profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Cierpienie Jezusa Chrystusapoleca85%
Język polski

Ludzkie postawy wobec cierpienia

Cierpienie? Według słownika PWN jest to „przeżywanie bólu fizycznego lub moralnego”. Świat został już tak urządzony, że obok radości w życiu człowieka nieodłączną jego częścią jest właśnie cierpienie. Od zarania dziejów towarzyszy ono ludzkości w...poleca81%
Język polski

„Człowiek (…) jest trochę zagubiony w moralnym labiryncie współczesnego świata” (Wiesław Myśliwski ). Rozważania o uniwersalnych wartościach, które powinny tworzyć kodeks etyczny człowieka naszej epoki. Odwołaj się literatury

Wzorce moralne to wzorce oparte na zasadach postępowania uznawanych za właściwe w określonych środowiskach i epokach historycznych. Literatura stała się źródłem ideałów, postaw i wzorców osobowych. W każdej epoce poeci i pisarze dostrzegali...poleca83%
Język polski

Ludzkie postawy wobec cierpienia.

pokorą. Więc podsumowując, cierpienie jest nieodłączną częścią naszego życia. Umacnia nas w wierze oraz uczy pokory. Lecz każdy z nas w inny sposób odczuwa ból. Nasze postawy wobec cierpieniapoleca86%
Język polski

Cierpienie i zło, które jednych odrzucało od Boga, innych przynaglało do wpadnięcia w Jego ramiona”-ludzkie postawy wobec cierpienia.

, innych przynaglało do wpadnięcia w Jego ramiona”, tymi słowami chcę przedstawić kilka ludzkich postaw wobec Boga w obliczu cierpienia . W filmie pt. "Pokój syna" reżyser przedstawiapoleca85%
Język polski

"Cierpienie i zło, które jednych odrzucało od Boga, innych przynaglało do wpadnięcia w jego ramiona" (ks. Józef Sadzik)- ludzkie postawy wobec cierpienia.

sposób, inaczej reaguje na pojawienie się tego uczucia. Jednym z rodzajów cierpienia jest to, które dotknęło Hioba z Us. Biblia ukazuje go nam jako człowieka sprawiedliwego, bogobojnego ipoleca86%
Język polski

"Cierpienie i zło, które jednyh odrzucało od Boga, innych przynaglało do wpadnięcia w jego ramiona" (ks. Józef Sadzik)-ludzkie postawy wobec cierpienia.

fizyczny. Tak jak różne jest cierpienie, tak i różne są postawy ludzkie wobec niego. Jedni szukają pocieszenia w Bogu inni zaś odwracają się od niego przypisując mu winę za swój ból. Postawy tepoleca89%
Język polski

"Cierpienie i zło, które jednych odrzucało od Boga, innych przynaglało do wpadnięcia w jego ramiona"- ludzkie postawy wobec cierpienia

w czasie niewoli asyryjskiej. Mieszkał on ze swoją rodziną w Niniwie, ponieważ tam go zesłano. Niewola i utrata majątku były dla niego powodem wielkiego cierpienia wewnętrznego. Jednak cierpienie