profil

Prawo

(76)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

48 online
poleca85%

Kultura zawodu ściąga zasady zachowań mobbing molestowanie

1zasady zachowań ukształtowane przez lata obyczaje, reguły zachowań dla danego kraju lub regionu nie są stałe zmieniają się wraz z upływam czasu i oczekiwań ludzi 2norma ogólnie przyjęta zasada postępowania norma obowiązuje każdego członka...

poleca85%

Umowa o pracę.

1.Każda umowa o pracę powinna mieć formę pisemną i określać: 1)rodzaj pracy 2)miejsce wykonywania pracy 3)wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy,ze wskazaniem składników wynagrodzenia 4)wymiar czasu pracy 5)termin rozpoczęcia...

poleca90%

Wydalenie i przyjęcie członka do spółdzielni (Referat)

Przyjęcie w poczet członków Spółdzielnia swobodnie decyduje o przyjęciu danej osoby w poczet członków. Nie może jednak odmówić przyjęcia osób uprawnionych na mocy przepisów ustawy, innych przepisów prawa, statutu lub umowy ze spółdzielnią....

poleca89%

Aborcja jako legalny kontratyp

Kontratyp to nazwa pod którą mieszczą się okoliczności uchylające odpowiedzialność karną, a ściślej mówiąc uchylające bezprawność czynu człowieka. Aby bowiem uznać jakiś czyn człowieka za przestępstwo muszą zostać spełnione następujące, ustawowe,...

poleca85%

Prawo handlowe - stowarzyszenia

Stowarzyszenie - organizacja społeczna (zrzeszenie) powoływana przez grupę osób o wspólnych celach lub zainteresowaniach. W Polsce do stowarzyszeń nie zalicza się partii politycznych, komitetów wyborczych, związków wyznaniowych i branżowych...

poleca89%

Zaliczka czy Zadatek

ZALICZKA CZY ZADATEK O tym czy kwota wpłacona jest zadatkiem czy zaliczką decyduje zawarta pomiędzy stronami umowa. Kwota wręczona drugiej stronie staje się zadatkiem tylko wtedy, gdy zostanie to jasno określone w umowie - bez tego zaznaczenia...

poleca89%

Prawa człowieka w Polsce.

Ponad połowa Polaków (58%) uważa, że prawa człowieka są u nas przestrzegane. Przeciwnego zdania jest garstka (4%) - wymieniają naruszenia: • prawa do pracy i godziwego za nią wynagrodzenia • prawa do sądu • prawa do prywatności • praw...

poleca89%

Opisz kontrolę konstytucyjności prawa przez Trybunał Konstytucyjny - Elementy prawa

Kontrola konstytucyjności prawa jest następstwem zgodności całego zbudowanego systemu prawa w państwie. Bez względu na różnice ustrojów poszczególnych państw, kontrola konstytucyjności prawa realizowana może być w formie politycznej bądź w formie...

poleca87%

Prawo a Filozofia

Essej cz.II Muszę zwrócić uwagę jeszcze ,że w neoplatońskiej bądź co bądź kulturze prawosławia wolność wyboru wartości jest typu „pokerzysty” ,podczas gdy w protestantyzmie wolność wyboru jest typu „szachisty”- z każdym wyborem ograniczają...

poleca85%

Sposoby i tryb rozwiązywania umów o prace.

Umowa o pracę - jeden ze sposobów nawiązywania stosunku pracy. Czynność prawna polegająca na złożeniu zgodnych oświadczeń woli przez pracownika i pracodawcę, w których pracownik zobowiązuje się do osobistego świadczenia pracy na rzecz pracodawcy...

poleca87%

Prawo i postępowanie administracyjne

Charakterystyka postępowania administracyjnego. Kodeks Postępowania Administracyjnego KPA reguluje postępowanie przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze...

poleca87%

Praca i relacje między pracownikiem a pracodawcą.Kodeks pracy.

1.W rozumieniu przepisów prawa pracy: Pracownik - to osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę Pracodawca ? to osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna,która zatrudnia pracownika. 2.Relacje między pracodawcą a pracownikiem szczegółowo...

poleca87%

Pojęcie spadku oraz rodzaje dziedziczenia.

