profil

Rachunkowość

(259)
Teksty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

42 online
poleca85%

Istota kapitału własnego

Istota kapitału własnego 1. Wstęp. Kapitały własne odgrywają istotną rolę w finansowaniu bieżącej i przyszłej działalności każdego przedsiębiorstwa. Wypracowany zysk netto zwiększa wartość (kwotę) kapitału własnego, a zaistniała strata –...

poleca87%

Rachunkowość

R A C H U N K O W O Ś Ć WYKŁAD 1 27.02.2005 I. AKTYWA TRWAŁE 1. Wartości niematerialne i prawne – niematerialne składniki majątku i zrównane z nimi np. licencje, koncesje, zezwolenia (logo firmy). 2. Rzeczowe aktywa trwałe a) środki...

poleca85%

Giełda papierów wartościowych

Wstęp 2 Rozdział 1. Giełda Papierów Wartościowych, jako instytucja rynku finansowego 3 1.1Historia giełdy papierów wartościowych. 3 1.2 Pojecie giełdy, zadania i warunki funkcjonowania. 5 1.3 Warunki dopuszczenia papierów...

poleca88%

Historia i istota rachunkowości

Historia i istota rachunkowości Literatura: Historia rachunkowości 1. Bień W., Messner Z., Paryziński Z.: 1907 – 1997 Rachunkowość Historia Perspektywy. SKwP: Warszawa 1997. 2. Dobija M., Dobija D.: Jak kształtowała się współczesna...

poleca87%

Sciąga z rachunkowości

Oper.przych.powinny być ujmowane w 2 przekrojach:-systematycznym,wg ich tresci ekonom.co uzyskuje się w wyniku ksiegowania na kontach,-chronologicznym,polegaja na rejestracji operacji gosp. W kolejnosci wynikajacej z czasu ich dokonywania.Dla...

poleca87%

Sciaga

AKTYWA TRWAŁE– składniki trwale związane z jednostką. Jednostka osiąga korzyści ekonomiczne w okresie dłuższym niż 1 rok. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE: - koszty zakończonych prac rozwojowych - nabyta wartość firmy – różnica miedzy ceną...

poleca87%

Rachunek kosztów dla inżynierów

Rachunek kosztów dla inżynierów I. RACHUNEK KOSZTÓW PEŁNYCH i ZMIENNYCH SYSTEMY RACHUNKU KOSZTÓW Wyróżniamy trzy podstawowe systemy rachunku kosztów: - rachunek kosztów pełnych, - rachunek kosztów zmiennych, - rachunek kosztów...

poleca87%

Pojęcie i klasyfikacja środków gospodarczych

pojecie i klasyfikacja srodkow gospodarczych : wszystko w zalaczniku

poleca86%

Pojęcie rachunkowości, jej zakres, funkcje, metody, zasady.

RACHUNKOWOŚĆ TO SYSTEM INFORMACYJNY: - sformalizowany (ustawa o rachunkowości + rozporządzenia); - identyfikujący, mierzący, klasyfikujący (grupujący) i rejestrujący transakcje podmiotów (przedsiębiorstw) gospodarujących; -...

poleca85%

Sprawozdawczość finansowa

Sprawozdawczość finansowa Międzynarodowe Standardy Rachunkowości mówią o sprawozdaniu finansowym jednostki jako o zestawieniu liczbowym (uzupełnionym niekiedy częścią opisową) charakteryzującym sytuację majątkową i finansową jednostki prowadzącej...

poleca85%

Rozrachunki z pracownikami

Znowelizowany w 1996 r. kodeks pracy przybliża polskie prawo pracy do standardów międzynarodowych, określonych w konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz w niektórych aktach prawnych Rady Europy i Unii Europejskiej. W kodeksie pracy...

poleca85%

Obsługa kasowa budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych

Kasowa obsługa budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych polega na kasowym wykonaniu budżetu, czyli na przyjęciu wpływów z tytułu dochodów budżetowych oraz przekazywaniu środków pieniężnych i dokonywaniu wpłat z tytułu wydatków...

poleca85%

Dyrektywy Unii Europejskiej i MSR

wykaz dyrektyw, tematyka MSR

poleca87%

Lising iako forma pozyskiwania kapitałów.

Leasing jest to metoda finansowania inwestycji; przedmioty leasingu zostają zakupione przez finansującego (leasingodawcę) w celu oddania ich do użytku korzystającemu (leasingobiorcy) i pozostają własnością finansującego przez cały okres trwania...

poleca85%

Wykłady z rachunkowości z AE w Katowicach prof. Kostur

ponieważ wykłady zawierają głównie tabele, konta, bilanse są w wordzie

poleca85%

Istota i funkcje rachunkowości.

1. Zasady rachunkowości to podstawowe normy i reguły stosowane w ewidencji działalności gospodarczej. 2. Do podstawowych zasad rachunkowości zalicza się: · Zasadę wiernego i rzeczywistego obrazu, tzn. stanu faktycznego. Wymaga, aby księgi...

poleca85%

Inwestycje w sektorze usług, handlu i przemysłu

Inwestycje – jest to wielkość nowo nabytego kapitału w danym okresie, a jednocześnie jest to instrument zwiększający zasób dotychczasowego kapitału. Zasób kapitału maleje wraz z upływem czasu na skutek amortyzacji. Amortyzacja – jest to...

poleca86%

Funkcjonowanie kont

Praca w załączniku.

poleca86%

W rachunku ubezpieczyciela wyróżniamy grupy rezerw:

W RACHUNKU UBEZPIECZYCIELA WYROZNIAMY GRUPY REZERW: Przy wycenie bilansowej w rachunkowości ubezpieczyciela szczególną uwagę należy zwrócić na tworzenie rezerw bilansowych. Wyróżniamy dwie podstawowe grupy rezerw: 1. obejmuje rezerwy kapitałowe...

poleca86%

Mała sciąga na rachunkowość

Ściage wystarczy zmieszyc i w sam raz na rachunkowość Polecam :) a) Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe - środki trwałe w budowie Należności długoterminowe Inwestycje długoterminowe b)...

poleca87%

Księgi rachunkowe (miejsce prowadzenia,ochrona, składniki..itp)

Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest obok polityki rachunkowości podstawą systemu rachunkowości jednostki. Każda jednostka powinna posiadać dokumentacje opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady rachunkowości .Dokumentacja ta...

poleca85%

Kapitał w organizacjach gospodarczych: pozyskiwanie, tworzenie, wykorzystywanie - kapitał finansowy

Praca pisana na wykład z "Nauk o organizacji" w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu u dr B. Batko. Chociaż bardziej to podchodzi pod ekonomię lub rachunkowość. Każde przedsiębiorstwo do prowadzenia działalności gospodarczej potrzebuje...