profil

Finanse publiczne

(33)
Teksty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
poleca89%

Podstawy finansów

stuktura nauki o finansach Zjawiska ekonomiczne:  Zjawiska sfery realnej (produkcja, konsumpcja) – elementy wpływające na podział zasobów  Zjawiska pieniężne  Bezruch pieniądza (zasoby pieniężne, które posiadamy – oszczędności, depozyty) ...

poleca85%

Subwencje

Drugim ważnym elementem polskiego podziału dochodów publicznych między państwo a jednostkę samorządu terytorialnego stanowi konstytucyjna zasada dofinansowywania, która realizowana jest przez samorządy terytorialne w formie transferów, to znaczy...

poleca90%

Zadłuzanie się jst

„Określone kompetencje jednostek samorządu terytorialnego do gromadzenia dochodów i wydatkowania mają istotny wpływ na poziom i kierunki oraz rodzaje wydatków.” Władze samorządowe sprawują kontrolę nad przyszłością regionu. Jeśli mają właściwe...

poleca84%

Budżet gminy

Samorząd gminny został utworzony w 1990r. i jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego. Podstawą jej funkcjonowania jest statut, ustanawiany przez radę gminy. Jednostka ta służy wspomaganiu działań publicznych na szczeblu lokalnym....

poleca85%

Systemy zabezpieczenia społecznego w Polsce w swietle obowiazujacego ustawodastwa.

Podstawową instytucją koordynującą systemy zabezpieczenia społecznego w Polsce jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który odpowiedzialny jest za realizację ubezpieczeń rentalnych i chorobowych, oraz ubezpieczeń chorobowych w zakresie: zasiłku...

poleca88%

Historia i podstawowe akty prawne systemów zabezpieczenia społecznego

Systemy zabezpieczenia społecznego stanowią podstawową gwarancję i zabezpieczenie obywatela przed zagrożeniami takimi jak bieda i bezdomność, w sytuacji, kiedy nie będzie on mógł podejmować pracy zarobkowej z powodu choroby, kalectwa, bezrobocia...

poleca81%

Raport o stanie gminy Rewal

RAPORT O STANIE GMINY REWAL CZERWIEC 2007 Spis treści Statut Gminy Rewal Zasady funkcjonowania Gminy Rewal: Organy gminy i ich uprawnienia • Wójt Gminy • Zastępca Wójta Gminy • Sekretarz Gminy • Skarbnik Gminy •...

poleca85%

Fundusze z UE na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

1Fundusze z UE na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej Fundusze unijne Dotacje z UE Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw Finansowanie działalności gospodarczej przez Unię Europejską Środki na założenie firmy Struktura...

poleca86%

Dotacje z UE na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

1 DOTACJE Z UE NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZAŁOŻENIE WŁASNEJ FIRMY DOTACJE Z UE JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW Autor: Dariusz Augustyniak 2 Spis treści: 1. ZAŁOŻENIE WŁASNEJ FIRMY...

poleca88%

Pojęcie i funkcje wydatków publicznych

Wydatki publiczne służą realizacji zadań władzy publicznej, która realizuje poprzez inwestycje w cele społeczne (np. walka z biedą, zapewnienie ochrony zdrowia i oświaty), gospodarcze (np. łagodzenie cykli koniunkturalnych, tworzenie...

poleca82%

Funkcjonowanie urzędu gminy jako samorządowej jednostki budżetowej oraz ewidencja i analiza jego dochodów i wydatków na przykładzie urzędu gminy

- energie elektryczną bądź paliwa gazowe, łącznie z uzasadnieniem ekonomicznym, - harmonogram procesu realizacji zdań, - wszelkie przewidywane koszty związane z realizacją zakładanych, proponowanych przedsięwzięć oraz źródło ich finansowania...

