profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Aza starokimeryjskapoleca84%
Geografia

Zdarzenia geologiczne od prekambru do czasów dzisiejszych na terenie Polski.

Polska leży na pograniczu Europy Zachodniej i Europy Wschodniej ,na styku trzech wielkich jednostek tektonicznych :platformy prekambryjskiej Europy Wschodniej (wschodnioeuropejska);platformy paleozoicznej Europy Zachodniej...poleca85%
Geografia

Prekambr - album

atmosferze pojawił się w wyniku glonów zdolnych do fotosyntezy. Skały prekambru w Polsce Na obszarze Polski skały prekambru poznano na trzech obszarach: obszarach Sudetach, w Polsce północnopoleca82%
Geografia

Charakterystyka ery prekambryjskiej (archaik,proterozoik)

wulkanizm -Silne ruchy górotwórcze -Pod koniec epoki cała Ziemia zlodowacona ("Ziemia-śnieżka") ŻYCIE ORGANICZNE (W kolejności od pierwszych lat prekambru ) -Pojedyncze ślady życiapoleca83%
Geografia

Dzieje Ziemi

oddzielona od reszty Europy granicą geologiczną która na terenie Polski nosi nazwę Niecki Brzeżnej (linia Koszalin-Roztocze). Cennymi bogactwami jest złoto w Afryce, Australii; rudy żelaza w Szwecji