profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Opisz rozwój konsumpcji w XX wiekupoleca85%
Historia

Społeczne skutki przemian w XIX i XX wieku.

Społeczeństwo masowe. W Europie i Stanach Zjednoczonych wzrastał popyt na robotników, nastąpiła poprawa warunków życia robotników przy zmniejszającym się ubóstwie. Sytuacja gospodarcza była ogólnie korzystna dla rozwoju konsumpcji. Coraz więcej...poleca82%
Historia

Przemiany Cywilizacyjne na Przełomie XIX i XX wieku

określić budowę atomu oraz związek między materią i energią. Zaczęto nazywać te odkrycia rewolucją naukowo-techniczną na przełomie XIX i XX wieku . 2. Nagrody Nobla W wieku XX powolipoleca84%
Historia

Najważniejsze przemiany polityczno–gospodarcze i społeczne na świecie w XIX wieku.

stukrotnie. Podobne przemiany nastąpiły w innych gałęziach przemysłu; najwyższy poziom europejski osiągnęło cukrownictwo. Końcowe lata XIX wieku i początek wieku XX to okres głębokich przemianpoleca78%
Historia

Wpływ wynalazków na ludzi na przełomie XIX i XX wieku - kalendarium

– odtwarzacz video (Ch. Ginsburg). Jak widać przełom XIX i XX w . przyniósł ludzkości wiele nowych wynalazków postarajmy się jednak odpowiedzieć na pytanie: jaki były tego skutki ? Przemianypoleca85%
Historia

Dlaczego przemiany w nauce i technice na przełomie XIX i XX wieku nazywamy rewolucją

metody produkcji i jej organizacja, co pociągnęło za sobą doniosłe zmiany społeczne . Tempo przyrostu ludności nabrało w drugiej połowie XIX wieku charakteru eksplozji demograficznej. W tym okresiepoleca81%
Historia

Nauka, technika, kultura na przełomie XIX/XX wieku

. Końcowe lata XIX wieku i początek wieku XX to okres głębokich przemian , obejmujący wszystkie dziedziny działalności człowieka-począwszy od nauki, a kończąc na muzyce i szkolnictwie. Okres ten to