profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Opisz gospodarke w Królestwie Polskim



poleca83%
Historia

Gospodarka w Królestwie Polskim od roku 1815 do początku XIX wieku.

Gospodarka w Królestwie Polskim od roku 1815 do początku XIX wieku. W chwili powstania Królestwa Polskiego sytuację gospodarczą wyznaczał pogłębiający się długotrwały kryzys: obumieranie feudalnego ustroju społeczno-gospodarczego....



poleca85%
Historia

Sytuacja gospodarcza ziem polskich w XIX w.

niekorzystnym czynnikiem było ich peryferyjne położenie względem ośrodków władzy. Jednak w drugiej połowie XIX wieku i na początku XX wieku na ziemiach polskich dokonały się przemiany gospodarcze określane mianem przewrotu przemysłowego.



poleca92%
Historia

Rozwój w niewoli czyli społeczeństwo polski wobec polityki zaborców w drugiej połowie XIX wieku.

śmiertelności niemowląt oraz coraz skuteczniejszą walkę z epidemiami. W ciągu tego stulecia rewolucyjnym przemianom uległa gospodarka . Wystarczy przypomnieć, że na początku XIX w . na ziemiach polskich



poleca83%
Historia

Autonomia Galicji a sytuacja Polaków w pozostałych zaborach w II połowie XIX i na początku XX wieku – analiza porównawcza

urzędniczych i obowiązywała cenzura, jednak już po 1815 roku Polacy otrzymali prawa językowe ( w szkołach uczono po polsku!). W latach 40-tych XIX wieku można już było na terenie zaboru pruskiego



poleca85%
Muzyka

Bić się czy nie bić – ścieranie się dwóch koncepcji zachowania tożsamości narodowej Polaków w latach 1815 do 1914.

. Idea walki narodowo- wyzwoleńczej rodzi się jeszcze przed trzecim rozbiorem. Początek wieku XIX , to udział Polak6w, w kampaniach Napoleońskich. W 1807 roku utworzono, Księstwo Warszawskie. Miała to



poleca85%
Historia

Czy Polacy mogą się wybić na niepodległość? Przeanalizuj przesłanki polityczne, gospodarcze, kulturalne, możliwości odzyskania niepodległości w XIX w. oraz w latach 1901-1918.

przemysłu rząd założył w 1823 roku „Bank Polski”. Nad rozwojem oświaty w Królestwie Polskim czuwała Komisja Rządowa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, jednak pomyślny rozwój szkolnictwa został