profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Efekt crossing over

poleca75%
Biologia

Crossing-over

Morgan w swoich badaniach zauważył również, że liczba kombinacji alleli w gametach jest większa, niż wynikałoby to z liczby kombinacji związanej z rozdziałem chromosomów podczas mejozy i niezależną ich segregacją. Przykładem jest wynik uzyskany podczas krzyżowania samicy o brązowej barwie ciała i normalnie wykształconych, długich skrzydłach z czarnym samcem o zredukowanych skrzydłach. W pokoleniu F 1 wszystkie osobniki były brązowe o długich skrzydłach. Natomiast w pokoleniu F 2...poleca90%
Biologia

Chromosomowa teoria Thomasa Morgana

(1.) Stwierdzenia Mendla nie są zupełnie ścisłe, ponieważ nie znał on procesu mitozy i mejozy, a zwłaszcza zjawiska crossing - over . Prawa Mendla zostały rozszerzone i uściślone o koncepcjępoleca85%
Biologia

Dziedziczenie

, znajdują się w tych samych miejscach w chromosomach homologicznych. Podczas koniugacji chromosomów homologicznych może zachodzić wymiana odcinków chromatyd tzw. crossing – over . Jedynie podczas crossingpoleca84%
Biologia

Chromosomowa teoria dziedziczenia.

chromosomach tworzą tzw. grupę sprzężenia tzn. że dziedziczą się razem, czyli niezgodnie z II prawem Mendla. - Rozprzęganie genów zachodzi w procesie crossing over - Crossing over – zachodzi międzypoleca83%
Biologia

Główne założenia teorii Morgana

ojcowskiego przechodzą do matczynego i odwrotnie, dochodzi do wymiany(rekombinacji)genetycznej -częstość zachodzinia crossing over zależy od położenia genów w chromosomie.Jeżeli geny leża bliskopoleca85%
Biologia

Dziedziczenie

określone miejsce, czyli tzw. locus, - zmiana położenia genów w chromosomie zachodzi podczas mejozy i podczas crossing - over (to przemieszczenie fragmentów chromosomów), - crossing - over jest przyczyną