profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Korpus Europejskipoleca91%
Politologia

Integracja militarna Unii Europejskiej.

Źródeł procesu integracyjnego w Europie Zachodniej należy szukać w ogólnej sytuacji międzynarodowej po zakończeniu II wojny światowej. W 1949 roku Związek Socjalistycz-nych Republik Radzieckich przełamał amerykański monopol na posiadanie i...poleca87%
Edukacja europejska

Integracja militarna w UE.

Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa w sensie przedmiotowym nie po-wstała z chwilą podpisania Traktatu z Maastricht . Polityka ta była prowadzona już od po-czątku lat 70-tych za sprawą...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

"Esej" - Polska w Unii Europejskiej

bezpieczeństwa europejskiego, co wiąże się nie tylko ze sferą militarną , ale również gospodarczą. Wreszcie, co trzeba również zaznaczyć, nie przystąpienie Polski do Unii Europejskiej byłoby teżpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

ONZ, NATO,Organizacje europejskie

, zwalczania bezrobocia, przestrzegania praw człowieka, obywatelstwa Unii oraz wspolnej polityki zagranicznej i bezpieczenstwa. 1998-decyzja 11 krajow członkowskich o przyspaiebniu do Europejskiej Uniipoleca85%
Administracja

Procesy integracyjne w Europie, a bezpieczeństwo państw.

1. Ewolucja pojęć w sferze europejskiej . 2. Polityka bezpieczeństwa w UE i WNP. 3. Bezpieczeństwo międzynarodowe RP. 4. Ekonomiczne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa. Adn 1. Zmianypoleca84%
Polityka

Integracja międzynarodowa

stosunków. Propozycja ta, znana jako Deklaracja Schumana, jest uważana za początek dzisiejszej Unii Europejskiej , która potem wybrała dzień 9 maja za Dzień Europy. Brytyjczycy zostali zaproszeni dopoleca86%
Politologia

Integracja europejska

sprawom politycznym  deklarował poszanowanie niepodległości i suwerenności członków Unii Europejskiej  odrzucił przynależność Rosji i Turcji  staranie, że jednak pomimo konfliktów można się