profil

Rachunkowość

(259)
Teksty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
poleca86%

Wieloszczeblowy rachunek kosztów

WIELOSTOPNIOWY RACHUNEK KOSZTOW Rachunek kosztów zmiennych stanowi punkt wyjścia dla rozwoju wielostopniowego rachunku kosztów. W tym rachunku dąży się do przyporządkowania kosztów stałych produktom, grupom produktów w dziale produkcyjnym czy...

poleca85%

Słowniczek rachunkowości

Podział konta - rekonstrukcja konta umożliwiająca jego zastąpienie lub uzupełnienie innymi kontami przy zachowaniu nie zmienionego zakresu merytorycznego; stosuje się podzielność pionową lub poziomą. Pogotowie kasowe - niezbędny zapas gotówki,...

poleca85%

Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych na podstawie oferty Banku PEKAO S.A. z dnia 3 czerwiec 2002

1. RACHUNEK BANKOWY Rachunek bankowy jest rachunkiem prowadzonym przez banki w celu rejestracji wkładów pieniężnych klientów, udzielanych im kredytów i przeprowadzanych za jego pośrednictwem bankowych rozliczeń pieniężnych. W polskiej praktyce...

poleca86%

Warianty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT od ang. - Personal Income Tax, czyli podatek od dochodów osobistych) to podatek bezpośredni obejmujący dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne. Polski podatek dochodowy od osób fizycznych uregulowany jest...

poleca86%

Przydatność MSR dla użytkowników sprawozdań finansowych

Temat: Oceń przydatność MSR dla użytkowników sprawozdań finansowych. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości przyjmuje coraz więcej krajów. Robią one karierę w Europie i na świecie dzięki globalnemu podejściu do sprawozdań finansowych firm. Od...

poleca85%

Projekt przedsiębiorstwa produkcji elektroniki sterującej oswietleniem "BED"

SPIS TREŚCI 1.Opis przedsiębiorstwa. 2.Produkt. 3. Rynek i konkurencja. 4. Strategia przedsiębiorstwa. 5.Polityka cenowa. 6. Plan promocji i sprzedaży. 7. Budżet promocyjny. 8. Założenia techniczno - organizacyjne...

poleca85%

Rachunkowość - pojecia

Wartości niematerialne i prawne – składnik aktywów trwałych, występuje w postaci praw majątkowych. Obejmuje: nabyte oprogramowanie komputerów, patenty, licencje, projekty wynalazcze, wartość znaków towarowych. Środki trwałe – składnik rzeczowego...

poleca86%

Charakterystyka form leasingu i jego ewidencja księgowa.

RODZAJE LEASINGU Leasing ze względu na podmiot finansujący (udzielający leasingu) można podzielić na dwie grupy - leasing bezpośredni i leasing pośredni, natomiast ze względu na skutki podatkowe jakie rodzi – na leasing operacyjny i kapitałowy...

poleca86%

Istota I Znaczenie Inwentaryzacji

Inwentaryzacja to ogół czynności rachunkowych zmierzających do sporządzenia szczegółowego spisu z natury składników majątkowych i źródeł ich pochodzenia na określony dzień. Inwentaryzacja polega na ustaleniu za pomocą spisu faktycznego stanu...

poleca85%

Obrót pieniężny.

Obrót pieniężny może odbywać się w formie gotówkowej i bezgotówkowej. Swoboda stosowania rozliczeń gotówkowych przez jednostki gospodarcze jest ograniczona przez przepisy ustawy Prawo działalności gospodarczej. Ustawa nakłada na przedsiębiorstwo...

poleca85%

Koncesje

cos niecos o koncesjach, licencjach

poleca85%

Ważniejsze są urządzenia, maszyny czy pracownicy. Uzasadnij swój punkt widzenia.

Nie zależnie od tego czy mamy do czynienia z jednostką budżetową zatrudniającą kilku pracowników czy z dużą firmą, w każdej spotykamy współpracujące ze sobą trzy elementy: maszyny, urządzenia i pracowników. W zależności od rodzaju wykonywanej...

poleca85%

Controlling finansowy jako element rachunkowości zarządczej

Wstęp ............................................................................................................................ 3 ROZDZIAŁ I Organizacja controllingu w przedsiębiorstwie...

poleca87%

Księgi rachunkowe (miejsce prowadzenia,ochrona, składniki..itp)

Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest obok polityki rachunkowości podstawą systemu rachunkowości jednostki. Każda jednostka powinna posiadać dokumentacje opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady rachunkowości .Dokumentacja ta...

poleca85%

Elastyczność urządzeń księgowych

treść w załączniku .doc

poleca85%

Rachunkowosc przedsiębiorcza

Cw.5 Pojęcie i rodzaje operacji gospodarczych - Operacje gospodarcze to udokumentowane i podlegające ewidencji zdarzenia gospod. czyli zmiany spowodowane w środ. gospod. i źródłach ich pochodzenia wskutek prowadzenia dział. gospod. Rodzaje...

poleca86%

Ściąga z rachunkowości

Koszt- oznacza wyrażone w pieniądzu zużycie zasobów w związku z wytworzeniem i sprzedażą produktów i realizowaniem innych celów organizacji Wyróżnia się dwie kategorie kosztów: a) koszty związane z przeszłym, bieżącym lub przyszłym wypływem...

poleca85%

Analiza wybranej spółki giełdowej w latach 2007-08

W załączniku znajduje się praca "ANALIZA WYBRANEJ SPÓŁKI GIEŁDOWEJ W LATACH 2007-08" na przykładzie spółki HTL. Dane z lat 2007-08 zostały pobrane ze strony GPW (Giełda Papierów Wartościwoych) w dziale raportów rocznych. Pozostała część pracy to...

poleca86%

Pojęcie rachunkowości oraz jej funkcje

Rachunkowość to proces identyfikacji, pomiaru i przekazywania informacji finansowej dający podstawę oceny prowadzenia działalności gospodarczej. Rachunkowość jest sformalizowanym systemem, odzwierciedlającym proces prowadzonej działalności...

poleca85%

INWENTARYZACJA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

INWENTARYZACJA W PRZEDSIĘBIORSTWIE Inwentura – ogół czynności związanych z ustaleniem na określony moment rzeczywistego stanu składników majątkowych i funduszy przedsiębiorstwa w celu sprawdzenia i sprostowania prowadzonych zapisów księgowych...

poleca85%

Charakterystyka aktywów trwałych

Aktywa to majątek, środki gospodarcze, zasoby jednostki oraz zasoby pozostające pod kontrolą jednostki, które mają jej przynieść korzyści ekonomiczne, składniki trwale związane z jednostką. Jednostka osiąga korzyści ekonomiczne w okresie dłuższym...

poleca85%

Formy techniki księgowości

Zapisy systematyczne, tj. zapisy księgowe dokonywane na właściwych – z uwagi na treść operacji gospodarczej – kontach syntetycznych i analitycznych. W praktyce ujęcie operacji gospodarczych w księgach rachunkowych nie ogranicza się jednak tylko do...

poleca85%