profil

Rachunkowość

(259)
Teksty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

8 online
poleca85%

Obrót pieniężny

Obrót pieniężny – przychody i rozchody środków pieniężnych w formie obrotu: gotówkowego; bezgotówkowego. Obrót gotówkowy- polega na przyjmowaniu i wypłacaniu z kasy. Powinien być on ograniczony do minimum, ze względu na bezpieczeństwo,...

poleca85%

Rachunkowość finansowa

Wszystkie wykłady są w załącznikach.

poleca85%

Bilans

Aktywa trwałe I wartości niematerialne i prawne: koszty prac rozwojowych wartość firmy II rzeczowe aktywa trwałe III należności długoterminowe IV inwestycje długoterminowe V długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Aktywa obrotowe I Zapasy:...

poleca85%

Rachunkowość bankowa

1. Podmioty i przedmiot rachunkowości bankowej 1.1 Podmioty rachunkowości bankowej Bank – osoba prawna utworzona zgodnie z przepisami ustaw, działająca na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających...

poleca88%

Instrumenty pochodne

SPIS TREŚCI I. KONTRAKT OPCYJNY 2 1. OPCJA ZAKUPU 3 2. OPCJA SPRZEDAŻY 4 3. WARTOŚĆ OPCJI ZAKUPU I SPRZEDAŻY DLA WYSTAWCY (SPRZEDAWCY) OPCJI 5 4. ZŁOŻONE KONTRAKTY OPCYJNE 6 II. WARRANT 10 1. WYCENA WARRANTA 11 III. POZOSTAŁE KONTRAKTY...

poleca85%

Badanie i ogłaszanie sprawozdawczości finansowej

Sprawozdanie finansowe wyraża raportowanie z kreślonych aspektów działalności gospodarczej danego podmiotu, przy zastosowaniu konwencjonalnej formuły opisu i prezentacji danych pochodzących z ewidencji księgowej i opisującej sytuację majątkową,...

poleca85%

Rachunkowość zarządcza

Wykłady dotyczą rachunkowości zarządczej dla Studió Magisterkich na UW.

poleca88%

Konto itp.

Konto- urządzenie księgowe przeznaczone do ewidencji w ujęciu wartościowym zmian zachodzących w skład aktywów i pasywów. Informacje zawarte w koncie : stan początkowy przedmiotu ewidencji; bieżące zmiany p.e. ; stan końcowy p.e. Elementy konta:...

poleca88%

Zarachowanie dochodow

Czynności regulujące obowiązki kas ekspedycyjnych w zakresie: 1. Pobierania wpływów z przewozu osób, bagażu i ekspresu; 2. Dokonywania niektórych wypłat; 3. Przekazywania wpłat do Referatu Operacji Pieniężnych (ROP) - kasa stacyjna; 4....

poleca89%

Podstawy rachunkowości

WYKŁADY Z PODSTAW RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD I RACHUNKOWOŚĆ: - PEŁNA - UPROSZCZONA - ZWOLNIONA Z EWIDENCJI - ODPROWADZENIE PODATKU W FORMIE RYCZAŁTU I. AKTYWA TRWAŁE 1. Wartości niematerialne i prawne – niematerialne składniki majątku i...

poleca85%

rachunkowosc

Tradycyjne ujęcie rachunkowości Rachunkowość jest szczególnym rodzajem jednostkowej ewidencji gospodarczej. Stanowi ona system ciągłego w czasie ujmowania, grupowania, prezentowania i interpretowania wyrażanych w pieniądzu i bilansujących się...

poleca89%

Kredyt jako źródło finansowania podmiotów gospodarczych

Jest to praca dyplomowa z której dostałem 4+ , więc chcę się z wami niż podzielić . 1. Wstęp 2. Bank 2.1 Początek bankowości na świecie 2.2 Powstanie i rozwój systemu bankowego w Polsce 2.3 Pojęcie banku i zasady jego działania 2.4...

poleca88%

Uprawnienia związane z rodzicielstwem

UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM W Europie standardy ochrony kobiet i dzieci wytycza Europejska Karta Społeczna sporządzona w Turynie 18 października 1961 r. (Dz.U. z 1999 r. Nr 8, poz. 67). Podstawowe zapisy zawarte w karcie, które dotyczą...

poleca88%

Historia rachunkowości na świecie

Potrzeba wspomagania pamięci ludzkiej za pomocą różnych notatek i zapisów przyczyniła się do powstania zaczątków stopniowo rozwijanej i doskonalonej rachunkowości. Pierwsze zapisy były dokonywane już w starożytności (w Babilonii, Grecji, Egipcie,...

poleca87%
poleca88%

Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach

1. Czy bilans zamknięcia musi być obligatoryjnie sporządzony na koniec każdego roku obrotowego: TAK 2. Maszyna produkcyjna wymagająca: montażu to: środki trwałe w budowie 3. Wartości niematerialne i prawne to: aktywa trwałe. 4. Majątek...

poleca88%

Wykłady z rachunkowości przedsiębiorstw

WYKŁADY Z RACHUNKOWOŚCI PRZEDIĘBIORST. SPAKOWANE RAR'EM :) W SKŁAD WCHODZI TEORIA I PRZYKŁADOWE ZADANIA WRAZ Z KOMENTARZEM:)

poleca85%

Analiza Finansowa - notatki z zajęć

dwie części notatek w dwóch plikach

poleca88%

Kompremendum z HZ

HANDEL ZAGRANICZNY Handel zagraniczny jest to odpłatna wymiana towarów, usług i dóbr niematerialnych pomiędzy partnerami mającymi stałą siedzibę w różnych krajach. Eksport wywóz i sprzedaż towarów za granicę. Import zakup i przywóz towarów z...

poleca85%

Środki trwałe i metody ich amortyzacji

Środki trwałe i metody ich amortyzacji 1. Pojecie środków trwałych i ich klasyfikacja. Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi zasoby jednostki spełniające równocześnie trzy następujące warunki: - przewidywany okres ich...

poleca85%

Istota kapitału własnego

Istota kapitału własnego 1. Wstęp. Kapitały własne odgrywają istotną rolę w finansowaniu bieżącej i przyszłej działalności każdego przedsiębiorstwa. Wypracowany zysk netto zwiększa wartość (kwotę) kapitału własnego, a zaistniała strata –...

poleca85%

Giełda papierów wartościowych

Wstęp 2 Rozdział 1. Giełda Papierów Wartościowych, jako instytucja rynku finansowego 3 1.1Historia giełdy papierów wartościowych. 3 1.2 Pojecie giełdy, zadania i warunki funkcjonowania. 5 1.3 Warunki dopuszczenia papierów...