profil

Materiałoznawstwo

(217)
Teksty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

34 online
poleca85%

Tynki

Tynki dwuwarstwowe wyrównuje się przez zacieranie styropianową pacą. Płaszczyznę lica tynku wyznacza się za pomocą pasów lub listew kierunkowych. Powierzchnia tynków powinna być równa ,ale faktura szorstka. Tynki dwuwarstwowe wykonuje się w...

poleca85%

Projekt małego zakładu demontażu i złomowania pojazdów

1. Wprowadzenie 2. Niewystarczający recykling surowców wtórnych ze zniszczonych aut 2.1 Odzysk surowców wtórnych jako warunek produkcji aut 2.2 Stan prawny funkcjonowania odzysku surowców wtórnych w Polsce 2.3 Projekt stacji...

poleca85%

Utwardzanie wydzieleniowe

Laboratorium z materiałoznawstwa Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z procesem utwardzania wydzieleniowego stopów aluminium; przesycaniem i starzeniem oraz z wpływem czasu starzenia przyspieszonego na własności...

poleca85%

Struktury kamieni okładzinowych. Materiały znormalizowane do celów budowlanych. Asortyment wyrobów.

Kamień naturalny stosowany w budownictwie (kamień ciosany, tzw. ciosy)otrzymuje się przez obróbkę brył kamiennych wydobywanych w kamieniołomach. Do celów budowlanych nadają się m.in.: granity, sjenity, dioryty, bazalty, porfiry (skały...

poleca85%

Zastosowanie tworzyw sztucznych do produkcji zabawek

Zabawki z tworzyw sztucznych zaczęto produkować w końcu ubiegłego stulecia. Były to lalki, grzechotki, zabawki pływające wykonywane z celuloidu oraz gumowe piłki. Obecnie celuloid ze względu na jego palność zastąpiono octanem celulozy lub...

poleca85%

Nauka o materiałach

Czynniki wpływające na właściwości materiału: · skład chemiczny · struktura · technologia wytwarzania · stan powierzchni Podział grup materiałów w danym okresie historycznym Materiał - ciało stałe o właściwościach użytkowych dla...

poleca85%

Obróbka Elektronowa

Ogólna charakterystyka obróbki elektronowej Obróbka elektronowa (ESE) jest to obróbka przez odparowanie za pomocą strumienia elektronów emitowanych przez odpowiednio podgrzana elektrodę – katodę w warunkach próżni. Za pomocą pola elektrycznego...

poleca85%

Sprawność śruby

Sprawozdanko

poleca85%

Zaprojektuj opakowanie i uzasadnij swój wybór.

PRODUKT: krem do depilacji PROPONOWANE OPAKOWANIE: szklany pojemnik w kształcie elipsy, z plastikową wciskową pokrywką; wewnątrz opakowania-aluminiowa folia zabezpieczająca wydostanie się kremu –usuwana podczas pierwszego użycia oraz plastikowa...

poleca85%

Recyrkulacja odpadów tworzywowych

Recyrkulacja odpadów tworzywowych Większość tworzyw stanowi dość widoczne zanieczyszczenie środowiska, ponieważ są one trudno rozkładalne, tzn. nie ulegają szybko rozkładowi, są przez długi czas widoczne. Rodzi to zrozumiałe przekonanie w...

poleca85%

Rentgenografia strukturalna

Promieniowanie rentgenowskie posiada charakter elektromagnetyczny. Promieniowanie to może być wytworzone przez lampy rentgenowskie, akcelera¬tory oraz źródła izotopowe. Lampa rentgenowska składa się z cylindra szklanego, wewnątrz którego...

poleca85%

Zgrzewanie tarciowe

1. Metody zgrzewania tarciowego. a) jeden z elementów zgrzewanych obraca się z wrzecionem b) oba elementy zgrzewane wykonują ruch obrotowy c) ruch obrotowy wykonuje wkładka umieszczona między elementami zgrzewanymi 1,2 - elementy...

poleca95%

Styropian - linia technologiczna

Cały projekt, wraz z tabelami i zdjęciami znajduje się w załączniku. WSTĘP POLISTYREN, chemicznie poli(winylobenzen), ma postać łańcucha z grupami fenylowymi rozłożonymi w sposób nieuporządkowany. Z tego powodu nie może tworzyć obszarów...

poleca85%

Alotropia, austenit, bainit, itp.

Alotropia, zjawisko występowania jednego pierwiastka w różnych postaciach w tym samym stanie skupienia ale różnej budowie sieci krystalograficznej. Austenit, roztwór stały węgla w γ-żelazie, zawierający nie więcej niż 1,7% węgla. Występuje w...

poleca85%

Recykling pojazdów wycofanych z eksplatacji w świetle obowiązujących przepisów

PRACA znajduje się w załączniku "zalacznik pobierz.doc"

poleca85%

Charakterystyka polietylenu

w załączniki znajduje sie praca zaliczeniowa z tworzyw sztucznych na temat POLIETYLENU

poleca85%

Stale narzędziowe i specjalne.

Materiały narzędziowe są to materiały stosowane do wyrobu części roboczych lub całych narzędzi. Główne własności materiałów narzędziowych. Wymagania: a) twardość narzędzia – powinna przewyższać twardość materiału narzędziowego od 20 – 30 HRC,...

poleca85%

Metalurgia proszków

METALURGIA PROSZKÓW Wypracowanie które przedstawiam ma dotyczyć metali, a konkretnie tego co związane z tematem metalurgia proszków. Dział który uczynił topienie i odlewanie stali zbędnym nazywa się metalurgią proszków. Obejmuje on...

poleca85%

Badania defektoskopowe

BADANIA DEFEKTOSKOPOWE Badania defektoskopowe pozwalają na wykrywanie wad powierzchniowych i wewnętrznych, takich jak: pęknięcia, pory, pęcherze, rzadzizny lub inne nieciągłości materiału, większe wtrącenia niemetaliczne, itp., bez niszczenia...

poleca90%

Przemiany stanu skupienia tworzyw sztucznych.

Przemiany stanu skupienia W procesie formowania wytworu mamy najczęściej do czynienia z przetwórstwem fizyczno- chemicznym II rodzaju tzn. takim gdzie dominują procesy cieplne reologiczne. Uwaga: 1. Wytwór najczęściej kojarzony jest z postacią...

poleca90%

Wytwarzanie kształtowników w giętkarkach rolkowych

1. Nomenklatura i podział walcowni, walcarek i wyrobów walcowniczych Walcownie i walcarki Zazwyczaj huta produkująca stal ma trzy działy produkcyjne: wielkopiecowy, stalowniczy i walcowniczy. Otrzymanie wyrobu walcowanego jest więc...

poleca85%

Inżynieria jakości

1. POJĘCIE JAKOŚCI. Jakość – (wg normy PN – ISO 8402:96) to ogół właściwości obiektu wiążących się z jego zdolnością do zaspokajania stwierdzonych i oczekiwanych potrzeb. Jakość to: zgodność z wymaganiami, zgodność z wymaganiami użytkowników,...

poleca85%

Inżynierai powierzchni

POWIERZCHNIA CIAŁA STAŁEGO np. narzędzi, maszyny, elementu konstrukcyjnego jest obiektem oddziaływania (świadomego) w celu nadania odpowiednich własności fiz. i chem./ Obrazem rzeczywistej budowy ciała stałego jest zbiór nieciągłości w skali...