profil

Ryć

poleca b/d

1. ‘drążyć otwory (np. w ziemi, drzewie)’; 2. stpol. ‘kopać rydlem,  motyką ziemię’;3. ‘rzeźbić, pokrywać powierzchnię czegoś rzeźbami’.

Pochodzenie:

Od XV w.; ogsłow. (por. czes. rýt, ryji ‘kopać, ryć; rytować; żłobić’, ros. ryť ‘ryć, kopać, grzebać, żłobić’) < psłow. *ryti, *rъją/ę ‘ryć, kopać, żłobić’ (spokrewnione np. z lit. ráuti, ráuju / ráunu ‘wyrywać z korzeniami; skubać; odrywać, zrywać; wykopywać’); źródłem jest pie. *reu- / *rū- ‘ryć, kopać,rwać’ (por. też RWAĆ).

Źródło Kto pod kim dołek ryje, ten sam weń wpadnie.
Biblia Leopolity, 1561 r.

Poślesz mi człowieka, który by umiał ryć rozliczne rzezania.
Biblia Leopolity, 1561 r.

Nie uczynisz sobie ryciny ani żadnego podobieństwa.
Jakub Wujek (1541-1597)

poleca b/d

rów

1. ‘przekop, podłużny dół wykopany w ziemi’; 2. stpol. może również ‘nasyp, wał’; od XV w.; ogsłow. < psłow. *rovъ ‘podłużny dół wykopany w ziemi’– nazwa rezultatu czynności utworzona od psłow. czasownika *ryti

poleca b/d
poleca b/d

rydel

‘narzędzie do kopania ziemi’; od XV w.; ogsłow. (stosowany w różnych znaczeniach związanych z ryciem, np.: ‘ryj’, ‘rylec’, ‘łopata’) < psłow. *rydlo ‘to, czym się ryje, kopie’ – nazwa narzędzia utworzona od psłow. czasownika *ryti

poleca b/d

ryj

poleca b/d

ryjek

od XVIII w.; pochodzą od czasownika ryć

poleca b/d

rylec

‘przyrząd metalowy do rysowania, rycia’; od XVIII w.; jest to zdrobnienie pochodzące od psłow. dialektalnego *ryľь ‘narzędzie do rycia, kopania’ –ta nazwa narzędzia wywodzi się od czasownika *ryti

poleca b/d

poryć

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

wryć

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

zaryć

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

zryć

czasownik przedrostkowy

Podoba się? Tak Nie
Więcej informacji:

Materiał opracowany przez eksperta