profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Interes publicznypoleca85%
Prawo administracyjne

Interes w prawie administracyjnym.

Uwagi ogólne Interes indywidualny i interes publiczny stykają się ze sobą na gruncie prawa administracyjnego. Dlatego konieczne jest ich rozróżnienie. Przez interes indywidualny rozumieć można relacje pomiędzy jakimś stanem obiektywnym a oceną...poleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Przedstaw różnorodne czynniki, które Twoim zdaniem mają wpływ na funkcjonowanie demokracji w Polsce.

Ostatnia dekada przyniosła odrodzenie demokracji w Polsce. Dokonało się ono dzięki zmianom prawa i demokratycznym wyborom. W sumie można stwierdzić, że obecne ramy prawne są zgodne z wszelkimi zasadami demokracji i właściwe dla demokratycznego...poleca85%
Administracja

Finanse publiczne i prawo finansowe

I. FINANSE PUBLICZNE. Finanse publiczne ? potocznie wiąże się to z pieniądzem, ze stosunkami społecznymi, które łączą się z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Jak nie ma pieniądza to nie ma finansów i nie ma stosunków społecznych....poleca85%
Prawo administracyjne

Prawo administracyjne.

skoordynowana działalność kilku organów w załatwieniu jednej sprawy. D.)zawieranie umów – umowa jest typową czynnością cywilnoprawną i ze względu na swą istotę stanowi w prawie administracyjnym elementpoleca89%
Administracja

Postępowanie wyjaśniające w postępowaniu administracyjnym

Wstęp. Tematem poniższej pracy jest „Postępowanie wyjaśniające w postępowaniu administracyjnym .” Praca ta zbudowana jest z sześciu rozdziałów, które obrazują kolejność przeprowadzaniapoleca85%
Prawo

Postępowanie administracyjne

niż w terminie 7 dni. Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. 4. Rodzaje środków odwoławczych w postęp. administracyjnym Środki prawne / środkipoleca87%
Administracja

Podstawy prawa administracyjnego

ADMINISTRACYJENGO. (ćw) Przypomnienie instancyjności w prawie administracyjnym . NSA - Naczelny Sąd Administracyjny  WSA  Wojewoda lub SKO  Wój, burmistrz, prezydent Cechy prawidłowego aktupoleca85%
Administracja

Postępowanie administracyjne

względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni. Odmowa