profil

Rachunkowość

(259)
Teksty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

18 online
poleca85%

Weksle

W e k s l e I. RODZAJE WEKSLA. Weksel jest dokumentem wystawionym zgodnie z prawem wekslowym i stanowi wezwanie bezwarunkowe do zapłaty określonej osobie w ustalonym terminie i miejscu przez wystawcę lub osobę przez niego wskazaną określonej...

poleca85%

Ewidencja zapasów materiałów

Ewidencję zapasów materiałów prowadzi się na kontach zespołu „3”. Materiał to rzeczowy składnik majątku obrotowego, który zużywa się całkowicie w jednym cyklu produkcyjnym. Materiały można podzielić na: podstawowe, pomocnicze, paliwo, części...

poleca87%

Sciąga z rachunkowości

Oper.przych.powinny być ujmowane w 2 przekrojach:-systematycznym,wg ich tresci ekonom.co uzyskuje się w wyniku ksiegowania na kontach,-chronologicznym,polegaja na rejestracji operacji gosp. W kolejnosci wynikajacej z czasu ich dokonywania.Dla...

poleca90%

Powstanie i rozwój plan kont

Przez okres 500 lat rachunkowość prowadzona była wg indywidualnych systemów kont przez głównych księgowych poszczególnych przedsiębiorstw. Takie rozwiązanie posiadało zalety i wady. Zaletą było: - dostosowanie systemu kont do branży i...

poleca85%

Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych na podstawie oferty Banku PEKAO S.A. z dnia 3 czerwiec 2002

1. RACHUNEK BANKOWY Rachunek bankowy jest rachunkiem prowadzonym przez banki w celu rejestracji wkładów pieniężnych klientów, udzielanych im kredytów i przeprowadzanych za jego pośrednictwem bankowych rozliczeń pieniężnych. W polskiej praktyce...

poleca85%

Obrót bezgotówkowy

Polega na regulowaniu rozrachunków między podmiotami za pośrednictwem i pod kontrolą banku. Może być w formie: a) polecenia przelewu – wystawia dłużnik, najczęściej w 4 egzemplarzach (A,B,C,D). Jest to polecenie przekazania środków pieniężnych...

poleca86%

Funkcjonowanie kont

Praca w załączniku.

poleca85%

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja, działania obejmujące swoim zakresem ogół czynności, których celem jest ustalenie faktycznego stanu zarówno składników aktywów i pasywów przedsiębiorstwa, jak również składników własnych nie ujmowanych w bilansie (ewidencja...

poleca96%
poleca85%

Zasady Bilansowe

Zasady bilansowe: 1.Zasada równowagi bilansowej Wyróżnia się równością sum bilansu, a wynikająca z tego, że w bilansie te same składniki majątkowe ujęte są z 2 punktów widzenia: -rodzaju środków gospodarczych -źródeł ich pochodzenia tak,...

poleca85%

Majątek trwały, obrotowy, finansowy

Prace w załączniku: - Majątek obrotowy - Majątek finansowy - Majątek trwały - schemat

poleca88%

Kompremendum z HZ

HANDEL ZAGRANICZNY Handel zagraniczny jest to odpłatna wymiana towarów, usług i dóbr niematerialnych pomiędzy partnerami mającymi stałą siedzibę w różnych krajach. Eksport wywóz i sprzedaż towarów za granicę. Import zakup i przywóz towarów z...

poleca85%

Kradzież towarów handlowych

Kradzież towarów handlowych Towary handlowe to według przepisów ustawy o rachunkowości rzeczowe składniki majątku obrotowego jednostki1 nabyte w celu dalszej odsprzedaży w stanie nie przetworzonym. Charakterystyka pojęcia "towary handlowe"...

poleca85%

Ochrona ksiąg

Ochrona ksiąg Dokumentację księgową, a zwłaszcza księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne, sprawozdania finansowe, zakładowy plan kont, dokumentacje systemu przetwarzania danych przy użyciu komputera należy przechowywać w...

poleca85%

Przekazanie towarów na potrzeby osobiste podatnika i jego pracowników

Przekazanie towarów na potrzeby osobiste podatnika i jego pracowników Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym opodatkowaniu podlega między innymi świadczenie usług oraz przekazanie lub zużycie towarów na potrzeby...

poleca85%

Sprawozdawczość finansowa

Sprawozdawczość finansowa Międzynarodowe Standardy Rachunkowości mówią o sprawozdaniu finansowym jednostki jako o zestawieniu liczbowym (uzupełnionym niekiedy częścią opisową) charakteryzującym sytuację majątkową i finansową jednostki prowadzącej...

poleca92%

Wskaźnik rozmiarów produkcji

Wskaźnik rozmiarów produkcji jest miarą efektu produkcji, tzn. wykonano 90% ilościowego planu produkcji. Tę samą wartość otrzymamy dzieląc rzeczywistą liczbę wyprodukowanych wyrobów przez liczbę planowaną (9000 szt. : 10 000 szt. = 90%)....

poleca85%

Rachunkowość zarządcza

Marża brutto – różnica między przychodami, a kosztami zmiennymi lub nadwyżka zapewniająca zysk i pokrycie kosztów stałych. Marża bezpieczeństwa – in.wskaźnik bezpieczeństwa operacyjnego, miernik mówiący o ile procent może zmniejszyć się...

poleca84%

Gospodarka materiałowa w sferze budżetowej

Gospodarka materiałowa w sferze budżetowej (cz. 1) Zgodnie z teorią ekonomii materiały są zaliczane do przedmiotów pracy. Są one koniecznym składnikiem funkcjonowania każdej jednostki. W związku z tym szczególną uwagę w gospodarce rynkowej...

poleca83%

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe- obowiązek kończący rok obrotowy. Ustawa o rachunkowości z 29.09.94 (Dz. U. 94, nr 121, poz. 591 ze zm.) w rozdziale 5 określa zasady sporządzania sprawozdania finansowego na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych -dzień...

poleca83%

Bilans

Bilans Termin bilans oznacza w rachunkowości wszelkiego rodzaju podsumowania lub sporządzanie zestawień. Bilans może dotyczyć wielkości planowanych (bilans planowy) lub wielkości faktycznych (bilans sprawozdawczy). Bilans jednostki (firmy) jest...

poleca85%

Controlling

Controlling to system zarządzania polegający, najogólniej mówiąc, na kierowaniu przedsiębiorstwem za pomocą analizy wskaźników liczbowych. Działalność każdego przedsiębiorstwa można przedstawić za pomocą wielu danych, które charakteryzują jego...

poleca85%

DODATEK - Zarządzanie kosztami przez odchylenia

DODATEK Zarządzanie kosztami przez odchylenia Analiza odchyleń kosztów bezpośrednich w standardowym rachunku kosztów zmiennych Jak stwierdzono już wcześniej, rachunek kosztów standardowych umożliwia szczegółową analizę odchyleń w przekroju...

poleca85%

Księgowe ujęcie wyniku finansowego

Księgowe ujęcie wyniku finansowego Rachunek zysków i strat jest drugim, obok bilansu, elementem sprawozdania finansowego jednostki. Ustawa o rachunkowości w art. 47 ust. 1 nakazuje wykazać w nim oddzielnie przychody, koszty, zyski, straty...

poleca85%

Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych

Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych ma dostarczyć odpowiedzi na pytanie, jakimi środkami pieniężnymi i z jakich źródeł dysponowała jednostka w okresie sprawozdawczym i jak te środki zagospodarowała. Przez środki pieniężne rozumie się...