profil

Materiałoznawstwo

(217)
Teksty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

10 online
poleca85%

Inżynieria jakości

1. POJĘCIE JAKOŚCI. Jakość – (wg normy PN – ISO 8402:96) to ogół właściwości obiektu wiążących się z jego zdolnością do zaspokajania stwierdzonych i oczekiwanych potrzeb. Jakość to: zgodność z wymaganiami, zgodność z wymaganiami użytkowników,...

poleca85%

Inżynierai powierzchni

POWIERZCHNIA CIAŁA STAŁEGO np. narzędzi, maszyny, elementu konstrukcyjnego jest obiektem oddziaływania (świadomego) w celu nadania odpowiednich własności fiz. i chem./ Obrazem rzeczywistej budowy ciała stałego jest zbiór nieciągłości w skali...

poleca89%

Materiałoznastwo kopalniane ściąga (Polsl II rok GiG)

Czynniki środowiskowe: powietrze-atmosf. Będąca w stanie fizycznym gazowym, za zanieczyszczenie pow. Uznaje się subst. Nie będące składnikami czystego pow. Jak i te, które nimi są, lecz nastąpił ich wzrost ilościowy, składniki czystego pow: azot,...

poleca89%
poleca85%

Wiskozymetria

Wiskozymetria Jest to dział reologii, która zajmuje się przede wszystkim pomiarami lepkości polimerów. Pomiary te przeprowadza się na podstawie szybkości przepływu polimeru znajdującego się w odpowiednim rozpuszczalniku przez rurkę o małej...

poleca85%

Tworzywa sztuczne

Tworzywa sztuczne są materiałami pochodzenia organicznego, o złożonej budowie chemicznej jako żywice syntetyczne, naturalne modyfikowane oraz wiele innych związków chem. , zbudowane są z prostych cząsteczek tzw. monomerów. Stanowią one...

poleca88%

Synteza totalna fentanylu

Część eksperymentalna Materiały i Metody Jeżeli nie napisano inaczej, wszystkie materiały wyjściowe zostały nabyte od dostawców handlowych i użyte bez dalszego oczyszczania. Tetrahydrofuran destylowano z ketylu benzofenonu sodu....

poleca88%

Stale w stanie ulepszonym cieplnie

Zawartość w załączniku.

poleca85%

Biżuteria srebrna

PRODUKCJA: Odbywa się głównie na zasadzie metody galwanicznej, czyli ochronną lub dekoracyjną powłokę metalową (srebro) nakłada się na przedmiot w drodze elektrolizy w odpowiedniej kąpieli galwanicznej za pomocą zewnętrznego źródła prądu stałego....

poleca85%

Obróbka cieplna

w pliku znajduje się - hartowanie - przesycanie - odpuszczanie - wyżażanie - stabilizowanie - nawęglanie - węgloazotowanie

poleca88%

Metale nieżelazne

Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze stopami metali nieżelaznych stosowanymi jako materiały konstrukcyjne, ich mikrostrukturę i własnosciami oraz składem. Omówiono następujące grupy stopów: 1. Miedź rafinowana cynowa 2. Mosiądz...

poleca88%

Dzieje ogrodu na wawelu

Dzieje ogrodów królewskich na Wawelu w świetle źródeł historycznych Integralną częścią renesansowej rezydencji Jagiellonów stały się ogrody urządzone przed jej wschodnią fasadą. Umożliwiały one bezpośredni kontakt z naturą, tak ceniony w epoce...

poleca88%
poleca88%

Metrologia 2

1. POMIAR Pomiar jest to zespół czynności wykonywanych w celu ustalenia wartości mierzonej wielkości. Współcześnie to pewne doświadczenie z wykorzystaniem przyrządów pomiarowych. 2. UKŁAD TOLERACJI I PASOWAŃ ISO Usystematyzowany zbiór...

poleca88%
poleca85%

Badanie cieplne metali i stopów.

1. Cel ćwiczenia. Śledzenie procesu przemian fazowych w stanie stałym przy użyciu dylatometru. Badania dylatometryczne polegają na pomiarze i rejestracji zmian objętości badanej próbki w funkcji temperatury lub czasu albo jednocześnie w...

poleca85%

Podstawy reologii.

Podstawy reologii reologia - to nauka o procesach związanych z odkształceniem ciał pod wpływem działania sił zewnętrznych. W procesach reologicznych analizując dane ciało rozważa się jedynie ruch cząstek tego ciała względem siebie, nie rozważa...

poleca85%

Stale sprężynowe

Definicja i krótka historia stali S tal to stop żelaza z węglem [do 2%] oraz dodatkiem innych pierwiastków wprowadzanych w celu uzyskania żądanych własności, głównie wytrzymałościowych, mechanicznych, chemicznych oraz elektro-magnetycznych;...

poleca87%

Sposoby skręcania nitek

SPOSOBY SKRĘCANIA NITEK -włókna odcinkowe i jedwabne podczas przędzenia mogą być skręcane w dwóch kierunkach *kierunek lewy : S *kierunek prawy : Z -skręt nitek decyduje o ich wytrzymałości ,wydłużeniu i wyglądzie itp. -n i t k i p o j...

poleca87%

Materiałoznastwo kopalniane ściąga (Polsl II rok GiG) laborki

DREWNO: Wł. fizyczne CIĘŻAR WŁAŚCIWY to ciężar błon komórkowych z wyeliminowaniem porowatości i wody. CIĘŻAR OBJĘTOŚCIOWY jest to stosunek ciężaru drewna do jego objętości. Nie jest stały, jest bardziej zróżnicowany i zależy od rodzaju drewna,...

poleca85%

Składniki dodatkowe

składniki dodatkowe

poleca87%

Części instalacji elektrycznej, układy sieciowe

instalacja elektryczna – są to linie elektroenergetyczne, w których zastosowano przewody gołe, izolowane lub szynowe, ułożone na stałe w pomieszczeniach wraz z rozdzielnicami, tablicami, osprzętem, ochroną przeciwporażeniową oraz konstrukcjami...

poleca86%

Rekrystalizacja

Zawartość w załączniku,