profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 1
Obrazy 0
Wideo 0

Główne zanieczyszczenia powietrza

poleca63%
Biologia

Główne zanieczyszczenia powietrza

Głównymi zanieczyszczeniami powietrza są: dwutlenek siarki, tlenki azotu i węgla, węglowodory aromatyczne, freony, pyły. Ich źródłem są spaliny przemysłowe i komunikacyjne oraz gospodarstwa domowe, a także różne produkty przemysłowe składowane lub w nieodpowiedni sposób degradowane. Są one odpowiedzialne za takie zjawiska jak smog , kwaśne deszcze , dziura ozonowa oraz efekt cieplarniany .poleca83%
Biologia

Wpływ zanieczyszczeń powietrza, gleb i wody na organizmy roślinne i zwierzęce

Powietrze – jest niezbędne do życia na Ziemi zarówno ludziom, zwierzętom jak i roślinom. Jednak działalność człowieka powodują jego ciągłe zanieczyszczenie. Zanieczyszczenia dostają się do atmosfery w postaci pyłów i gazów unoszonych przez...poleca83%
Biologia

Zanieczyszczenia powietrza

- pyły. 2. Wyróżnia się trzy główne źródła zanieczyszczeń powietrza : - Zakłady przemysłowe emitujące pyły, dwutlenek siarki, tlenek azotu, tlenek węgla, metale ciężkie. - Paleniska domowepoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Co ja mogę zrobić w sprawie zanieczyszczenia środowiska? Jak postępować, aby produkować mniej śmieci i odpadów?

szklanych naczyniach, aby móc je potem zagospodarować poprzez recykling. Innymi rodzajami zanieczyszczenia środowiska są : zanieczyszczenia wód i powietrza . Zanieczyszczenia wód są najczęściejpoleca85%
Biologia

Zanieczyszczenia wód

, ze woda słodka naszej planety jest konsumowana w sposób rozrzutny, zwłaszcza w rolnictwie, odpowiedzialnym za 70 proc. całego jej zużycia. Główne źródła zanieczyszczenia rzek to: - ścieki miejskiepoleca85%
Biologia

Zanieczyszczenia powietrza a efekt cieplarniany

źródła zanieczyszczeń powietrza to:wybuchy wulkanów, erozja wietrzna skał, pożary lasów i stepów, pył kosmiczny, niektóre procesy biologiczne. Wyróżnia się trzy główne źródła emisji zanieczyszczeń dopoleca83%
Chemia

Zanieczyszczenia wód

substancji szkodliwych. Wyróżnia się trzy główne rodzaje oczyszczalni ścieków: mechaniczne, fizykochemiczne i biologiczne. W Polsce liczba oczyszczalni ścieków jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb