profil

Fizyka

(90)
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca85%

Lasery

Czym jest laser? Laser to skrót od Light Amplification by Simulated Emission of Radiaton. Jest to generator światła, wykorzystujący zjawisko emisji wymuszonej. Właściwości otrzymanego światła: - bardzo mała szerokość linii emisyjnej...

poleca81%

Fale mechaniczne

Fale są to rozprzestrzeniające się w ośrodku materialnym lub polu zaburzenia pewnej wielkości fizycznej charakteryzującej stan tego ośrodka lub pola. Fale sprężyste natomiast są to mechaniczne zaburzenia (odkształcenia) rozprzestrzeniające się...

poleca85%

Prędkość kosmiczna

Prędkość kosmiczna - prędkość, jaką musi osiągnąć dowolne ciało (np. rakieta, statek kosmiczny), by jego energia kinetyczna pokonała grawitację Ziemi i oddaliła się na odległość umożliwiającą pozostawanie w przestrzeni kosmicznej bez dodatkowego...

poleca85%

Optyka - zwierciadła

l.p. x- odległość przedmiotu od zwiercidła y- odległość obrazu od zwiercidła rysunek Opis obrazu powiększenie 1) X>2f 2f<y<f rzeczywisty, odwrócony, pomniejszony p>1 2) X=2f y=2f...

poleca84%

Metody badawcze fizyki

Ważne pomiary z historii fizyki: - Pomiar promienia Ziemi - Pomiar szybkości światła - Wyznaczenie stałej grawitacji - Wyznaczenie ładunku elementarnego - Pomiar średnicy jądra atomowego-cienka złotą folie zbombardowano cząstkami...

poleca83%

Zastosowania mikrofal

Zastosowania mikrofal - radary mikrofalowe - naprowadzanie broni na cel - radiozapalniki - militarne systemy rozpoznawcze zwiad elektroniczny - systemy walki elektronicznej - radarowy pomiar prędkości - radar antykolizyjny - radar...

poleca71%

Termodynamika - zasady, wzory, definicje

I Zasada Termodynamiki - zmiana energii wewnętrznej układu równa jest sumie ciepła dostarczonego do układu i pracy wykonanej nad układem. Zasada ta, równoważna zasadzie zachowania energii . II Zasada Termodynamiki a) Niemożliwy jest...

poleca85%

Przemiana Izotermiczna

Aby określić stan fizyczny gazu należy podać trzy parametry: ciśnienie, objętość i temperaturę. Wszystkie trzy parametry mogą ulegać zmianie, ale zgodnie z p • V (p- cisnienie, V- objetość) równaniem stanu iloraz ———...

poleca78%

Praca, moc, energia potencjalna grawitacyjna i spężystości, praca a energia potencjalna, energia kinetyczna, praca a energia kinetyczna, zasada zachowania energii mechanicznej

1. Praca - skalarna wielkość fizyczna, miara ilości energii przekazywanej między układami fizycznymi w procesach mechanicznych, elektrycznych, termodynamicznych i innych; oznacza formę zmian energii, nie zaś jedną z form energii. Jednostką...

poleca81%

Pęd ciała. Zasada zachowania pędu

O pędzie ogólnie Pęd jest wielkością stosowaną do opisu ciał w ruchu. Można by rozumieć jako coś w rodzaju "ilości" ruchu lub "siły" ruchu. Zależy on od prędkości i masy ciała. Wzór na pęd Pęd definiujemy jako iloczyn masy i prędkości...

poleca77%

Ruch drgający

RUCH DRGAJĄCY - jest to ruch, przez który ciało pod wpływem działającej siły drga. Wielkości opisujące ruch drgający to: - amplituda - maksymalne wychylenie z położenia równowagi - częstotliwość - liczba drgań w 1 sekundzie - okres drgań -...

poleca81%

Prawo powszechnego ciążenia

Wartość siły grawitacji, działającej między dwoma ciałami jest wprost proporcjonalna do iloczynu ich mas, i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między tymi ciałami.

poleca85%

Optyka, czyli nauka o świetle

Optyka, czyli nauka o świetle Źródła światła – nazywamy nimi ciała, które wytwarzają światło. - Naturalne: Słońce, inne gwiazdy, niektóre organizmy żywe, błyskawice; - Sztuczne: żarówka, lampa uliczna, neony, sztuczne ognie; - Wtórne:...

poleca81%

Ruch po okręgu

RUCHEM PO OKRĘGU NAZYWAMY RUCH, KTÓREGO TOREM JEST OKRĄG. Przykłady: - ruch planet - ruch płyty CD - ruch bębna w pralce - ruch krzesełka karuzeli - ruch wskazówek zegara - ruch wentyla w wentylatorze OKRESEM w ruchu po okręgu T...

poleca84%

Fazy księżyca

Księżyc obraca się wokół swej osi dokładnie w takim samym czasie, w jakim dokonuje jednego obiegu Ziemi (27,3 dnia). Dlatego z Ziemi widoczna jest zawsze ta sama strona Księżyca. W miarę obrotu Księżyca Słońce oświetla stopniowo jego obszary....

poleca85%

Lampa oscyloskopowa oraz jej elementy.

Lampa oscyloskopowa - przeznaczenie jest do zobrazowania przebiegów wielkości elektrycznych badanych zmieniających się w czasie lub w zależności między wielkościami elektrycznymi badanymi najczęściej umożliwia wizualizacje przebiegów...

poleca84%

Metody badawcze stosowane w fizyce. Język fizyki

Ciałem fizycznym będziemy nazywać wszystkie ciała materialne (np. piórnik, mydło itd.) Substancja to materiał, z którego zbudowane jest ciało fizyczne Pomiar polega na porównaniu wielkości mierzonej z wielkością uznaną za wzorzec...

poleca84%

Termodynamika - pojęcia

Termodynamika - dział fizyki zajmujący się procesami cieplnymi zachodzącymi w 3 stanach skupieniach. Energia wewnętrzna - suma wszystkich rodzajów energii związanych z cząsteczkami, atomami i ich składowymi. Ciepło - proces przekazywania...

poleca81%

Oddziaływania międzycząsteczkowe - definicje

SIŁY SPÓJNOŚCI – to siły oddziaływania cząsteczek jednego rodzaju ze sobą. SIŁY PRZYLEGANIA – to siły oddziaływania cząsteczek różnego rodzaju ze sobą. Skutkiem istnienia siły przylegania jest powstawanie menisku. MENISK WKLĘSŁY – powstaje,...

poleca82%

Temperatura, ciepło, energia wewnętrzna

Temperatura jest miarą energii kinetycznej cząstek materii (atomów, cząsteczek, jonów itp. ). Im wyższa jest jej wartość, tym większą średnią energię kinetyczną posiadają cząstki budujące dane ciało. Pojedynczy atom, umieszczony poza wpływem...

poleca83%

Silnik elektryczny

Silnik elektryczny - to maszyna służąca do przetwarzania energii elektrycznej na pracę mechaniczną. Ze względu na rodzaj prądu sieci, z której silniki elektryczne pobierają energię elektryczną, rozróżnia się: silniki prądu stałego, silniki...

poleca80%

Prawo Coulomba - definicja

Dwa ładunki odpychają się lub przyciągają, z siłą wprost proporcjonalną do iloczynu wartości tych ładunków, a odwrotnie proporcjonalną do kwadratu odległości między nimi.

poleca81%

Trzy (3) zasady dynamiki Newtona

I ZASADA DYNAMIKI NEWTONA: Jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub działające na to ciało siły równoważą się, to ciało to pozostaje w spoczynku, lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. Pomocne zagadnienia: Bezwładność...

poleca74%

Budowa atomu

Atomy składają się z jądra i otaczających to jądro elektronów. W jądrze znajdują się z kolei nukleony: protony i neutrony. Neutrony są cząsteczkami obojętnymi elektrycznie, protony noszą ładunek elektryczny dodatni, a elektrony – ujemny. W...

poleca85%

Zasady zachowania podczas burzy

1. Gdy burza zaskoczy nas w domu : - nie zbliżaj się do urządzeń elektrycznych i metalowych, - pozostań z dala od oszklonych okien, sufitów, drzwi, - w miarę możliwości pozamykaj zwierzęta domowe i hodowlane, - trzymaj pod ręką przygotowane...