poleca85%

Finanse publiczne - sciaga

1) SAMORZĄD GMINY ZADANIA: 1) Gospodarka terenami, ochrona środowiska i ład przestrzenny, 2) Drogi gminne, ulice, place, mosty oraz organizacja ruchu drogowego, 3) Wodociągi, kanalizacja, oczyszczanie ścieków, wysypiska śmieci, zaopatrzenie w...

poleca87%

Omówienie dochodów i zadań JST

wybrane są najważniejsze dochody i zadania JST a na końcu pracy jest ich podumwaniw i opis czy dochody sa adekwatne do zadań.

poleca85%

Opis przedsiebiorstwa Electronics Box (nauka o organizacji)

praca w załączniku (prezentacja power point)

poleca88%

Spólka jawna

Przedsiębiorca - jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, posiadająca zdolność prawną • Ich celem jest prowadzenie zarobkowego przedsiębiorstwa... • Przykładem takich podmiotów są: – spółka jawna, – spółka partnerska, – spółka...

poleca85%

Przedsiębiorca, przedsiebiorstwo, przedsiębiorczośc

Spis Treści 1.Kim jest przedsiębiorca? 3 1.1 Podaj cechy osoby przedsiębiorczej 4 1.2 Czy każdy kto jest zarządca jest przedsiębiorcą? 4 1.3 Podsumowując 5 2.Czym jest przedsiębiorstwo 5 2.1. Cele przedsiębiorstwa 6 3.Definicja terminu...

poleca86%

Wykłady prof. dr hab. Krzysztof Surówka- WSZIB

wykłady prof. dr hab. Krzysztof Surówka- WSZIB

poleca85%

Budżet do egzaminu u prof. dr hab. Krzysztof Surówka

Budżet do egzaminu u prof. dr hab. Krzysztof Surówka

poleca85%

Dług publiczny Polski na tle państw Unii Europejskiej w latach 2005 – 2009

2. Dług publiczny Polski na tle państw Unii Europejskiej w latach 2005 – 2009 Relacja zadłużenia publicznego do Produktu Krajowego Brutto jest wielkością umożliwiającą porównywanie zadłużenie różnych krajów bez względu na ich walutę. Jest to...

poleca88%

Granice zadłużenia publicznego Polski

1. Granice zadłużenia publicznego zostały ujęte w aktach prawnych, gdzie wyznaczono maksymalne limity zadłużenie w stosunku do wielości produktu krajowego brutto. Polskę obowiązują ograniczenia wynikające z Konstytucji RP, ustawy o finansach...

poleca83%

Zadłużenia publiczne

WSTĘP Państwo realizuje swoje cele między innymi za pośrednictwem budżetu państwa. Budżetem państwa jest plan finansowy, który planuje dochody i wydatki rządowe związane z realizacją przyjętej polityki społecznej i gospodarczej. W momencie...

poleca83%

Procedura budżetowa

Procedura budżetowa jednostek samorządu terytorialnego W zakres terminu procedura budżetowa wchodzą poszczególne jego fazy: opracowanie projektu budżetu, uchwalenie budżetu, wykonywanie budżetu i kontrola jego wykonania. Definicja budżetu...

poleca87%

Rola kapitału zagranicznego

Rola kapitału zagranicznego w rozwoju gospodarczym Polski WSTĘP Inwestycje zagraniczne są niezwykle istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój gospodarki. Stwarzają one, bowiem warunki do budowy jednego, światowego rynku, zwiększaniu się...

poleca91%

Wydatki publiczne

WYDATKI PUBLICZNE 1. Ogólne charakterystyka budżetu państwa 3 2. Wydatki publiczne 5 3. Problematyka racjonalizacji w gospodarce budżetowej 10 4. Wydatki budżetu w roku 2002 16 1. Ogólne charakterystyka budżetu państwa Pojęcie budżetu...

poleca85%

Finanse publiczne

1. Finanse – są to zjawiska i procesy pienieżne, ogół zjawisk ekonomicznych związanych z gromadzeniem i podziałem zasobów pieniężnych, jest to zasób pieniądza służący prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie środkami pieniężnymi w...