profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Geneza Wielkiej Emigracjipoleca83%
Historia

Rola i znaczenie wielkiej emigracji.

Przegrana 1831 r. przekonał ogół patriotów o nieskuteczności dotychczasowych metod obrony niepodległości. W kraju, pod uciskiem Paskiewicza, nie była możliwa publiczna dyskusja nad przyczynami klęski i przyszłością narodu. Podjęli tę dyskusję...poleca85%
Historia

Wielka emigracja

1. Geneza i początki wielkiej emigracji. Przez pierwsze lata po powstaniu listopadowym polskiemu życiu politycznemu nadawała ton wielka emigracja. U genezy jej nie tylko legł wzmożony terror i ucisk narodowy we wszystkich trzech zaborach;...poleca89%
Historia

Narodziny Wielkiej Emigracji

Przez pierwsze lata po upadku powstania listopadowego wszystkie trzy państwa zaborcze dążyły do ograniczenia praw przyznanych Polakom na kongresie wiedeńskim. Emigracja wydawała się jedyną drogą pozwalającą na kontynuowanie walki o niepodległość...poleca78%
Historia

Emigracja ludności polskiej na przełomie XIX i XX wieku. Przedstaw jej przyczyny, kierunki oraz oceń skutki emigracji zarobkowej.

cała polska działalność dyplomatyczna. Następne pokolenie uległo jednak całkowitemu niemal wynarodowieniu i gdy wymarli przywódcy duchowi i polityczni wielkiej emigracji , zabrakło autorytetów zdolnych do podtrzymania dawnej postawy ipoleca85%
Historia

Rola Kultury, Sztuki i Kościoła w utrzymaniu tożsamości narodowej Polaków w XIX wieku.

, jeżeli nie najważniejszą odegrała kultura. Największe znaczenie w ocaleniu polskiej tradycji miała literatura ze względu na swoją przystępność i popularność. Młodzi romantycy na czele z Adamempoleca87%
Historia

Jak oceniasz rolę konferencji w Teheranie, Jałcie i Poczdamie w tworzeniu powojennej Polski

uznania rządu. Rząd ZSRR. udzielał poparcia dla PKWN. Rządy USA i Wielkiej Brytanii popierały rząd przebywający na emigracji w Londynie. Strona radziecka domagała się sformowania takiego rządu, któregopoleca85%
Historia

Wielka emigracja

Narodziny Wielkiej Emigracji Przez pierwsze lata po upadku powsta¬nia listopadowego wszystkie trzy pań¬stwa zaborcze dążyły do ograniczenia praw przyznanych Polakom na kongre¬sie wiedeńskimpoleca85%
Historia

Sprawa polska na konferencjach Wielkiej Trójki w Teheranie, Jałcie i Poczdamie.

opierano przede wszystkim na lojalności mocarstw zachodnich- najpierw Francji i Wielkiej Brytanii, później Wielkiiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Spodziewano się, że awantura wojenna rozpętana przez