profil

Wybierz przedmiot
Teksty 32
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Opisy przyrodypoleca85%
Język polski

"Pan Tadeusz" - jako epopeja narodowa.

Dlaczego Pan Tadeusz jest epopeją? Adam Mickiewicz napisał,,Pana Tadeusza” z przyczyn moralnych. Chciał wyrazić swoją tęsknotę za ojczyzną oraz uciec z emigracji do,,kraju lat dziecinnych”. Wieszcz przystępując do pracy nad kolejnym utworem, w...poleca84%
Język polski

Twórczość Żeromskiego w odniesieniu do romantyków.

Stefan Żeromski, pseud. Maurycy Zych, Józef Katerla (1864-1925) Polski pisarz i publicysta. Pochodził z zubożałej rodziny szlacheckiej, pielęgnującej tradycje patriotyczne. W latach 1874-1886 uczył się w Kieleckim Miejskim Gimnazjum. Wcześnie...poleca90%
Język polski

Rozważania romantycznego podróżnika na podstawie wiersza Adama Mickiewicza „Ruiny zamku w Bałakławie”

Adam Mickiewicz był poetą żyjącym w dobie romantyzmu. Dzięki swym licznym utworom okrzyknięty został wieszczem narodowym. To właśnie jego dzieła wyznaczyły drogę ku jakiej zmierzała cała wyżej wymieniona epoka. Poeta bardzo często poruszał sprawę...poleca83%
Język polski

"Pan Tadeusz" jako utwór romantyczny. Udowodnij, odwołując się do treści i formy.

Cech, które stanowią o romantycznym charakterze utworu literackiego, może być wiele. Wśród zagadnień treściowych należałoby szukać ich przede wszystkim w kreacjach postaci, opisach przyrody, oraz tle historycznym. Z kolei, gdy zwrócimy uwagę na...poleca84%
Język polski

Bronię obecności "Pana Tadeusza" w programie nauczania.

Adam Mickiewicz jest autorem „Pana Tadeusza”. Epopeja ta jest obowiązkową lekturą, a moim zadaniem w tej rozprawce będzie to aby nadal nią była. Przemawia za tym kilka bardzo ważnych argumentów, które za chwilę przytoczę. Po pierwsze. W utworze...poleca86%
Język polski

Przeświadczenie autora o urodzie dawnej Polski i o wartości jej obywateli myślą przewodnią w "Panu Tadeuszu" - rozważania.

Rozwiń opinię, że myślą przewodnią poematu „Pan Tadeusz” jest przeświadczenie autora o urodzie dawnej Polski i o wartości jej obywateli. Adam Mickiewicz jest twórcą poematu pod tytułem „Pan Tadeusz”. Powstawał on w latach 1832 - 1834, a więc...poleca80%
Język polski

"Pan Tadeusz" - analiza.

Pan Tadeusz (Adam Mickiewicz) Dzieło było pisane od 1832 roku, z pewnymi przerwami, przez 15 miesięcy, drukiem utwór ukazał się w Paryżu w 1834 roku. Według pierwotnego zamiaru miała to być idylla w typie "Hermana i Doroty" Goethego,...poleca85%
Język polski

Rola opisu przyrody w utworach romantycznych

Tematem wybranym przeze mnie jest: ROLA OPISU PRZYRODY W UTWORACH ROMANTYCZNYCH. Zanim przejdę do właściwej części tematu chciałbym Wam po krótce przedstawić jaką rolę miały opisy przyrody w utworach pisarzy i poetów epok poprzedzających...poleca84%
Język polski

Jak napisac opowiadanie kiczowate - zasady.

ZASADA GENERALNA: musisz konsekwentnie grzeszyć przeciw dobremu smakowi literackiemu oraz wszystkim zasadom (poza gramatycznymi i ortograficznymi), które wpajają Ci poloniści. OKAZJA DO GRZECHU NR 1 - MIŁOŚĆ I ŚMIERĆ : Zmuś się do nadmiaru i...poleca82%
Język polski

Adam Mickiewicz jako piewca dziwnych uroków zwyczajności. Analiza i interpretacja wybranego fragmentu opisu przyrody z „Pana Tadeusza”.

„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza należy do najwybitniejszych dzieł polskiej literatury. W swoim eposie romantycznym autor ukazał czytelnikom szlachtę polską na Litwie w przełomowym dla narodu momencie historycznym. Przedstawieniu życia codziennego...poleca84%
Język polski

Różne sposoby przedstawiania przyrody w literaturze. Analiza i interpretacja "Pana Tadeusza" i "Chłopów".

? RÓŻNE SPOSOBY PRZEDSTAWIANIA PRZYRODY W LITERATURZE. Analiza i interpretacja ?Pana Tadeusza? i ?Chłopów?. ? Ludzie od zawsze czerpali natchnienie z wszechogarniającej ich przyrody. Już nasi praprzodkowie malowali na ścianach swych jaskiń...poleca84%
Język polski

Na czym polega kojąca rola "Pana Tadeusza".

Adam Mickiewicz pisząc „Pana Tadeusza” chciał wyrazić swój ból i tęsknotę za ojczyzną, jaką czuje emigrant. W dużej mierze treść utworu to opisy przyrody, ale to nie są zwykłe opisy. Są one niezmiernie interesujące, a także oryginalne. Autor...poleca82%
Język polski

"Pan Tadeusz" - funkcja przyrody

W „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza przyroda pełni znaczącą rolę – jest ona jednym z głównych elementów świata przedstawionego. Mickiewicz opisuje przyrodę swego kraju ojczystego, którą idealizuje, przedstawia jako arkadię – krainę za którą...poleca84%
Język polski

Romantyczna koncepcja natury na przykładzie wybranych utworów.

Ważnym elementem romantycznej wizji świata była natura. Romantycy stworzyli nowy sposób myślenia o niej, nową jej koncepcję. Odrzucili oświeceniowe poglądy traktujące naturę, jako wyregulowany mechanizm. Rozumieli ją natomiast jako byt pierwotny,...poleca81%
Język polski

"Pan Tadeusz" analiza opisu przyrody.

Mickiewicz jako piewca dziwnych uroków zwyczajności. Przedstaw analizę i interpretację wybranego fragmentu opisu przyrody z „Pana Tadeusza”. I znowu cichość w dole. Dzięcioł na jedlinie Stuka z lekka i dalej odlatuje, ginie, Schował się, ale...poleca83%
Język polski

"Pan Tadeusz" jako suma gatunków.

Czym jest "Pan Tadeusz" jako gatunek literacki? Zwyczajowo nazywany jest epopeją, bo ma wiele cech pozwalających zaklasyfikować go do utworów epickich. Już pierwsi czytelnicy, min. Juliusz Słowacki, zachwycali się tym poematem, a...poleca78%
Język polski

Obrazy w "Panu Tadeuszu". Rola natury w utworze.

Opisy przyrody w "Panu Tadeuszu" są z reguły związane z akcją i podporządkowane są sprawom ludzkim. Wschody i zachody słońca stanowią zatem ramę dla całodziennych wypadków, uwydatniając kompozycję utworu. Stosunkom między ludźmi...poleca84%
Język polski

"Pan Tadeusz" epopeją.

„Pan Tadeusz” jest epopeją. Gatunek ten narodził się w starożytności i od czasów Homer uchodzi za najwybitniejszy gatunek poezji epickiej. Adam Mickiewicz wyraźnie nawiązuje do tradycji Homerowskiej. Dostrzegamy także w niektórych fragmentach...poleca84%
Język polski

Obraz utraconej ojczyzny we fragmencie Epilogu "Pana Tadeusza".

Adam Mickiewicz był wielkim patriotą. W Epilogu dał temu wyraz idealizując miejsce swego dzieciństwa. Opisuje w nich swą ojczyznę, jako krainę wyłącznie miłych doznań, pozbawioną cierpienia i bólu. Kojarzy mu się ona jako miejsce bardzo piękne,...poleca85%
Język polski

Obraz utraconej ojczyzny we fragmencie Epilogu "Pana Tadeusza" - Co z tego obrazu odnajdujesz w całym poemacie Adama Mickiewicza?

„Pan Tadeusz” powstawał podczas pobytu Adama Mickiewicza na emigracji w Paryżu. Stęskniony za ojczyzną poeta napisał poemat dodający otuchy polskim emigrantom, w tym i jemu samemu. Autor stworzył dzieło przenoszące nas do szczęśliwego i...poleca85%
Język polski

Piękno przyrody Wschodu w „Sonetach krymskich” Adama Mickiewicza.

"Sonety krymskie" są wyrazem zainteresowań romantycznych wschodem, które objęły także Mickiewicza. Już podczas pobytu w Petersburgu w sposób amatorski zajmował się historią, językiem i literaturą krajów arabskich. Wielką rolę w cyklu sonetowym...poleca85%
Język polski

Artyzm "Pana Tadeusza" jako epopei narodowej.