poleca85%

Przekazywnie energii

Jednym ze sposobów przekazywania energii w przyrodzie jest promieniowanie , Wszystkie ciała są źródłem promieniowania termicznego. Wysyłają (emitują) do otoczenia fale elektromagnetyczne , a także pochłaniają (absorbują) je z otoczenia, częściowo...

poleca85%

Model Bahra

Model Bohra budowy atomu wodoru . Dzięki rozwojowi fizyki współczesnej naukowcy mogą dziś nie tylko badać atomy i cząsteczek oraz oglądać je za pomocą specjalnych mikroskopów , ale także znajdować dla nich zastosowanie praktyczne . Istnienie...

poleca85%

Zjawisko fotoelektryczne

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne , zwane inaczej efektem fotoelektrycznym , polega na emisji elektronów z powierzchni metalu pod wpływem padającego na metal promieniowania elektromagnetycznego . Emitowane elektrony nazywamy fotoelektronami . W...

poleca88%

Magnetyzm.

Prawo Columba 1.Prawo powszechnego ciążenia Newtona F=M*n/r2 2.Prawo Columba - Siła wzajemnego oddziaływania ładunków elektrycznych jest wprost proporcjonalna do iloczyna tych...

poleca85%

Cern

W 1951 roku powstała tymczasowa organizacja nazywana Europejską Radą Badań Jądrowych czyli Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN). W 1953 roku podjęto decyzję o powstaniu centralnego laboratorium w pobliżu Genewy. Parlamenty państw...

poleca89%

Powierzchnia i objętość a ciśnienie

Wyobraźmy sobie, że jest jakaś przestrzeń. Przestrzeń odgraniczona od świata zewnętrznego, w której panuje jakieś stałe ciśnienie i temperatura. W przestrzeni tej znajduje się kostka (sześcian) z litego materiału o boku 1 m. Powierzchnia tej...

poleca86%

Fizyka

1.Pole grawitacyjne- jest to przestrzeń wewnątrz której występują oddziaływania grawitacyjne 2.Ciężar ciała jest siłą, która nadaje ciałom przyśpieszenie ziemskie F=m*g Masa = m , (jednostka) kg, skalar Ciężar = F, (jednostka) N, wektor 3....

poleca85%

Przedrostki SI

jotta (gr. okto - osiem) Y 1024 kwadrylion zetta (łac. septem - siedem) Z 1021 tryliard eksa (gr. ex - sześć) E 1018 trylion peta (gr. penta - pięć) P 1015 biliard tera (gr. teras – potwór) T 1012 bilion giga (gr. gigas –...

poleca85%

Sprawdzian z fizyki - informacje

*Ciecze i ciała stałe trudno zmieniają objętość, ponieważ moją gęsto upakowane cząsteczki. *Ciała stałe trudno zmieniają kształt i posiadają sprężystość postaci, gdyż ich cząsteczki tworzą regularne struktury, w których dążą do zachowania...

poleca85%

Gwiazdozbiór Wilk

Według mitu był on synem Lykaona i bratem Kallisto, którą Hera zamieniła w niedźwiedzia, a którą później Zeus umieścił na niebie jako Wielką Niedźwiedzicę. Ojciec Kallisto, arkadzki król Lykaon, wątpił w to, czy bogowie są istotami...

poleca85%

Galaktyki i mgławice (najważniejsze informacje, podział)

GALAKTYKI GALAKTYKA jest dużym, grawitacyjnie związanym układem gwiazd, pyłu i gazu międzygwiazdowego oraz niewidocznej ciemnej materii. Typowa galaktyka zawiera do tysiąca dużych, pojedynczych gwiazd, ponadto znajdują się w niej również duże...

poleca94%

Czarne dziury

1. Opis: Jest to obiekt astronomiczny, który tak silnie oddziałuje grawitacyjnie na swoje otoczenie, że nawet światło nie może uciec z jego powierzchni (prędkość ucieczki jest większa od prędkości światła). 2. Powstawanie: Kiedy wewnątrz...

poleca86%

10 nowych praw ciążenia

Prawo I Każde ciało zawieszone w przestrzeni pozostaje w tym stanie aż do chwili uświadomienia sobie swego położenia. Kaczor Duffy, nie zauważając końca łączki, przekracza skraj urwiska. Spaceruje przez chwile w powietrzu, mrucząc do siebie...

poleca83%

Kosmiczne śmieci

Istotnym zagrożeniem mogą być również kosmiczne śmieci, czyli zazwyczaj po prostu stare, nikomu niepotrzebne, zużyte satelity. Od początku ery kosmicznej satelity oraz sondy badające głęboki kosmos "zasiedlają" Układ Słoneczny. Wokół Ziemi krąży...

poleca85%

Prędkość kosmiczna, prawo keplera

I prawo Keplera Planety krążą wokół Słońca po krzywych zamkniętych, będącymi elipsami, przy czym Słońce znajduje się w jednym z ognisk każdej z tych elips. II Prawo Keplera Promień wodzący planety w jednakowych odstępach czasu zakreśla takie samo...

poleca83%

Oscylator harmoniczny

Oscylator harmoniczny w naukach ścisłych to model teoretyczny opisujący drgania sinusoidalne, najprostszy w opisie matematycznym rodzaj drgań. Każde drganie można przedstawić jako sumę drgań harmonicznych. W klasycznym modelu jednowymiarowego...

poleca83%

Opracowania z podstaw budowy maszyn

opracowania pytań z Podstawy konstrukcji maszyn

poleca85%

Termodynamika

PIERWSZA ZASADA TERMODYNAMIKI: Zmiana energii wewnętrznej ciała jest równa sumie wymienionego z otoczeniem ciepła i pracy wykonanej nad ciałem przez siłę zewnętrzną. MODEL GAZU DOSKONAłEGO - spełnia dwa podstawowe założenia: * jego cząsteczki...

poleca85%

Energie

Energia termiczna, zwana też energią cieplną to ta część energii wewnętrznej układu, która może być przekazywana innemu układowi w formie ciepła. Wszystkie ciała posiadają określoną energię wewnętrzną, która jest związana, z chaotycznym ruchem i...

poleca86%

Planety (tablice) - fizyka

1. Merkury a). masa [kg]: 3,303*10 (23) b). okres obiegu wokół Słońca: 87,97 dni c). skład atmosfery: nie ma atmosfery d). liczba księżyców: ------- e). odległość od Słońca: 0,39 j.a. f). temperatura: 440 K g). gęstość [g/cm3]: 5,427 h)....

poleca85%

Fizyka współczesna

1. Rodzaje promieniowania elektromagnetycznego a) Radiowe b) Telewizyjne c) Mikrofale d) Podczerwień e) Światło (widzialne, białe) ? Czerwone ? Pomarańczowe ? Żółte ? Zielone ? Niebieskie ? Fioletowe f) Ultrafiolet g) Rentgenowskie h) Gamma 2....

poleca81%

Wielkości fizyczne

prędkośc skalarna wielkość oznaczająca przebytą drogę w jednostce czasu lub tylko wartość prędkości zwana przez niektórych szybkością. Jednostka prędkości to metr na sekundę. przyspieszenie wektorowa wielkość fizyczna wyrażająca zmianę...

poleca85%

Wenus

WENUS Druga planeta od Słońca. Dawniej uważana za bliźniaka Ziemi, lecz badania sondy Mariner dowiodły, że na powierzchni Wenus panuje 90 razy większe ciśnienie niż na Ziemi. Temperatura sięga tam 470C! Planeta ta jest najjaśniejszym, po Słońcu i...

poleca85%

Elektromagnetyzm

1. Na przewód umieszczony w polu magnetycznym, którym płynie prąd, działa siła, zwana siłą elektrodynamiczną. Jej wartość zależy od: – natężenia prądu płynącego w przewodzie; – pola magnetycznego, w którym przewód umieszczono; – długości...

poleca85%

II zasada dynamiki Newtona

II zasada Dynamiki Newtona - dłuzsza wersja ale łatwo ją zrozumieć ;) (wg mnie) Jeżeli na ciało o masie m działa niezrównoważona siła, to ciało porusza sie ruchem zmiennym. m ██ ----------------------------------------------...