Spadek jest to ogół praw i obowiązków zmarłego, które przechodzą na spadkobierców w momencie otwarcia spadku czyli śmierci spadkodawcy. Spadkodawca może za życia spisać testament i w nim ustanowić spadkobierców. Jeżeli tego nie uczyni, ma miejsce...

poleca85%

Władza sądownicza

1.wymiar sprawiedliwości – ma za zadanie rozstrzygać spory powstałe między osobami i instytucjami, przedstawicielami władzy sądowniczej inaczej jurysdykcyjnej albo judykatywy są sądy i trybunały. Każdy wyrok rozpoczyna się od słów w imieniu...

poleca87%

Rodzaje odpowiedzialności pracowniczej

Temat: Rodzaje odpowiedzialności pracowniczej. Odpowiedzialność pracownicza stan polegający na ponoszeniu przez nich wobec pracodawcy konsekwencji materialnych lub osobistych z powodu naruszenia obowiązków pracowniczych. Odpowiedzialność...

poleca87%

Prawo w znaczeniu przedmiotowym

Prawo w znaczeniu przedmiotowym-oznacza wszystkie sformalizowane i powszechnie obowiązujące na terytorium określonego państwa normy postępowania których przestrzeganie jest przymusem państwowym. prawo w znaczeniu podmiotowym-rozumiane jest jako...

poleca85%

Prawo a praworządność

Prawo a praworządność Obydwa pojęcia bez większego wgłębiania się w ich znaczenie, wydają się być odległe, nieznane dla zwykłego człowieka. Są natomiast niezwykle mocno związane z życiem codziennym każdego obywatela. Mało tego – obydwa pojęcia...

poleca86%

Scharakteryzuj genezę powstania i funkcjonowanie Rady Europy

Organizacje międzynarodowe są tworzone dla realizacji pewnego wspólnego celu, który ma charakter międzynarodowy lub realizowany jest przez działalność międzynarodową. Są one tworami klasyfikowanymi do dwóch podstawowych kategorii, czyli...

poleca85%

Koncesje i zezwolenia

1.Koncesja - jest aktem administracyjnym wydanym przez właściwego ministra lub przez uprawniony przez niego organ np.wojewoda.Koncesja jest udzielana na okres nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat.Organ kontrolny może przeprowadizć...

poleca86%

Źródła prawa.

ŹRÓDŁA PRAWA W nauce prawa przez źródło prawa rozumie się formy, w jakich wyrażone zostają normy prawne. Formy te są różnorodne i określane zazwyczaj w konstytucjach poszczególnych państw. Należy przy tym zwrócić uwagę, że tylko reguły...

poleca85%

Organizacja pracy w zakładach

1.Czas pracy – w którym pracownik pozostaje w dyspozycji zakładu pracy w jego siedzibie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę przy pełnym zatrudnieniu. 2.Praca wykonywana ponad wymiar czasu...

poleca86%

Ustanie Stosunku Pracy

USTANIE STOSUNKU PRACY (wg H.Szurgacza,) 1.Pojęcie ustania stosunku pracy Obejmuje : rozwiązanie stosunku pracy – następstwo czynności prawnej (oświadczenia woli) jednej lub obydwu stron stosunku pracy. Katalog czynności powodujących...

poleca85%

Prawo administracyjne.

Administracja: 1. Organizacja składająca się z różnych jednostek organizacyjnych skupionych wokół organów wyposażonych w kompetencje określone w ustawach i tworzących zamknięty układ organizacyjny mający realizować zadania państwowe i publiczne....

poleca85%

Pojęcia z prawa.

Jest to kilka zagadnien podawanych na lekcji z Elemetów prawa moze komuś sie to przyda PRAWO CYWILNE jest gałęziom prawa obejmująca normy regulujące stosunki majątkowe między osobami fizycznymi i osobami prawnymi, będące podmiotami...

poleca85%

Oszustwa i przestępstwa podatkowe (specjalizacja)

Zaległość podatkowa. Dotyczy ona sytuacji, w których podatek nie zostanie zapłacony w terminie. Przy czym bez znaczenia jest przyczyna uchybienia terminów. Powstanie zaległości podatkowej rodzi dla podatnika skutek w postaci obowiązku uiszczenia...