profil

Rachunkowość

(259)
Teksty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

30 online
poleca85%

Problemy społeczno-prawne w informatyce

Temat; ??Problemy społeczno-prawne w informatyce?? Zakres tekstowy; 1.Informatyka a prawo 2.Bezpieczeństwo danych 3.Przestępczość komputerowa 4.Komputer a zdrowie 5.Bezpieczna praca z komputerem Ustawa z dnia 4lutego 1994r.o prawie autorskim...

poleca85%

Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych

Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych ma dostarczyć odpowiedzi na pytanie, jakimi środkami pieniężnymi i z jakich źródeł dysponowała jednostka w okresie sprawozdawczym i jak te środki zagospodarowała. Przez środki pieniężne rozumie się...

poleca85%

Przekazanie towarów na potrzeby osobiste podatnika i jego pracowników

Przekazanie towarów na potrzeby osobiste podatnika i jego pracowników Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym opodatkowaniu podlega między innymi świadczenie usług oraz przekazanie lub zużycie towarów na potrzeby...

poleca85%

Rewizja finansowa (auditing)

Są to notatki z wykładow z rewizji finansowej

poleca85%

Umowy leasingu w ewidencji księgowej

Cała praca wraz z przypisami znajduje się w zał.

poleca92%

Wskaźnik rozmiarów produkcji

Wskaźnik rozmiarów produkcji jest miarą efektu produkcji, tzn. wykonano 90% ilościowego planu produkcji. Tę samą wartość otrzymamy dzieląc rzeczywistą liczbę wyprodukowanych wyrobów przez liczbę planowaną (9000 szt. : 10 000 szt. = 90%)....

poleca92%

Leasing

Leasing – istota i rodzaje Istota leasingu Leasing jest to forma dzierżawy środków trwałych i nieruchomości udostępniająca użytkowanie dóbr w czasie opłacania rat dzierżawy, dająca prawo zakupu tych dóbr po upływie ustalonego terminu....

poleca85%

Rachunkowość zarządcza - ćwiczenia WAT

Rachunkowość zarządcza - ćwiczenia WAT

poleca85%

Ochrona ksiąg

Ochrona ksiąg Dokumentację księgową, a zwłaszcza księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne, sprawozdania finansowe, zakładowy plan kont, dokumentacje systemu przetwarzania danych przy użyciu komputera należy przechowywać w...

poleca85%

Metody inwentaryzacji , sprawozdanie finansowe

Metody inwentaryzacji: SPIS Z NATURY- następuje liczenie, mierzenie, ważenie ilości danego składnika. Następnie ilość ta jest wyceniana. Terminy inwentaryzacji dla różnych składników majątku: - ostatni dzień roku obrotowego : aktywa pieniężne...

poleca91%

Uzyskanie kredytu inwestycyjnego dla firmy x

Projekt realizacji prac związanych z uzyskaniem kredytu inwestycyjnego dla firmy X. Ogólny opis kredytu inwestycyjnego: -Kredyt inwestycyjne przeznaczony jest dla podmiotów gospodarczych (osób fizycznych prowadzących działalność...

poleca85%

Dowód księgowy

Dokument księgowy- zwany też dowodem księgowym, stanowi pisemne odzwierciedlenie i potwierdzenie zaistnienia określonej operacji gospodarczej i zaewidencjonowania jej w wprowadzonych w danej jednostce lub stwierdzenie stanu poszczególnych zasobów...

poleca91%

Istota i znaczenie sprawozdań finansowych

praca w postaci zalacznika ocena 5

poleca85%

Rozliczenia gotówkowe

Rozliczenia gotówkowe dokonywane są za pośrednictwem kasy. Obrót gotówkowy realizowany jest przez kasjera,który ponosi pełną odpowiedzialność materialną za stan gotówki w kasie oraz za prawidłowość operacji kasowych.Obroty gotówkowe powinny być...

poleca90%

Powstanie i rozwój plan kont

Przez okres 500 lat rachunkowość prowadzona była wg indywidualnych systemów kont przez głównych księgowych poszczególnych przedsiębiorstw. Takie rozwiązanie posiadało zalety i wady. Zaletą było: - dostosowanie systemu kont do branży i...

poleca90%

Ściągi z rachunkowości

Proces zakupu obejmuje dwa fakty : - otrzymanie od dostawcy faktury - dokument fizycznego przyjęcia Pz. Dostawy niefakturowane są to dostawy dla których nie ma pokrycia w fakturze. Materiały w drodze suma faktur nie mająca pokrycia w Pz....

poleca85%

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja, działania obejmujące swoim zakresem ogół czynności, których celem jest ustalenie faktycznego stanu zarówno składników aktywów i pasywów przedsiębiorstwa, jak również składników własnych nie ujmowanych w bilansie (ewidencja...

poleca90%

Polityka rachunkowości w zakresie amortyzacji

Wstęp Przez politykę rachunkowości zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 11 ustawy o rachunkowości rozumie się wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawa, w tym także określone w MSR, zapewniające wymagana jakość sprawozdań...

poleca85%

Instrukcja inwentaryzacyjna

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Zadaniem inwentaryzacji jest wiarygodne ustalenie stanu rzeczywistego majątku i zobowiązań na określony dzień, skonfrontowanie go ze stanem księgowym, wyjaśnienie różnic i doprowadzenie danych ewidencji księgowej do...

poleca89%

Leasing formą finansowania długookresowego

Spis treści Strona: Wstęp ………………………………………………………………………………....3 Rozdział I ……………………………………………………………………………..5 Charakterystyka leasingu……………………………………………………...5 1.1. Historia leasingu w Polsce…………………………………………………....5 1.2. Współczesne...

poleca85%

DODATEK - Zarządzanie kosztami przez odchylenia

DODATEK Zarządzanie kosztami przez odchylenia Analiza odchyleń kosztów bezpośrednich w standardowym rachunku kosztów zmiennych Jak stwierdzono już wcześniej, rachunek kosztów standardowych umożliwia szczegółową analizę odchyleń w przekroju...

poleca89%

Charakterystyka kapitałów i funduszy

mam nadzieje ze ten zalacznik sie komuś do czegoś przyda :)

poleca89%

Podstawowe dowody księgowe

W załączniku są podstawowe dowody księgowe.

poleca89%

Znaczenie i polityka cen w przedsiębiorstwie

Znaczenie i polityka cen w przedsiębiorstwie Przedsiębiorstwo jest organizacją uporządkowaną i powołaną do realizacji celów. Służą temu wszystkie gromadzone w przedsiębiorstwie zasoby: ludzkie, kapitałowe, finansowe, a także własne doświadczenia...