profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Pisane źródła historycznepoleca84%
Historia

Źródła historyczne

Źródła historyczne i ich rodzaje
 Źródłem historycznym są wszelkie trwałe ślady celowej działalności człowieka w warunkach społecznych
 Czyli mówiąc prostym językiem cokolwiek, co mówi o historii 
 Chcąc wykorzystać prawidłowo...poleca80%
Historia

Prehistoria, starożytność, średniowiecze, nowożytność, pierwsi ludzie, epoki- ściąga

Dzieje ludzkości dzielimy na: prahistoryczny(najdłuższy, trwający od źródeł pisanych) i historyczny. Periodyzacja - podział na ery, okresy, epoki i stulecia. (okresy XII w. Joachim z Fiore (Ojca, Syna, Ducha) Personalistyczny podział dziejów -...poleca85%
Historia

Źródła historyczne

ŹRÓDŁA HISTORYCZNE | | \/ \/ zabytki i architektura Źródła Źródła pisanepoleca85%
Historia

Wymień źródła historyczne

Źródła historyczne : 1) pisane: a) aktowe (normatywne, np. konstytucje, kodeksy, statuty), b) opisowe (kroniki, pamiętniki, wspomnienia), 2) niepisane: a) w środowisku naturalnym (zamki, kościoły, miasta) b) w środowisku sztucznympoleca82%
Historia

Źródła historyczne i ich rodzaje

niepisane: Źródła niepisane: -Archeologiczne (wykopaliskowe): szczątki naczyń, uzbrojenia, przedmiotów codziennego użytku, szczątki ludzkie i zwierzęce -Obiekty architektoniczne: świątynie, pałace, zamkipoleca73%
Historia

Źródła historyczne i ich rodzaje

informacje zawarte w źródle, badacz przeprowadza dwojaki rodzaj jego krytyki: zewnętrzną i wewnętrzną krytykę źródła . W krytyce zewnętrznej ustala się czas powstania, autorstwo i autentyczność źródła . Wpoleca78%
Historia

Źródła historyczne

ówczesnych ludzi. Przejdźmy jednak do tematu. Żródła historyczne oprócz tego, że dzielą sie na pisane i niepisane, posiadają także podział wewnętrzny, to znaczy, ze wśród źródeł pisanych rozróżniamy