Epopeja narodowa (epos) jest to utwór epicki o wyjątkowych walorach artystycznych, wielowątkowej fabule, w który oprócz bohaterów jednostkowych, występują bohaterowie zbiorowi; Utwór ten ma kompozycje epizodyczną, tzn. Że każda jego część (księga)...poleca84%
Język polski

Wskaż podobieństwa i różnice między "Hymnem" Słowackiego, a "Sonetami krymskimi" Mickiewicza.

W literaturze polskiej i światowej istnieje wiele utworów, które swym przesłaniem, treścią bądź budową są do siebie podobne jak również mają pewne cechy odmienne. Jednym z takich przykładów może być utwór "Hymn" Juliusza Słowackiego i...poleca85%
Język polski

"Pan Tadeusz" obraz kraju lat dziecięcych Mickiewicza.

Wizerunek kraju lat dziecinnych w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza. Interpretując podane fragmenty, rozważ związek doświadczeń emigracyjnych z obrazem utraconej ojczyzny. Wnioski z analizy odnieś do całej epopei. Epopeja, lub inaczej epos,...poleca84%
Język polski

Adam Mickiewicz jako geniusz polskiego romantyzmu.

Adam Mickiewicz jest najwybitniejszym poetą polskiego romantyzmu. Potrafił on z olbrzymią siłą i mocą oddziaływać na naród oraz pokazywać mu nową, acz nieznaną drogę dalszego postępowania. Jego postępowe myśli miały karmić szeregi pokoleń,...poleca84%
Język polski

Obrazy natury i ich funkcje w utworach Adama Mickiewicza.

Ukazanie się w roku 1822 w Wilnie pierwszego tomu ,,Poezji" Adama Mickiewicza, a w nim ,,Ballad i romansów" stanowiło niepodważalny dowód na to, że nadejście nowej epoki literacko - artystycznej stało się faktem. Epoką tą był romantyzm; odnosił...poleca84%
Język polski

Pojęcie ojczyzny Adama Mickiewicza

Udowodnij, że A. Mickiewicz buduje pojęcie ojczyzny wyzyskując między innymi mity narodowe i składniki kultury miejskiej. Adam Mickiewicz buduje w swoim utworze ówczesne pojęcie ojczyzny , widzianej oczyma romantyka i patrioty. Obraz ten jest...poleca84%
Język polski

Przyroda w literaturze i malarstwie epoki romantyzmu

Przyroda już od wieków pojawiała się w literaturze i malarstwie. Romantyzm jest jedną z niewielu epok, w której poświęcano jej tak dużo miejsca. Romantycy stworzyli nowy sposób myślenia o niej, nową jej koncepcję. Odrzucili oświeceniowe poglądy...poleca82%
Język polski

Opis i funkcje przyrody w wybranych utworach literackich

Romantyzm w Polsce rozpoczął się w pierwszej połowie XIX w. i objął swoim zasięgiem wszystkie niemal dziedziny ludzkiego myślenia i twórczości. Przejawiał się w ideologiach, sztuce, polityce, modzie, obyczajach, literaturze, itp....poleca84%
Język polski

Mityzacja przestrzeni dzieciństwa. Na podstawie fragmentów: "Syzyfowych prac" Stefana Żeromskiego oraz księgi II i IV "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza

Szukając w słowniku hasła mityzacja znajdziemy wyjaśnienie, że jest to: zabieg literacki polegający na nadawaniu wybranym elementom świata przedstawionego znaczeń sakralnych, upodobnianiu wykreowanej w utworze rzeczywistości do obrazów i wyobrażeń...poleca79%
Język polski

Dlaczego Pana Tadeusza nazywamy Epopeją Narodową ?

Dlaczego twoim zdaniem „Pana Tadeusza” nazywamy epopeją narodową? Epopeja, inaczej epos, jeden z głównych i najstarszy gatunek epiki. Obejmuje utwory najczęściej poetyckie rzadziej tworzone prozą, a ukazujące dzieje życia legendarnych,...poleca83%
Język polski

Poeta romantyczny

Romantyzm narodził się w okresie burzliwych przemian, na granicy między „dawnymi a nowymi latami”. Czas taki wyzwolił sprzeciw jednostek zmęczonych racjonalizmem i klasycznymi barierami. Zbuntowana młodzież zaczęła żyć i tworzyć w zupełnie...