profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Druga Rzeczpospolitapoleca87%
Historia

Reforma skarbowo walutowa w latach 1923 – 1925

Reforma skarbowo walutowa w latach 1923 – 1925 1. Kto był jej autorem ? Autorem tej reformy był premier i minister skarbu Władysław Grabski. 2. Dlaczego ją podjęto ? W roku 1923 II Rzeczypospolita coraz bardziej pogrążała się w...poleca84%
Historia

Przyczyny polityczne , wojskowe i gospodarcze klęski wrześniowej.

Na klęskę wrześniową złożyło się wiele czynników , z których przyczyny politycznej natury leżały w polityce zagranicznej rządu sanacyjnego , powodującej faktycznie polityczne i militarne osamotnienie Polski w walce z najazdem...poleca83%
Geografia

Kultura polska elementem kultury europejskiej

Wstęp Zadaniem niniejszej pracy jest przedstawianie i naszkicowanie głównych elementów ewolucji kultury polskiej jako elementu kultury europejskiej do XX wieku. Słowo "kultura" jest jednak wieloznaczne. Pojęcie...poleca84%
Historia

Porównanie Konstytucji marcowej i kwietniowej

Konstytucja marcowa została ogłoszona 17 marca 1921 roku. - źródłem władzy jest naród - najważniejsze organy w państwie to parlament(sejm i senat),rząd z premierem, prezydent jako głowa państwa - powołane zostają niezawisłe sądy - rząd jest...poleca84%
Historia

Polska w latach 1921-1926

radykalną reformę skarbowo – walutową . Do swych projektów pozyskał głosy większości ugrupowań poselskich, nawet prawicy, choć proponowana reforma miała poważne obciążyć klasy posiadające. Przeciwkopoleca85%
Historia

Skutki reform Grabskiego i Balcerowicza.

tylko w centrali banku i tylko wówczas, gdy kwota do wymiany przekraczała 20.000 zł.), oraz na autonomii Banku Polskiego. Druga reforma walutowa zalegalizowała faktyczny kurs złotego, stabilizując go na