tego samego gatunku...poleca82%
Biologia

Ekosysyem wód płynących

EKOSYSTEMY WÓD PŁYNĄCYCH Środowisko wodne dzielimy na dwie grupy: I. wody stojące, tj. lenityczne, do których zaliczamy drobne zbiorniki, bagna, stawy i jeziora II. cieki czyli wody płynące, tj. lotyczne, do których należą źródła, potoki i...poleca83%
Biologia

Przystosowanie zwierząt do środowisk wodnych i lądowych

W jeziorze i na ladzie w różnych porach roku występują zmiany sezonowe temperatury i nasłonecznienia. Warunki życia w wodach słodkich i na ladzie znacznie się od siebie różnią. Możemy obserwować liczne przystosowania w budowie zwierząt do obu...poleca85%
Biologia

Węgorz

Węgorz Europejski Węgorz europejski (Anguilla anguilla) jest najbardziej znanym przedstawicielem rodziny węgorzowatych, rzędu węgorzokształtnych (niedopłetwych). Występuje w rzekach i jeziorach Europy zachodniej i środkowe, w...poleca85%
Biologia

Wody - o nich wszystko

Oprócz ryb zamieszkujących zbiorniki wodne naszego kraju, istnieje wiele organizmów, stanowiących ogromną część fauny, z których podstawowe gromady i typy reprezentowane są przez jeden lub więcej rodzajów. Wiele z tych zwierząt zasługuje na...poleca85%
Geografia

Biosfera i pedosfera

Biosfera - strefa kuli ziemskiej zamieszkana przez organizmy żywe. Obejmuje ona: powierzchnię Ziemi, zewnętrzną część skorupy ziemskiej (ok. 3 m w głąb), dolną część atmosfery, hydrosferę. Nauki o biosferze – biogeografia dzieli się na:...poleca82%
Biologia

Ekosystem.

Praca domowa- pytania o ekosystem 1.Wymień ekosystemy wodne i podaj, jaki procent stanowi największy ocean Ziemi. Ekosystemy wodne dzielą się na ekosystemy morskie(zatoki, morza, oceany) i ekosystemy słodkowodne (wody stojące- stawy,...poleca83%
Biologia

Ekosystemy wodne - morza i oceany oraz lądowe - las

EKOSYSTEM WODNY- MORZA I OCEANY STREFY W MORZU 1. LITORALNA- środowisko przybrzeżne, 2. PELAGICZNA- środowisko otwartej toni wodnej, 3. BENTONICZNA- środowisko denne. STREFA LITORALNA Środowisko przybrzeżne jest ze...poleca83%
Biologia

Znaczenie pierwotniaków w przyrodzie

Znaczenie pierwotniaków w przyrodzie: -stanowią ważny składnik planktonu, który jest głównym pokarmem zwierząt wodnych -w glebie biorą udział w rozkładzie materii organicznej, przyczyniając sie do obiegu materii w...poleca81%
Biologia

Ekosystemy

Przykłady ekosystemów: - staw - las - dżungla - łąka - moczary - rafa koralowa - pole - plantacja sosnowa - ocean - morskie wybrzeża - dolny brzeg rzeki Ekosystem stanowi funkcjonalna całość, w której zachodzi wymiana materii między...poleca83%
Biologia

Rożnorodność organizmów żyjących w jeziorze

Warunki zycia wjezorze,zmieniajace sie w zaleznosci od odleglosci od brzegu i glebokosci jeziora,wplywaja na roznorodnosc zyjacych w nim organizmow. Jedynie zyja w strefie przybrzeznej, inne w otwartej toni wodnej jeziora,a jeszcze inne na dnie....