profil

List

poleca 32% 296 głosów

1. ‘pismo skierowane do kogoś’; 2. ‘to na czym napisano takie pismo’; 3. stpol. ‘liść’; 4. dawniej także ‘cienka warstwa, arkusz, blaszka’.

Pochodzenie:

Od XIV w.; ogsłow. (por. czes. list ‘liść; kartka; akt, dokument; gazeta, pismo’,ros. list ‘liść; arkusz, kartka’, sch. lîst ‘liść; kartka; gazeta; pismo, list’) < psłow. *listъ ( < *leisto-) ‘liść’; źródłem pie. *leis-to- / *lois-ko- ‘liść’.

Źródło I będzie jako drzewo (...), a list jego nie spadnie.
Psałterz floriański, XIV/XV w.


Podał jej listek od miłego.
Łukasz Górnicki (1527-1603)

Już listorodne rozłożyły brzemię lasy.

Sebastian Petrycy (ok. 1554-1626)

Siądź pod mym liściem!
Jan Kochanowski (1530-1584)

poleca b/d

listonosz

złożenie na wzór niem. Briefträger (Brief ‘list’ + Träger ‘ten, co nosi’)

poleca 92% 12 głosów

listopad

1. ‘jedenasty miesiąc roku’; 2. stpol. też ‘październik’; od XV w.; słow. postać *listopadъ ‘opadanie liści jesienią; okres opadania liści’ utworzona ze złożenia *listъ + *padъ – rzeczownika odczasownikowego od psłow. *pasti (patrz PAŚĆ)

poleca b/d

listowie

rzeczownik zbiorowy ‘liście, ogół liści’; od XVIII w.; dawniej w XVI w. miał postać liściewie

poleca b/d

liść

‘organ rośliny’; od XVI w.; postać oznaczająca pojedynczy przedmiotu tworzona wtórnie od rzeczownika zbiorowego (pol. od XV w. liście); słowo utworzone od psłow. *listьje < psłow. *listъ

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści