profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Budowa geologiczna nizin środkowopolskichpoleca76%
Geografia

Gospodarka w pasie pobrzeży południowobałtyckich, ocena środowiska naturalnego pojezierzy polskich dla gospodarki, zagospodarowanie nizin środkowopolskich.

GOSPODARKA W PASIE POBRZEŻY POŁUDNIOWOBAŁTYCKICH 1. POŁOŻENIE: Obszary nizinne przylegające do Bałtyku. Wydzielono: Nizinę Szczecińską, Pobrzeże Słowiańskie, Pobrzeże Gdańskie i Żuławy Wiślane. 2. KLIMAT: Morski o łagodnych zimach i...poleca70%
Geografia

Krainy geograficzne Polski i ich krótka charakterystyka (położenie, klimat, roślinność, wody, budowa geologiczna, gleby, rzeźba terenu, przemysł, rolnictwo, turystyka).

POBRZEŻA: Położenie: Obszary nizinne przylegające do Bałtyku. Wydzielono: Nizinę Szczecińską, Pobrzeże Słowińskie, Pobrzeże Gdańskie, Żuławy Wiślane. Klimat: Morski o łagodnych zimach i chłodnych latach. Ku wschodowi występuje wzrost...poleca75%
Geografia

Charakterystyczne cechy środowiska przyrodniczego Nizin Środkowopolskich

Charakterystyczne cechy środowiska przyrodniczego Nizin Środkowopolskich : - Słabo urozmaicona rzeźba terenu - Małe wysokości bezwzględne - Głównie bory sosnowe, rzadsze są grądy, a w dolinach rzekpoleca80%
Geografia

Polska- przykładowe pytania i odpowiedzi

środkowopolskich ? Co wpłynęło na dzisiejszy wygląd pasa nizin ? Jak nazywamy taki wpływ rzeźby? Rzeźba w pasie nizin środkowopolskich nie jest urozmaicona , teren jest równinny. Na taka rzeźbę terenupoleca77%
Geografia

Zagospodarowanie Nizin Środkowopolskich

Zagospodarowanie Nizin Środkowopolskich jest zróżnicowane. Dominującą rolę w gospodarce odgrywa rolnictwo, sadownictwo i warzywnictwo. Obszar nizin ma charakter przemysłowo usługowy. Przemysł główniepoleca77%
Geografia

Opis Pobrzeży

łagodne zimy. W całym pasie Pobrzeży Polski występują krajobrazy nadmorskie :wydmowy, wysoczyznowy (nadmorskie urwiska, klify), deltowy i jeziorno-bagienny. Ukształtowanie tych form terenu było zależne odpoleca80%
Geografia

Niż Polski

-Dobrzyńskie) oraz pas nizin środkowopolskich (Niziny: Mazowiecka, Wielkopolska, Śląska, Podlaska oraz Polesie Lubelskie). Pas pobrzeży i pas pojezierzy tworzą krajobraz młodoglacjalny, a pas nizin